If you keep My commandments… – Suy niệm theo WAU ngày 11.05.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, May 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
 

If you keep My commandments, you will abide in My love (John 15:10)

We know that we are supposed to love Jesus. But how do we do it? How do you love someone that you can’t touch, see, or hear?

Jesus gives us a simple answer in today’s Gospel: keep his commandments.

Now, we often equate love with passion. But keeping Jesus’ “commandments” is more likely to bring to mind a tedious and demanding list of rules, not deep sentimental or emotional feelings. In fact, it can sound about as exciting as washing a sink full of dirty dishes!

But the truth is, a love that does not include keeping Jesus’ commandments is a love that lacks depth. It’s as if a man were to tell his wife that he loves her but then spend next to no time with her. His words would have little meaning to her, wouldn’t they?

In a similar way, we show our love for Jesus through our actions, especially by the way we love other people. God wants us to treat each other with the same dignity, respect, kindness, and forgiveness that Jesus has for them. As Jesus said immediately after today’s Gospel, “This is my commandment: love one another” (John 15:12).

Loving others doesn’t have to involve grand gestures. We can show our love most clearly in the ordinary ways we serve each other. Volunteering to help out a neighbor with a home improvement project. Helping a child with homework. Caring for a sick spouse. It’s acts like these that show our love and that keep us rooted in Jesus’ love.

Some days it may seem that your acts of love go unnoticed or unappreciated. But God is always pleased with your efforts, even if you can’t see any immediate result. He is using you to bless his people!

So instead of looking at Jesus’ commandments as chores, try thinking of them as your path to joy. Remind yourself that he has given you his command to love “so that my joy might be in you” (John 15:11). You are building his kingdom by your actions-and you are keeping yourself safe in his love at the same time. How could you not rejoice?

“Jesus, teach me to love as you love so that I can know your joy.”

Nếu anh em giữ điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy (Ga 15,10)

Chúng ta biết rằng chúng ta phải yêu mến Chúa Giêsu. Nhưng làm thế nào để chúng ta làm điều đó? Làm thế nào để bạn yêu một người mà bạn không thể chạm vào, nhìn thấy hoặc nghe thấy?

Chúa Giêsu cho chúng ta một câu trả lời đơn giản trong Tin Mừng hôm nay: hãy tuân giữ các giới răn của Ngài.

Bây giờ, chúng ta thường đánh đồng tình yêu với đam mê. Nhưng việc giữ “các điều răn” của Chúa Giêsu có nhiều khả năng khiến chúng ta nhớ đến một danh sách các quy tắc tẻ nhạt và đòi hỏi khắt khe, chứ không phải là những cảm xúc sâu sắc hoặc tình cảm. Trên thực tế, điều đó nghe có vẻ thú vị như việc rửa một bồn đầy bát đĩa bẩn!

Nhưng sự thật là, một tình yêu không bao gồm việc tuân giữ các giới răn của Chúa Giêsu là một tình yêu thiếu chiều sâu. Điều đó giống như một người đàn ông nói với vợ mình rằng anh ta yêu cô ấy nhưng sau đó không dành thời gian cho cô ấy. Lời nói của anh sẽ chẳng có ý nghĩa gì với cô ấy, đúng không?

Tương tự, chúng ta bày tỏ tình yêu thương với Chúa Giêsu qua hành động, nhất là qua cách chúng ta yêu thương người khác. Chúa muốn chúng ta đối xử với nhau với phẩm giá, sự tôn trọng, lòng tốt và sự tha thứ giống như Chúa Giêsu đã dành cho họ. Như Chúa Giêsu đã nói ngay sau bài Tin Mừng hôm nay, “Đây là điều răn của Thầy: các con hãy yêu thương nhau” (Ga 15,12).

Yêu người khác không nhất thiết phải có những cử chỉ to tát. Chúng ta có thể bày tỏ tình yêu của mình một cách rõ ràng nhất trong những cách thông thường mà chúng ta phục vụ lẫn nhau. Tình nguyện giúp đỡ một người hàng xóm với một dự án cải thiện nhà cửa. Giúp một đứa trẻ làm bài tập về nhà. Chăm sóc vợ/chồng ốm đau. Chính những hành động như thế này thể hiện tình yêu của chúng ta và giữ chúng ta bén rễ trong tình yêu của Chúa Giêsu.

Một số ngày, có vẻ như những hành động yêu thương của bạn không được chú ý hoặc không được đánh giá cao. Nhưng Thiên Chúa luôn hài lòng với những nỗ lực của bạn, ngay cả khi bạn không thể thấy bất kỳ kết quả nào ngay lập tức. Ngài đang dùng bạn để chúc phước cho dân Ngài!

Vì vậy, thay vì xem các điều răn của Chúa Giêsu là việc vặt, hãy thử coi chúng là con đường dẫn đến niềm vui của bạn. Hãy nhắc nhở bản thân rằng Ngài đã ban cho bạn mệnh lệnh yêu thương “để niềm vui của Ta ở trong các con” (Ga 15,11). Bạn đang xây dựng vương quốc của Ngài bằng hành động của mình – đồng thời bạn đang giữ cho mình được an toàn trong tình yêu của Ngài. Làm thế nào bạn có thể không vui mừng?

“Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết yêu như Chúa yêu để con biết được niềm vui của Chúa.”

Comments are closed.

phone-icon