How do we know the way? – Suy niệm theo WAU ngày 05.05.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, May 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

How do we know the way? (John 14:5)

Imagine you are hiking in the mountains with an experienced guide. There are lots of trees, and the trail is faint at times. But your guide knows the way, so you feel secure with him. Then all of a sudden, he says, “I’m going on ahead to set up camp. Just follow the trail, and everything will be great.” Suddenly, panic rises up in you: “Wait, what? You can’t leave me; I don’t know the way!”

Today’s Gospel features a similar scene: Jesus has told the disciples he’s going away, and the apostles begin to panic-Wait, what? Then Thomas speaks for all of them: “How can we know the way?” (John 14:5).

Doesn’t Thomas sound like us? Here we are, trying to follow Jesus, but since we don’t see him, it can be hard for us to feel that we’re on the right path.

Maybe we can take Jesus’ words to Thomas as his answer to us as well: “I am the way” (John 14:6). If Jesus himself is the way-the path-then we can be confident that we’re on track when we are trying to follow the example he left for us.

For example, Jesus lived a life of sacrifice and service. So if you ever feel unsure of which way you should go, you can start by asking which is the way of greater self-giving. It can be hard to give up that quiet moment you had been looking forward to so that you can care for someone else, but it’s quite possible that the Spirit is inviting you to follow Jesus’ way. You can be sure that every time you take him up on his invitation, your heart will change a little more until Jesus’ way becomes almost second nature to you.

Or think of how Jesus related to other people. He saw each of them, even his enemies, as children beloved by his heavenly Father. He saw through their selfishness or anger or envy and recognized the hurt they were carrying and their need to encounter God’s love. Is there someone that you have a hard time loving? You can follow Jesus’ way by remembering God’s love for them. Then you can ask the Spirit to make you more like Christ by softening your heart toward them.

How can we know the way? There is one simple answer to this question: Jesus is the way. Imitate him.

“Jesus, you are my way. Help me to keep my eyes fixed on you.”

Làm sao chúng con biết đường? (Ga 14,5)

Hãy tưởng tượng bạn đang đi bộ đường dài trên núi với một hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm. Có rất nhiều cây cối, và đường mòn đôi khi mờ nhạt. Nhưng hướng dẫn viên của bạn biết đường nên bạn cảm thấy yên tâm với anh ấy. Rồi đột nhiên, anh ta nói, “Tôi đi trước để dựng trại. Chỉ cần đi theo con đường mòn, và mọi thứ sẽ trở nên tuyệt vời.” Đột nhiên, sự hoảng loạn dâng lên trong bạn: “Đợi đã, cái gì? Bạn không thể rời xa tôi; Tôi không biết đường!”

Bài Tin Mừng hôm nay kể lại một cảnh tương tự: Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng Ngài sắp ra đi, và các tông đồ bắt đầu hoảng sợ – Chờ đã, cái gì? Sau đó, Tôma nói thay cho tất cả bọn họ: “Làm sao chúng ta biết được đường đi?” (Ga 14,5).

Tôma có giống chúng ta không? Chúng ta đang cố gắng đi theo Chúa Giêsu, nhưng vì không thấy Ngài nên chúng ta khó có thể cảm thấy rằng mình đang đi đúng đường.

Có lẽ chúng ta cũng có thể coi những lời của Chúa Giêsu nói với Tôma như câu trả lời của Ngài cho chúng ta: “Ta là đường” (Ga 14,6). Nếu chính Chúa Giêsu là đường – con đường – thì chúng ta có thể tin chắc rằng mình đang đi đúng hướng khi cố gắng noi theo gương Ngài để lại cho chúng ta.

Ví dụ, Chúa Giêsu đã sống một cuộc đời hy sinh và phục vụ. Vì vậy, nếu bạn cảm thấy không chắc mình nên đi theo con đường nào, bạn có thể bắt đầu bằng cách hỏi xem đâu là con đường tự hiến lớn lao hơn. Có thể khó từ bỏ khoảnh khắc yên tĩnh mà bạn đã mong đợi để có thể quan tâm đến người khác, nhưng rất có thể Thánh Linh đang mời gọi bạn đi theo con đường của Chúa Giêsu. Bạn có thể chắc chắn rằng mỗi khi bạn tiếp nhận lời mời của Ngài, tấm lòng của bạn sẽ thay đổi thêm một chút cho đến khi đường lối của Chúa Giêsu gần như trở thành bản chất thứ hai đối với bạn.

Hoặc nghĩ về cách Chúa Giêsu liên hệ với những người khác. Ngài xem mỗi người trong số họ, kể cả kẻ thù của mình, như những đứa con được Cha trên trời yêu quý. Ngài nhìn thấu sự ích kỷ, giận dữ hay đố kỵ của họ và nhận ra nỗi đau mà họ đang gánh chịu cũng như nhu cầu gặp gỡ tình yêu của Chúa. Có ai đó mà bạn cảm thấy khó yêu không? Bạn có thể đi theo con đường của Chúa Giêsu bằng cách ghi nhớ tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho họ. Sau đó, bạn có thể cầu xin Thánh Linh khiến bạn trở nên giống Đức Kitô hơn bằng cách mềm lòng với họ.

Làm sao chúng ta có thể biết được đường đi? Có một câu trả lời đơn giản cho câu hỏi này: Chúa Giêsu là đường. Hãy bắt chước Ngài.

“Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đường của con. Xin giúp con dõi mắt theo Chúa.”

Comments are closed.

phone-icon