I will send the Counselor to you – Suy niệm ngày 16.05.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Tuesday, May 16, 2023 

“I will send the Counselor to you”

Scripture: John 16:5-11  

5 But now I am going to him who sent me; yet none of you asks me, `Where are you going?’ 6 But because I have said these things to you, sorrow has filled your hearts. 7 Nevertheless I tell you the truth: it is to your advantage that I go away, for if I do not go away, the Counselor will not come to you; but if I go, I will send him to you. 8 And when he comes, he will convince the world concerning sin and righteousness and judgment: 9 concerning sin, because they do not believe in me; 10 concerning righteousness, because I go to the Father, and you will see me no more; 11 concerning judgment, because the ruler of this world is judged.

Thứ Ba, ngày 16.05.2023  

Thầy sẽ sai Đấng Bảo trợ đến với anh em

Ga 16,5-11

5 Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi: “Thầy đi đâu?6 Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền.7 Song, Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em.8 Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử:9 về tội lỗi: vì chúng không tin vào Thầy;10 về sự công chính: vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa;11 về việc xét xử: vì Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi.

Meditation: Why does God seem far from us at times? Separation and loss of relationship often lead to grief and pain. The apostles were filled with sorrow when Jesus spoke about his imminent departure. Jesus explained that it was for their sake that he must leave them and return to his Father. He promised,  however, that they would never be left alone. He will send in his place the best of friends, the Holy Spirit.

Paul reminds us that “nothing can separate us from the love of God in Christ Jesus” (Romans 8:39). By sending the Holy Spirit to his followers, the Lord Jesus makes his presence known to us in a new and on-going way. We are not left as orphans, but the Lord himself dwells within us through the power of the Holy Spirit (2 Corinthians 4:9; 6:16b).

The work of the Holy Spirit 

Jesus tells his disciples three very important things about the work of the Holy Spirit – to convince the world of sin and of righteousness and of judgment. The original word for convince also means convict. The Holy Spirit is our Sanctifier. He makes us holy as God is holy. He does this first by convicting us of our unbelief and sin and by bringing us humbly to the foot of the Cross. The Spirit convinces us of God’s love and forgiveness and of our utter dependence on God for his mercy and grace. We need the power of the Holy Spirit to lead us from the error of our unbelief and sinful ways and to show us the way of love and truth.

The Jews who had condemned Jesus as a blasphemer and false messiah thought they were serving God rather than sinning when they crucified Jesus. When the Gospel was later preached on the day of Pentecost (Acts 2:37), many were pricked in their heart and convicted of their sin. What made them change their mind about Jesus? The Holy Spirit opened their hearts to recognize Jesus as the true Messiah sent by the Father in heaven.

It is the work of the Holy Spirit to both convict us of our unbelief and wrongdoing and to convince us of God’s truth. The Spirit convinces us of the righteousness (moral truth and goodness) of Christ, backed by the fact that Jesus rose again and went to his Father. The Holy Spirit also convicts us of judgment. The Spirit gives us the inner and unshakable conviction that we shall all stand before the judgment seat of God. God’s judgments are just and good. He not only forgives those who repent of their wrongdoing, he also vindicates the innocent who have been unjustly treated and restores their rights and he rewards those who have done what is just and good. When we heed his judgments we find true peace, joy and reconciliation with God. Do you allow the Holy Spirit free reign in your life that he may set you free from the grip of sin and set you ablaze with the fire of God’s love?

“Come Holy Spirit, and let the fire of your love burn in my heart. Let me desire only what is pure, lovely, holy and good and in accord with the will of God and give me the courage to put away all that is not pleasing in your sight.”

Suy niệm: Tại sao Thiên Chúa xem ra đôi lúc xa cách chúng ta? Sự chia cắt và mất mát của mối quan hệ thường dẫn tới đau khổ. Các Tông đồ lòng đầy nỗi đau khi Đức Giêsu nói về sự ra đi sắp tới của Người. Đức Giêsu giải thích rằng đó là vì lợi ích của họ, rằng Người phải rời bỏ họ để về với Cha. Tuy nhiên, Người hứa rằng họ không bao giờ bị bỏ rơi. Người sẽ gởi người bạn tốt nhất trong số những người bạn để thay thế Người, đó chính là Chúa Thánh Thần.

