I will send you the Advocate – Suy niệm theo WAU ngày 16.05.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, May 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
 

I will send you the Advocate (John 16:7)

What is your life’s purpose?

It is said that having a purpose can help us weather the highs and the lows of life. Knowing what our purpose is, we find it easier to soldier on when things get hard.

However, we all go through times of transition when our life’s purpose may become harder to see or hold on to. These transitions can also help us clarify what our purpose really is. For instance, if you had poured all your energy into your job, you might feel more than a little lost when you retire. If you have built your life completely around raising your children, things might get shaky when they have all grown up and moved away from home. Transitions like these can lead us to ask, What am I supposed to do now? Who am I, anyway?

In today’s Gospel reading, Jesus is helping his disciples clarify their life’s purpose. He knows that his departure has the potential to upset them terribly, so he assures them that he will send the Advocate, the Holy Spirit, to be with them and guide them. He promises that this Spirit will help them stay focused on their most important purpose in life: to love him and to follow him.

St. Teresa of Calcutta once said, “I am a little pencil in God’s hands. He does the thinking. He does the writing. He does everything; sometimes it is really hard because it is a broken pencil, and he has to sharpen it a little more.” This was her life’s purpose, whether she was teaching schoolgirls or feeding the hungry or addressing the United Nations. It can be ours as well.

If we make it our life’s purpose to be a pencil in God’s hands, we can be assured that, whatever we are doing, Jesus will be right there with us, encouraging us and giving us his grace. We can also be assured that if we go off course, his Spirit will be with us to prompt us and bring us back. Even if we are feeling aimless and lacking in direction, we can trust that God will find a way to break in and move us forward.

Your life does have a purpose. And it’s the most glorious purpose ever: to be united with Christ, here and for eternity!

“Jesus, help me to become a pencil in your hand.”

Thầy sẽ gởi Đấng Phù Trợ đến với anh em (Ga 16,7)

Mục đích cuộc sống của bạn là gì?

Người ta nói rằng sống có mục đích có thể giúp chúng ta vượt qua những thăng trầm của cuộc sống. Biết được mục đích của mình là gì, chúng ta sẽ dễ dàng hành động hơn khi mọi thứ trở nên khó khăn.

Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều trải qua thời kỳ chuyển đổi khi mục đích sống của chúng ta có thể trở nên khó nhìn thấy hoặc khó giữ vững hơn. Những chuyển đổi này cũng có thể giúp chúng ta làm rõ mục đích thực sự của chúng ta là gì. Ví dụ, nếu bạn đã dồn hết tâm sức cho công việc của mình, bạn có thể cảm thấy hụt hẫng khi về hưu. Nếu bạn xây dựng cuộc sống của mình hoàn toàn xoay quanh việc nuôi dạy con cái của mình, mọi thứ có thể trở nên lung lay khi tất cả chúng đã trưởng thành và chuyển đi xa nhà. Những chuyển đổi như thế này có thể khiến chúng ta tự hỏi, Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi là ai, dù sao đi nữa?

Trong bài đọc Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đang giúp các môn đệ làm sáng tỏ mục đích sống của họ. Ngài biết rằng sự ra đi của mình có khả năng làm họ khó chịu khủng khiếp, vì vậy Ngài bảo đảm với họ rằng Ngài sẽ cử Đấng Bảo Trợ, là Chúa Thánh Thần, ở bên cạnh và hướng dẫn họ. Ngài hứa rằng Thần Khí này sẽ giúp họ tập trung vào mục đích quan trọng nhất trong cuộc đời: yêu Ngài và theo Ngài.

Thánh Têrêxa thành Calcutta từng nói: “Tôi là cây bút chì nhỏ trong tay Thiên Chúa. Ngài suy nghĩ. Ngài viết lách. Ngài làm mọi thứ; đôi khi nó thực sự rất khó vì nó là một cây bút chì gãy, và Ngài phải gọt giũa nó nhiều hơn một chút”. Đây là mục đích sống của mẹ, cho dù mẹ đang dạy học cho các nữ sinh hay cho những người đói ăn hay nói chuyện với Liên Hợp Quốc. Nó cũng có thể là của chúng ta.

Nếu chúng ta coi mục đích của cuộc đời mình là cây bút chì trong tay Thiên Chúa, chúng ta có thể yên tâm rằng, dù chúng ta đang làm gì, Chúa Giêsu sẽ ở ngay đó với chúng ta, khuyến khích chúng ta và ban cho chúng ta ân sủng của Ngài. Chúng ta cũng có thể yên tâm rằng nếu chúng ta đi chệch hướng, Thánh Thần của Ngài sẽ ở bên chúng ta để thúc giục và đưa chúng ta trở lại. Ngay cả khi cảm thấy không có mục đích và thiếu phương hướng, chúng ta có thể tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ tìm ra cách để xen vào và thúc đẩy chúng ta về phía trước.

Cuộc sống của bạn có một mục đích. Và đó là mục đích vinh quang nhất từ ​​trước đến nay: được kết hợp với Đức Kitô, ở đây và cho đến đời đời!

