Ask in Jesus’ name, that your joy may be full – Suy niệm ngày 20.05.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Saturday, May 20, 2023 

“Ask in Jesus’ name, that your joy may be full”

Scripture: John 16:23-28

23 In that day you will ask nothing of me. Truly, truly, I say to you, if you ask anything of the Father, he will give it to you in my name. 24 Hitherto you have asked nothing in my name; ask, and you will receive, that your joy may be full. 25 “I have said this to you in figures; the hour is coming when I shall no longer speak to you in figures but tell you plainly of the Father. 26 In that day you will ask in my name; and I do not say to you that I shall pray the Father for you;  27 for the Father himself loves you, because you have loved me and have believed that I came from the Father. 28 I came from the Father and have come into the world; again, I am leaving the world and going to the Father.”

Thứ Bảy, ngày 20.05.2023

“Hãy cầu xin với danh Giêsu, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn”

Ga 16,23-28

23 Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa. Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy.24 Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.25 Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở.26 Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em.27 Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến.28 Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha.”

Meditation: Do you pray with confidence to your heavenly Father? Jesus often taught his disciples by way of illustration or parable. Here he speaks not in “figures” (the same word used for parables), but in plain speech. Jesus revealed to them the hidden treasure of the heavenly kingdom and he taught them how to pray to the Father in his name. Now Jesus opens his heart and speaks in the plainest of language: “The Father himself loves you!” How can the disciples be certain of this?

The Lord Jesus unites us with the Father through the love and power of the Holy Spirit

Paul the Apostle states that “All who are led by the Spirit of God are sons of God” (Romans 8:14). Through the gift of the Holy Spirit, Jesus makes it possible for his disciples to have a new relationship as sons and daughters of God the Father (Romans 8:14-17). No one would have dared to call God his or her Father before this! Because of what Jesus has done for us in offering his life for our redemption we now can boldly and confidently pray to God as our Father in heaven.

The presence and action of the Holy Spirit within us is living proof of this new relationship with the Father. Paul the Apostles says that “when we cry, ‘Abba! Father!’ it is the Spirit himself bearing witness with our spirit that we are children of God” (Romans 8:15-16).

We can boldly approach God as our Father and ask him for the things we need. In love he bids us to draw near to his throne of grace and mercy. Do you approach the Father with confidence in his love and with expectant faith in his promise to hear your prayers?

“Heavenly Father, your love knows no bounds and your mercies are new every day. Fill me with gratitude for your countless blessings and draw me near to your throne of grace and mercy. Give me confidence and boldness to pray that your will be done on earth as it is in heaven.”

Suy niệm: Bạn có cầu nguyện với Cha trên trời với sự tự tin không? Ðức Giêsu thường dạy các môn đệ bằng cách minh họa hay dụ ngôn. Ở đây, Người không nói trong “những hình bóng” (cùng hạn từ sử dụng cho những dụ ngôn), nhưng trong lời nói rõ ràng. Ðức Giêsu mặc khải cho họ kho báu nước trời được giấu kín và Người dạy họ cách thức cầu nguyện với Cha nhân danh Người. Giờ đây, Ðức Giêsu mở lòng mình ra và nói trong ngôn ngữ thẳng thắn nhất: “Chính Chúa Cha yêu thương anh em!” Làm thế nào các môn đệ có thể chắc chắn về điều này?

Chúa Giêsu kết hiệp chúng ta với Chúa Cha qua tình yêu và quyền năng của Chúa Thánh Thần

Thánh Phaolô tông đồ nói rằng “Tất cả những ai được Thần Khí của Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái của Thiên Chúa” (Rm 8,14). Ngang qua hồng ân của Chúa Thánh Thần, Đức Giêsu giúp các môn đệ có được mối quan hệ mới làm nghĩa tử với Thiên Chúa là Cha của họ (Rm 8,14-17). Không một ai dám gọi Thiên Chúa là Cha trước đây! Bởi vì những gì Ðức Giêsu đã làm cho chúng ta trong việc dâng hiến mạng sống của Người cho sự cứu chuộc của chúng ta, giờ đây chúng ta mạnh dạn và tự tin cầu nguyện với Thiên Chúa là Cha chúng ta trên trời.

Sự hiện diện và hành động của Chúa Thánh Thần trong chúng ta là bằng chứng sống động của mối quan hệ mới này với Chúa Cha. Thánh Phaolô Tông đồ nói rằng “Khi chúng ta kêu lên ‘Abba! Cha ơn!’ thì chính Thần Khí làm chứng với chúng ta rằng chúng ta là con cái của Thiên Chúa” (Rm 8,15-16).

Chúng ta có thể mạnh dạn đến gần Thiên Chúa là Cha chúng ta và cầu xin Người cho những gì chúng ta cần đến. Trong yêu thương, Người khích lệ chúng ta đến gần ngai tòa ơn sủng và thương xót của Người. Bạn có đến gần Cha với sự tự tin trong tình yêu của Người, và với niềm tin kiên vững trong lời hứa của Người để lắng nghe lời cầu nguyện của bạn không?

“Lạy Cha trên trời, tình yêu của Cha không có biên giới và lòng thương xót của Cha luôn mới mẻ mỗi ngày. Xin lấp đầy lòng con với sự biết ơn về vô số phúc lành của Cha và kéo con đến gần ngai tòa ơn sủng và thương xót của Cha. Xin ban cho con lòng tự tin và mạnh dạn để cầu nguyện rằng ý Cha sẽ được thể hiện dưới đất cũng như trên trời.”

Comments are closed.

phone-icon