Thánh Phaolô nhắc chúng ta rằng “không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, trong Đức Kitô” (Rm 8, 39). Bằng việc gởi Chúa Thánh Thần tới với các môn đệ, Chúa Giêsu bày tỏ cho chúng ta biết sự hiện diện của Người trong đường lối mới và liên tục. Chúng ta không bị bỏ rơi như những trẻ mồ côi, nhưng chính Chúa ở trong chúng ta, ngang qua quyền năng của Chúa Thánh Thần (2Cor 4,9; 6,16b).

Công việc của Chúa Thánh Thần

Đức Giêsu nói với các môn đệ ba điều rất quan trọng về hoạt động của Chúa Thánh Thần – cho thế gian biết về tội lỗi, sự công chính và sự xét xử. Hạn từ gốc của cho biết cũng có nghĩa là kết án. Chúa Thánh Thần là Đấng Thánh hóa của chúng ta. Người làm cho chúng ta nên thánh như Thiên Chúa là Đấng Thánh. Người thực hiện điều này trước tiên bằng việc kết án chúng ta về sự vô tín và tội lỗi của chúng ta và bằng việc dắt chúng ta khiêm tốn đến dưới chân Thánh giá. Thánh Thần cho chúng ta biết về tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa và về sự lệ thuộc hoàn toàn của chúng ta vào Thiên Chúa về lòng thương xót và ơn sủng của Người. Chúng ta cần đến sức mạnh của Chúa Thánh Thần để dẫn dắt chúng ta khỏi sai lạc của sự vô tín và những đường lối tội lỗi của mình và tỏ cho chúng ta biết con đường tình yêu và chân lý.

Người Do Thái kết án Đức Giêsu là kẻ phạm thượng và Đấng Mêsia giả tạo, mặc dù họ đang phụng sự Thiên Chúa hơn là phạm tội khi họ đóng đanh Đức Giêsu. Khi Tin mừng sau này được rao giảng vào ngày lễ Ngũ Tuần (Cv 2,37), nhiều người bị cắn rứt trong lòng và bị kết án về tội lỗi của mình. Điều gì đã làm họ thay đổi ý niệm về Đức Giêsu? Chúa Thánh Thần đã mở lòng họ ra để nhận biết Đức Giêsu là Đấng Mêsia đích thật được Cha trên trời sai tới.

Đó chính là công việc của Chúa Thánh Thần vừa kết án chúng ta về sự vô tín  và những việc làm sai trái, vừa tỏ cho chúng ta biết về chân lý của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần cho chúng ta biết về sự công chính (sự thật về luân lý và lòng nhân hậu) của Đức Kitô, dựa trên sự kiện Đức Giêsu sống lại và trở về cùng Cha. Chúa Thánh Thần cũng cho chúng ta biết về sự xét xử. Thánh Thần ban cho chúng ta sự tin tưởng nội tâm và không lay chuyển rằng tất cả chúng ta sẽ đứng trước ngai tòa phán xét của Thiên Chúa. Sự xét xử của Thiên Chúa thì ngay thẳng và tốt lành. Người không chỉ tha thứ cho những ai thống hối về sự sai trái của mình, mà còn chứng minh những người vô tội đã bị đối xử bất công và phục hồi các quyền của họ và ban thưởng cho những ai đã làm những việc đúng đắn và tốt lành. Khi chúng ta chú ý đến những xét xử của Người, chúng ta sẽ tìm thấy sự bình an, niềm vui, và sự hòa giải thật sự với Thiên Chúa. Bạn có để cho Chúa Thánh Thần cai trị hoàn toàn trong cuộc đời mình, để Người có thể giải thoát bạn khỏi sự kìm kẹp của tội lỗi và cho bạn cháy bừng lên ngọn lửa yêu mến Thiên Chúa không?

“Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến; và xin cho ngọn lửa tình yêu của Chúa cháy lên trong lòng con. Xin cho con chỉ ao ước những gì chỉ là thuần khiết, đáng yêu mến, thánh thiện, và tốt lành, dựa theo ý Chúa và ban cho con lòng can đảm để luôn luôn loại bỏ những gì không làm hài lòng trong mắt Chúa.”

Comments are closed.

phone-icon