“Lạy Chúa Giêsu, xin hãy giúp con trở thành cây bút chì trong tay Chúa.”

Cv 16, 22-34
Phaolô và Sila hát thánh ca cầu nguyện với Thiên Chúa (Cv 16,25)

That sounds lovely, doesn’t it? Two apostles praising God and singing hymns to him. It conjures up the image of a pair of eager saints, surrounded by a softly glowing light, their eyes turned upward toward heaven.

But that’s not what Luke is describing here. Paul and Silas had just been attacked by a mob and then “stripped” and “beaten with rods” by the city’s magistrate (Acts 16:22). Now they were in prison with their feet “secured . . . to a stake” (16:24). So maybe it’s more accurate to imagine two men bent over in pain, bloodied and with fresh bruises swelling and turning purple as they offer their prayers in weak, raspy voices.

That’s what makes this scene so powerful-and a powerful lesson for us. It’s easy to sing and praise the Lord when you’re sitting peacefully at Mass or in your prayer corner at home. It’s not hard to drum up the faith to offer the Lord some words of praise in the middle of a hectic workday. But when you’ve just been subjected to a brutal beating? That’s something different!

Think of the kind of faith you would need to sing and praise the Lord at such a time. A strong faith that is determined to worship the Lord in every situation. A stubborn faith that is focused on the facts of God’s saving love more than the convenience or inconvenience of circumstances. A trusting faith that believes in a God who will never leave his people alone-especially as they undergo trials.

It’s hard to praise the Lord when you’re facing a mountain of bills, enduring a long-standing illness, or picking up the pieces of a broken marriage. But hard doesn’t mean impossible-or even nearly impossible. Even if all you can manage is a tearful Our Father or a raspy-voiced “Amazing Grace,” offer what you can to the Lord. He hears you and is holding you close to his heart. He treasures your faith, even if it seems weak to you. He will care for you.

“Lord, teach me how to praise you in good times and in bad. May I never lose sight of your love and your glory!”

Điều đó nghe có vẻ đáng yêu phải không? Hai tông đồ ngợi khen Thiên Chúa và hát thánh ca về Ngài. Nó gợi lên hình ảnh hai vị thánh háo hức, xung quanh là ánh sáng dịu nhẹ, mắt hướng lên trời.

Nhưng đó không phải là những gì Luca đang mô tả ở đây. Phaolô và Sila vừa bị một đám đông tấn công và sau đó bị quan tòa thành phố “lột trần” và “đánh đòn” (Cv 16,22). Bây giờ họ đang ở trong tù với đôi chân “được bảo đảm… đóng cọc” (16,24). Vì vậy, có lẽ sẽ chính xác hơn nếu hình dung hai ngài cúi xuống vì đau đớn, đẫm máu và với những vết bầm tím mới sưng tấy và tím tái khi họ cầu nguyện bằng giọng khàn khàn yếu ớt.

Đó là điều làm cho cảnh này trở nên mạnh mẽ – và là một bài học sâu sắc cho chúng ta. Thật dễ dàng để hát và ngợi khen Chúa khi bạn đang ngồi yên bình trong Thánh lễ hoặc trong góc cầu nguyện ở nhà. Không khó để đánh trống đức tin để dâng lên Chúa vài lời ngợi khen giữa một ngày làm việc bận rộn. Nhưng khi bạn vừa bị đánh đập dã man? Đó là một cái gì đó rất khác nhau!

Hãy nghĩ về loại đức tin mà bạn cần để hát và ngợi khen Chúa vào lúc đó. Một đức tin mạnh mẽ quyết thờ phượng Chúa trong mọi hoàn cảnh. Một đức tin bướng bỉnh tập trung vào sự thật về tình yêu cứu rỗi của Thiên Chúa hơn là sự thuận tiện hoặc bất tiện của hoàn cảnh. Một đức tin đáng tin cậy tin vào một Thiên Chúa không bao giờ bỏ mặc dân Ngài – đặc biệt là khi họ trải qua thử thách.

Thật khó để ngợi khen Chúa khi bạn đang phải đối mặt với hàng núi hóa đơn, phải chịu đựng một căn bệnh lâu năm, hoặc đang nhặt nhạnh những mảnh vỡ của một cuộc hôn nhân tan vỡ. Nhưng khó không có nghĩa là không thể – hoặc thậm chí gần như không thể. Ngay cả khi tất cả những gì bạn có thể làm được là một bài Kinh Lạy Cha đầy nước mắt hay một bài “Ân sủng kỳ diệu” giọng khàn khàn, thì hãy dâng những gì bạn có thể cho Chúa. Ngài nghe thấy bạn và đang ôm bạn vào lòng. Ngài trân trọng đức tin của bạn, ngay cả khi nó có vẻ yếu ớt đối với bạn. Ngài sẽ chăm sóc cho bạn.

“Lạy Chúa, xin dạy con biết ngợi khen Chúa cả lúc thuận lợi lẫn lúc khó khăn. Xin cho con không bao giờ đánh mất tình yêu và vinh quang của Chúa!”

Comments are closed.

phone-icon