I am the bread of life – Suy niệm theo WAU ngày 27.05.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, May 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
 

I am the bread of life (John 6:51)

Let’s talk about the virtue of healthy skepticism. Imagine you hear an ad promising dramatic weight loss if you try a certain diet. Maybe more research is needed before you commit any money to the plan. Or how about the promise that just one herbal supplement can change your whole life? Again, you would probably take a cautious approach.

But here’s one promise that you can take at face value: Jesus is “the living bread” (John 6:51). Jesus took the ordinary substances of bread and wine into his hands at the Last Supper and transformed them into his Body and his Blood. The consecrated wine and bread we receive at Mass really is the living Jesus-given to us over and over again. The Eucharist really does have the power to heal us, strengthen us, and make us more and more like our Lord.

As beautiful and incredible as this promise may seem, we need to understand that the Eucharist is not magical. We don’t instantly become a new and improved version of ourselves when we receive it. The transformation is usually gradual, and we have an important role to play. We need to receive it with faith, and we need to back up our faith with acts of obedience during the day.

Of course, we don’t have to be perfect to receive Christ. When we receive him, he receives us-in our strengths and our weaknesses. And as he receives us, he slowly peels away our sins, strengthens our weaknesses, and gives us his grace. It’s also true that the more time we spend with Jesus outside of Mass, the more we will see his love, mercy, and grace taking root in us through the Eucharist. That’s why daily prayer and Scripture reading are so important.

The next time you are at Mass or at Adoration, think about just how extraordinary the Eucharist is. Out of pure love for us, Jesus chose not only to become man but to become present to us in simple bread and wine. He is our living bread, and this is a truth that will never fade.

“Lord Jesus, thank you for becoming living bread for me.”

Ta là bánh hằng sống (Ga 6,51)

Hãy nói về đức tính của sự hoài nghi lành mạnh. Hãy tưởng tượng bạn nghe thấy một quảng cáo hứa hẹn giảm cân ấn tượng nếu bạn thử một chế độ ăn kiêng nào đó. Có thể cần nghiên cứu thêm trước khi bạn cam kết bất kỳ khoản tiền nào cho kế hoạch. Hoặc lời hứa rằng chỉ một loại thảo dược bổ sung có thể thay đổi cả cuộc đời bạn thì sao? Một lần nữa, bạn có thể sẽ có một cách tiếp cận thận trọng.

Nhưng đây là một lời hứa mà bạn có thể coi trọng: Chúa Giêsu là “bánh hằng sống” (Ga 6,51). Chúa Giêsu đã cầm trên tay những chất bình thường của bánh và rượu trong Bữa Tiệc Ly và biến đổi chúng thành Mình và Máu Ngài. Bánh và rượu thánh hiến mà chúng ta lãnh nhận trong Thánh lễ thực sự là Chúa Giêsu hằng sống – được ban cho chúng ta nhiều lần. Bí tích Thánh Thể thực sự có sức mạnh chữa lành chúng ta, củng cố chúng ta và làm cho chúng ta ngày càng giống Chúa hơn.

Lời hứa này có vẻ đẹp đẽ và khó tin, nhưng chúng ta cần hiểu rằng Bí tích Thánh Thể không phải là phép thuật. Chúng ta không ngay lập tức trở thành một phiên bản mới và cải tiến của chính mình khi lãnh nhận Thánh Thể. Quá trình chuyển đổi thường diễn ra từ từ và chúng ta có một vai trò quan trọng. Chúng ta cần tiếp nhận nó với đức tin, và chúng ta cần hỗ trợ đức tin của mình bằng những hành động vâng lời trong ngày.

Dĩ nhiên, chúng ta không cần phải hoàn hảo để tiếp nhận Đức Kitô. Khi chúng ta tiếp nhận Ngài, thì Ngài tiếp nhận chúng ta – về điểm mạnh cũng như điểm yếu của chúng ta. Và khi đón nhận chúng ta, Ngài từ từ lột bỏ tội lỗi của chúng ta, củng cố những yếu đuối của chúng ta và ban cho chúng ta ân sủng của Ngài. Cũng đúng là càng dành nhiều thời gian với Chúa Giêsu ngoài Thánh lễ, chúng ta càng thấy tình yêu, lòng thương xót và ân sủng của Ngài bén rễ trong chúng ta qua Bí tích Thánh Thể. Đó là lý do tại sao cầu nguyện hằng ngày và đọc Kinh Thánh rất quan trọng.

Lần tới khi bạn tham dự Thánh Lễ hoặc Chầu Thánh Thể, hãy nghĩ xem Bí Tích Thánh Thể phi thường như thế nào. Vì tình yêu thuần khiết dành cho chúng ta, Chúa Giêsu đã chọn không chỉ trở thành con người mà còn hiện diện với chúng ta trong bánh và rượu đơn sơ. Ngài là bánh hằng sống của chúng ta, và đây là chân lý không bao giờ phai nhạt.

“Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa đã trở nên bánh hằng sống cho con.”

Cv 8, 26-40
Kìa, nước kia rồi. Có gì ngăn cản tôi chịu phép rửa không? (Cv 8,36)

Philip might have been worried. An angel from God told him to approach the chariot of a powerful foreign official and to begin evangelizing him. But how would Philip cut through the cultural barriers? How would he come up with an effective presentation of the gospel? Wasn’t God asking too much of him this time?

As it turned out, God had already laid a lot of the groundwork for Philip. The official was already puzzling over God’s word when Philip approached him. He was sincerely asking questions and was eager to hear what Philip had to say.

So it wasn’t only about what Philip had to do, after all! He just had to walk through a door that was already three-quarters of the way open. What a relief that must have been! God had taken great pains to prepare this man to receive his message even before the messenger showed up!

We may feel intimidated about sharing our faith because we think we are responsible for everything that happens afterward. We worry about how to break through obstinate hearts, how to overcome years of believing a false gospel, or how to answer every possible question anyone could think of. But that’s placing too much of the emphasis on us and forgetting how deeply God longs to touch each person with his love. The truth is, we aren’t meant to carry the load alone. God is already doing a lot of the prep work.

You will likely have a chance to witness to your faith today. Maybe the Spirit will bring to mind a relative with whom you have not been on the best of terms and lead you to seek reconciliation. You may run into an old friend who needs a word of encouragement or a neighbor who could use a helping hand. The Holy Spirit could nudge you to say something to the person next to you on the bus. Seize the opportunity to reach out. You may be surprised at how God has already opened a door for you so that your words and actions touch and change people’s hearts!

“Lord, open my eyes to the opportunities you will give me to share your good news today!”

Philíp có thể đã lo lắng. Một thiên thần từ Chúa bảo ông đến gần cỗ xe của một quan chức nước ngoài quyền lực và bắt đầu truyền giáo cho ông ta. Nhưng Philíp sẽ vượt qua rào cản văn hóa như thế nào? Làm thế nào ông nghĩ ra một cách trình bày Tin mừng cách hiệu quả? Lần này không phải Thiên Chúa đã đòi hỏi quá nhiều ở ông sao?

Hóa ra, Thiên Chúa đã đặt rất nhiều nền tảng cho Philíp. Viên quan đang phân vân về lời Thiên Chúa thì Philíp đến gần ông. Ông ấy chân thành đặt câu hỏi và háo hức muốn nghe những gì Philíp phải nói.

Rốt cuộc, đó không chỉ là về những gì Philíp phải làm! Ông chỉ cần bước qua một cánh cửa đã mở được 3/4 chặng đường. Thật là nhẹ nhõm! Thiên Chúa đã dày công chuẩn bị cho người này nhận sứ điệp của Người ngay cả trước khi sứ giả xuất hiện!

Chúng ta có thể cảm thấy e ngại khi chia sẻ đức tin của mình vì nghĩ rằng mình phải chịu trách nhiệm về mọi việc xảy ra sau đó. Chúng ta lo lắng về việc làm thế nào để vượt qua những tâm hồn ngoan cố, làm thế nào để vượt qua nhiều năm tin vào một phúc âm giả, hoặc làm thế nào để trả lời mọi câu hỏi mà bất kỳ ai cũng có thể nghĩ ra. Nhưng như vậy là quá chú trọng vào chúng ta mà quên rằng Thiên Chúa khao khát được chạm đến mỗi người bằng tình yêu của Người sâu xa biết bao. Sự thật là chúng ta không phải gánh vác một mình. Thiên Chúa đã làm rất nhiều công việc chuẩn bị.

Bạn có thể sẽ có cơ hội làm chứng cho đức tin của mình ngày hôm nay. Có thể Thánh Linh sẽ gợi nhớ đến một người họ hàng mà bạn không có thiện cảm nhất và khiến bạn tìm kiếm sự hòa giải. Bạn có thể gặp lại một người bạn cũ đang cần một lời động viên hoặc một người hàng xóm có thể giúp đỡ một tay. Chúa Thánh Thần có thể thúc đẩy bạn nói điều gì đó với người bên cạnh bạn trên xe buýt. Nắm bắt cơ hội vươn xa. Bạn có thể ngạc nhiên về cách Thiên Chúa đã mở một cánh cửa cho bạn để lời nói và hành động của bạn chạm đến và thay đổi tấm lòng của mọi người!

“Lạy Chúa, xin mở rộng tầm mắt của con trước những cơ hội mà Chúa sẽ cho con để chia sẻ tin mừng của Chúa hôm nay!”

Comments are closed.

phone-icon