I am the bread of life – Suy niệm theo WAU ngày 26.04.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, April 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
 

I am the bread of life (John 6:35)

Is it any wonder that Jesus promises to satisfy our hunger and thirst? Just as life withers and dies without water and food, so our souls can waste away without Jesus, the Bread of Life. Notice that Jesus doesn’t just mention this image of bread as a passing remark. In the Gospel readings over the next few days, he will say over and over again how vital it is that we come and receive him in this way. He makes it clear that the gift of his flesh and blood is essential if we want to remain in him. So how can we experience all that he has promised us?

First and foremost, we can receive Jesus in the gift of Holy Communion. He promises, “Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life” (John 6:54). This life begins now and finds its fulfillment “on the last day,” when Jesus will raise us up (6:54). This is a profound mystery, and a humble one, but at its heart is the promise that as we partake of him with faith, Jesus becomes part of us. He transforms us from the inside out and makes us more like him.

But it’s not just a matter of receiving him. We can also adore Jesus, both after Communion and in times of quiet prayer before the Blessed Sacrament. What a privilege it is to sit in his presence, pour out our hearts to him, and praise him for redeeming us! There is grace, peace, and mercy to be found in these moments, for we are giving him the opportunity to pour his love into us and to speak his word to our hearts.

Finally, just as earthly bread provides strength to the weary, so heavenly bread strengthens us to serve Jesus in his people. As we receive him and adore him, he opens our eyes to his presence in the least among us. He doesn’t just comfort our hearts; he sends us into the world to extend his mercy to those he came to save. And he promises that as we go, we will encounter him even more deeply. His humility, present in the poor, will melt our hearts and fill us with joy.

“This is the will of my Father, that everyone who sees the Son and believes in him may have eternal life, and I shall raise him on the last day” (John 6:40). Let’s receive and adore Jesus so that we can better serve him in his people!

“Lord, ‘give us this bread always!’ (John 6:34).”

Ta là bánh sự sống (Ga 6,35)

Có ngạc nhiên không khi Chúa Giêsu hứa làm thỏa mãn cơn đói khát của chúng ta? Giống như sự sống khô héo và chết đi nếu không có nước và thức ăn, linh hồn của chúng ta cũng có thể hao mòn nếu không có Chúa Giêsu, Bánh Hằng Sống. Hãy lưu ý rằng Chúa Giêsu không chỉ đề cập đến hình ảnh chiếc bánh này như một nhận xét thoáng qua. Trong các bài đọc Tin Mừng trong vài ngày tới, Ngài sẽ nói đi nói lại rằng việc chúng ta đến và đón nhận Ngài theo cách này quan trọng biết bao. Ngài nói rõ ràng rằng ân huệ thịt và máu của Ngài là điều cần thiết nếu chúng ta muốn ở lại trong Ngài. Vậy làm thế nào chúng ta có thể cảm nghiệm được tất cả những gì Ngài đã hứa với chúng ta?

Trước hết và trên hết, chúng ta có thể đón nhận Chúa Giêsu trong hồng ân Rước Lễ. Ngài hứa, “Ai ăn thịt và uống máu ta thì được sự sống đời đời” (Ga 6,54). Cuộc sống này bắt đầu ngay bây giờ và tìm thấy sự viên mãn của nó “vào ngày sau hết,” khi Chúa Giêsu sẽ cho chúng ta sống lại (6,54). Đây là một mầu nhiệm sâu xa và khiêm tốn, nhưng cốt lõi của mầu nhiệm này là lời hứa rằng khi chúng ta đón rước Ngài với đức tin, thì Chúa Giêsu trở thành một phần của chúng ta. Ngài biến đổi chúng ta từ trong ra ngoài và khiến chúng ta giống Ngài hơn.

Nhưng đó không chỉ là vấn đề tiếp nhận Ngài. Chúng ta cũng có thể tôn thờ Chúa Giêsu, cả sau khi Rước lễ và khi cầu nguyện thinh lặng trước Thánh Thể. Thật là một đặc ân khi được ngồi trước mặt Ngài, trút bầu tâm sự cho Ngài và ngợi khen Ngài vì đã cứu chuộc chúng ta! Có ân sủng, bình an và lòng thương xót được tìm thấy trong những thời điểm này, vì chúng ta đang cho Ngài cơ hội để đổ tình yêu của Ngài vào chúng ta và nói lời của Ngài với tâm hồn chúng ta.

Cuối cùng, cũng như bánh trần gian cung cấp sức mạnh cho người mệt mỏi, bánh từ trời củng cố chúng ta để phục vụ Chúa Giêsu trong dân Ngài. Khi chúng ta đón nhận Ngài và tôn thờ Ngài, Ngài mở mắt cho chúng ta thấy sự hiện diện của Ngài nơi những người bé mọn nhất giữa chúng ta. Ngài không chỉ an ủi trái tim của chúng ta; Ngài sai chúng ta vào thế giới để mở rộng lòng thương xót của Ngài cho những người Ngài đến để cứu. Và Ngài hứa rằng khi chúng ta đi, chúng ta sẽ gặp Ngài sâu sắc hơn nữa. Sự khiêm nhường của Ngài, hiện diện nơi người nghèo, sẽ làm tan chảy tâm hồn chúng ta và làm chúng ta tràn ngập niềm vui.

“Ý muốn của Cha tôi là hễ ai nhìn thấy người Con và tin vào Ngài thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6,40). Hãy đón nhận và tôn thờ Chúa Giêsu để chúng ta có thể phục vụ Ngài tốt hơn trong dân của Ngài!

“Lạy Chúa, ‘xin ban cho chúng con bánh này mãi mãi!’ (Ga 6,34)”.

Comments are closed.

phone-icon