Go and bear much fruit, and your fruit will endure – Suy niệm theo WAU ngày 12.05.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, May 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Go and bear much fruit, and your fruit will endure (John 15:16)

Berries, grapes, bananas, apples, oranges, and more. We expect to find these in the produce section of any grocery store. What we don’t always remember are the people who planted, fertilized, picked, and packed this fruit along the way. The fruit we enjoy is the result of their labor.

Something similar is true of spiritual fruit: it’s the result of labor. But when it comes to growing this kind of fruit, the Holy Spirit does the lion’s share of the work. He is intimately involved in pruning, fertilizing, and helping this fruit to grow.

Sometimes the pruning comes in the form of a gentle nudge as he urges us to change in a certain area. Other times he uses circumstances that stretch us. But in every case, the Spirit asks us to respond to his work as we try our best to make the changes he is moving us toward, even if we do it in small steps. At the same time, he is reminding us that his grace is always available to us. We can rely on that grace even as we make the effort required to grow his fruit in our lives.

So what are the different kinds of fruit that the Spirit will bear in us? There’s the fruit listed by St. Paul: “love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness, self-control” (Galatians 5:22-23). There’s the fruit of evangelization, as we share God’s love with the people around us. There’s the fruit of godly relationships, where we learn to love one another as Jesus commands us (John 15:12). And there is so much more-all valuable fruit that makes the kingdom of God present in and around us.

Perhaps today you can focus on the fruit of peace. Reflect for a moment about how the Holy Spirit knows every concern on your heart. Let that truth bring you a greater sense of peace and surrender to him. Maybe the Spirit is asking you to let go of some worry and to trust that he is there for you. Or maybe he is asking you to find a little extra time today to be with him. Whatever it is, know that as you respond, you’ll find greater peace, and you’ll become a more visible sign of his love to the world!

“Holy Spirit, help me to bear fruit that remains.”

Anh em hãy đi và sinh nhiều hoa trái và hoa trái anh em sẽ tồn tại (Ga 15,16)

Quả mọng, nho, chuối, táo, cam, v.v. Chúng ta hy vọng sẽ tìm thấy những thứ này trong phần sản phẩm của bất kỳ cửa hàng tạp hóa nào. Những gì chúng ta thường quên là những người đã trồng, bón phân, hái và đóng gói trái cây này suốt quá trình. Thành quả mà chúng ta được hưởng là thành quả lao động của họ.

Điều tương tự cũng đúng với hoa trái thiêng liêng: đó là kết quả của lao động. Nhưng khi nói đến việc trồng loại trái này, Chúa Thánh Thần sẽ làm phần việc lớn nhất. Ngài tham gia mật thiết vào việc cắt tỉa, bón phân và giúp loại trái cây này phát triển.

Đôi khi việc cắt tỉa diễn ra dưới hình thức một cái huých nhẹ khi Ngài thúc giục chúng ta thay đổi ở một lãnh vực nào đó. Những lần khác, Ngài sử dụng hoàn cảnh để kéo dài chúng ta. Nhưng trong mọi trường hợp, Thần Khí yêu cầu chúng ta đáp ứng công việc của Ngài khi chúng ta cố gắng hết sức để thực hiện những thay đổi mà Ngài đang thúc đẩy chúng ta hướng tới, ngay cả khi chúng ta thực hiện từng bước nhỏ. Đồng thời, Ngài đang nhắc nhở chúng ta rằng ân sủng của Ngài luôn sẵn sàng cho chúng ta. Chúng ta có thể trông cậy vào ân sủng đó ngay cả khi chúng ta nỗ lực cần thiết để trồng hoa trái của Ngài trong đời sống chúng ta.

Vậy những loại trái khác nhau mà Thánh Linh sẽ sinh ra trong chúng ta là gì? Có hoa trái được Thánh Phaolô liệt kê: “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ” (Gl 5,22-23). Có hoa trái của việc loan báo Tin Mừng, khi chúng ta chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa với những người xung quanh chúng ta. Đó là kết quả của các mối tương quan đạo đức, nơi chúng ta học cách yêu thương nhau như Chúa Giêsu truyền cho chúng ta (Ga 15,12). Và còn nhiều điều nữa – tất cả những hoa trái quý giá làm cho vương quốc của Thiên Chúa hiện diện trong và xung quanh chúng ta.

Có lẽ hôm nay bạn có thể tập trung vào hoa trái của hòa bình. Hãy suy gẫm một chút về cách Chúa Thánh Thần biết mọi mối quan tâm trong lòng bạn. Hãy để sự thật đó mang lại cho bạn cảm giác bình an hơn và đầu phục Ngài. Có thể Thánh Linh đang yêu cầu bạn trút bỏ một số lo lắng và tin tưởng rằng Ngài luôn ở đó vì bạn. Hoặc có thể Ngài đang yêu cầu bạn tìm thêm một chút thời gian hôm nay để ở bên Ngài. Dù đó là gì đi nữa, hãy biết rằng khi bạn đáp lại, bạn sẽ tìm thấy sự bình an lớn hơn và bạn sẽ trở thành một dấu hiệu rõ ràng hơn về tình yêu của Ngài dành cho thế giới!

“Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con sinh hoa trái còn sót lại.”

Comments are closed.

phone-icon