John saw the empty tomb and believed – Chúa Nhật Phục Sinh

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Easter Sunday, April 9, 2023 

“John saw the empty tomb and believed”

Scripture: John 20:1-9

 1 Now on the first day of the week Mary Magdalene came to the tomb early, while it was still dark, and saw that the stone had been taken away from the tomb. 2 So she ran, and went to Simon Peter and the other disciple, the one whom Jesus loved, and said to them, “They have taken the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him.” 3 Peter then came out with the other disciple, and they went toward the tomb. 4 They both ran, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first; 5 and stooping to look in, he saw the linen cloths lying there, but he did not go in. 6 Then Simon Peter came, following him, and went into the tomb; he saw the linen cloths lying, 7 and the napkin, which had been on his head, not lying with the linen cloths but rolled up in a place by itself. 8 Then the other disciple, who reached the tomb first, also went in, and he saw and believed; 9 for as yet they did not know the scripture, that he must rise from the dead.

Chúa Nhật Phục Sinh, ngày 09.04.2023

Gioan nhìn ngôi mộ trống và ông đã tin

Ga 20,1-9

1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ.2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ.4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước.5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào.6 Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó,7 và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi.8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.9 Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.

Meditation: What was it like for the disciple who had stood at the cross of Jesus and then laid him in a tomb on Good Friday, to come back three days later and discover that the sealed tomb was now empty? John, along with Peter, was the first apostle to reach the tomb of Jesus on Easter Sunday morning. Like Mary Magdalene and the other disciples, John was not ready to see an empty tomb and to hear the angel’s message, Why do you seek the living among the dead (Luke 24:5)? 

What did John see in the tomb that led him to believe in the resurrection of Jesus? It was certainly not a dead body. The dead body of Jesus would have disproven the resurrection and made his death a tragic conclusion to a glorious career as a great teacher and miracle worker. When John saw the empty tomb he must have recalled Jesus’ prophecy that he would rise again after three days. Through the gift of faith John realized that no tomb on earth could contain the Lord and giver of life. John saw and believed (John 20:8).

John had to first deal with the empty tomb before he could meet the risen Lord later that evening along with the other apostles who had locked themselves in the upper room out of fear of the Jewish authorities (John 20:19-23). John testified as an eye-witness to the life, death, and resurrection of Jesus Christ: What we have seen, heard, and touched we proclaim as the eternal word of life which existed from the beginning (1 John 1:1-4). John bears witness to what has existed from all eternity. This “word of life” is Jesus the word incarnate, but also Jesus as the word announced by the prophets and Jesus the word now preached throughout the Christian church for all ages to come.

One thing is certain, if Jesus had not risen from the dead and appeared to his disciples, we would never have heard of him. Nothing else could have changed sad and despairing men and women into people radiant with joy and courage. The reality of the resurrection is the central fact of the Christian faith. Through the gift of the Holy Spirit, the Lord gives us “eyes of faith” to know him and the power of his resurrection. The greatest joy we can have is to encounter the living Christ and to know him personally as our Lord and Savior. Do you accept the good news of Jesus’ death and resurrection with skeptical doubt and disbelief or with trusting faith and joyful wonderment?

“Lord Jesus Christ, you have triumphed over the grave and you have won for us new life and resurrection power. Give me the eyes of faith to see you in your glory. Help me to draw near to you and to grow in the knowledge of your great love for us and your great victory over sin and death.”

Suy niệm:  Người môn đệ sẽ ra sao, người đã đứng dưới chân thập giá của Đức Giêsu và rồi chôn cất Người trong mộ vào ngày thứ Sáu tuần thánh, sau ba ngày sau trở lại và khám phá ra rằng ngôi mộ đóng kín bây giờ trống không? Gioan, cùng với Phêrô, là môn đệ đầu tiên đến ngôi mộ của Đức Giêsu vào sáng ngày Chúa Nhật phục sinh. Giống như Maria Mađalêna và các môn đệ khác, Gioan chưa sẵn sàng nhìn thấy ngôi mộ trống và nghe sứ điệp của thiên thần “Tại sao các người tìm kiếm người sống giữa kẻ chết?” (Lc 24,5).

Gioan đã nhìn thấy gì trong ngôi mộ đã khiến ông tin vào sự phục sinh của Đức Giêsu? Chắc chắn đó không phải là một cái xác chết. Xác chết của Chúa Giêsu chắc hẳn đã không chứng minh được sự sống lại và làm cho cái chết của Ngài thành một kết thúc thê thảm cho một quá trình vinh quang, với tư cách là một thầy dạy và người làm phép lạ nổi tiếng. Khi Gioan nhìn thấy ngôi mộ trống, ông phải nhớ lại lời tiên báo của Chúa Giêsu rằng Ngài sẽ sống lại sau ba ngày. Ngang qua ân huệ đức tin, Gioan đã nhận ra rằng không một ngôi mộ nào trên thế giới có thể chứa đựng được Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Gioan thấy và tin (Ga 20,8).

Trước hết, Gioan phải xử lý với ngôi mộ trống trước khi ông có thể gặp gỡ Chúa phục sinh sau buổi tối hôm đó cùng với các tông đồ khác, đã ẩn trốn ở phòng tiệc ly vì sợ nhà cầm quyền Do Thái (Ga 20,19-23). Gioan xác nhận với tư cách là một nhân chứng đối với cuộc đời, cái chết, và sự sống lại của Đức Giêsu Kitô: Những gì chúng tôi đã thấy, đã nghe, và đã chạm tới, chúng tôi rao truyền là lời sự sống, đã hiện hữu từ lúc khởi đầu (1Ga 1,1-4). Gioan làm chứng về những gì đã hiện hữu từ thuở đời đời. “Lời sự sống” này chính là Đức Giêsu, Ngôi Lời nhập thể, những Đức Giêsu cũng là Lời đã được tiên báo bởi các ngôn sứ và giờ đây, Đức Giêsu, là lời được rao giảng ngang qua Giáo hội Công giáo cho tất cả mọi thời đại về sau.

Một điều rất chắc chắn, nếu Đức Giêsu đã không sống lại từ cõi chết và hiện ra với các môn đệ, chúng ta sẽ không bao giờ nghe biết về Người. Không có gì có thể thay đổi những người buồn sầu và thất vọng trở thành người rạng rỡ với niềm vui và can đảm. Thực tại phục sinh là biến cố trung tâm của đức tin Công giáo. Ngang qua hồng ân Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa ban cho chúng ta “cặp mắt đức tin” để nhận biết Người và sức mạnh của sự phục sinh của Người. Niềm vui lớn nhất chúng ta có thể nhận được là gặp gỡ Thiên Chúa sống động và nhận biết chính Người là Đấng cứu chuộc và Thiên Chúa của chúng ta. Bạn đón nhận Tin mừng sự chết và phục sinh của Đức Giêsu với sự nghi ngờ và vô tín hay với niềm tin cậy và sự kinh ngạc phấn khởi?

“Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã chiến thắng sự chết và Chúa đã đem lại sự sống mới và sức mạnh phục sinh cho chúng con. Xin ban cho con đôi mắt đức tin để nhìn thấy Chúa trong vinh quang.  Xin giúp con đến gần Chúa và lớn lên trong sự hiểu biết về tình yêu cao cả của Chúa dành cho chúng con và sự chiến thắng oai hùng của Chúa trên tội lỗi và sự chết.”

Comments are closed.

phone-icon