In my Father’s house there are many dwelling places – Chúa Nhật V Phục Sinh A

0

 Nguồn: WAU, May 2023
Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ

DAILY MEDITATION: JOHN 14:1-12

In my Father’s house there are many dwelling places. (John 14:2)

What’s your dream home? Maybe it’s a beachfront villa or a cabin on a picturesque mountainside. Maybe it’s a castle high on a hill or a modern apartment in a bustling city. Each of us has a different picture of what is ideal.

When Jesus told his disciples that he was returning to the Father in today’s Gospel, he said he was going to prepare a place for them. And just as it is with our dream homes, those heavenly abodes aren’t one size fits all. In fact, there’s one that is made just for you!

Does this mean each one of us gets our own personal “dream home” in heaven? Yes and no. Heaven isn’t a resort filled with personalized vacation homes. But it is very real, and it’s a place where each of us receives the deep rest and refreshment we need. The Catechism tells us that heaven is “the ultimate end and fulfillment of the deepest human longings, the state of supreme, definitive happiness” (1024). That means that Jesus has each of us in mind as he prepares to bring us to our perfect dwelling place. He knows us through and through. He knows our deepest yearnings. He knows what makes for our ultimate happiness. And he is preparing a place suited just for us.

But that “place” is so much more than a dwelling. It’s where we will find God himself, the One who quenches every thirst and satisfies every longing. Nothing that we currently experience could add to the happiness that we will know when we see the Lord, our God, face-to-face! We will be with him fully and without hindrance. Our eyes will be opened to the beauty and holiness and power of God, and that vision will take our breath away.

Jesus promised to take us to himself so that where he is, there we also may be (John 14:3). In his presence, everything is fulfilled. And that makes heaven infinitely better than a dream home!

“Lord, thank you for preparing a place for me!”

SUY NIỆM HẰNG NGÀY: Ga 14,1-12

“Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở” (Ga 14,2).

Ngôi nhà ước mơ của bạn là gì? Có lẽ đó là một biệt thự bên bờ biển hoặc căn nhà nhỏ đẹp như tranh trên sườn núi. Có lẽ đó là một lâu đài cao trên một ngọn đồi hay một căn hộ hiện đại trong một thành phố nhộn nhịp. Mỗi người chúng ta có một bức tranh khác nhau về điều lý tưởng của mình.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, khi Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Người rằng Người sẽ trở về với Chúa Cha, Người nói Người đang chuẩn bị một chỗ cho các ông. Và cũng giống như những căn nhà ước mơ của chúng ta, những nơi ở trên trời đó không có một kích cỡ phù hợp cho tất cả mọi người. Thực vậy, có một nơi được làm chỉ dành cho riêng bạn.

Có phải điều này có nghĩa là mỗi người chúng ta sẽ nhận lấy một “căn nhà ước mơ” của riêng mình trên thiên đàng không? Có và không! Thiên đàng không phải là một khu nghỉ mát đầy những căn nhà nghỉ riêng tư. Nhưng nó rất thực tế và đó là nơi mỗi người chúng ta nhận được sự nghỉ ngơi và dưỡng sức sâu sắc mà chúng ta cần. Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo dạy chúng ta rằng thiên đàng là “mục đích tối hậu và là sự hoàn thành các nguyện vọng sâu xa nhất của con người, là tình trạng vinh phúc tuyệt hảo và vĩnh viễn” (số 1024). Điều đó có nghĩa rằng Chúa Giêsu nghĩ đến mỗi người chúng ta khi Người chuẩn bị đưa chúng ta tới nơi ở hoàn hảo của chúng ta. Người biết rất rõ chúng ta. Người biết những khát vọng sâu thẳm nhất của chúng ta. Người biết những gì mang lại hạnh phục tối hậu cho chúng ta. Và Người chuẩn bị một nơi thích hợp cho chúng ta.

Nhưng, “nơi” đó không chỉ là một chỗ ở. Đó là nơi chúng ta sẽ tìm thấy chính Thiên Chúa, Đấng làm no thoả mọi khát vọng. Không có gì mà chúng ta đang trải nghiệm có thể làm tăng thêm niềm hạnh phúc mà chúng ta sẽ biết khi diện kiến Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng ta, diện đối diện! Chúng ta sẽ ở với Người cách trọn vẹn và không còn chướng ngại nào. Mắt chúng ta sẽ được mở ra với vẻ đẹp và sự thánh thiện cũng như quyền năng của Thiên Chúa, và viễn tượng đó sẽ làm chúng ta hết sức kinh ngạc.

Chúa Giêsu đã hứa dẫn đưa chúng ta về với Người để Người ở đâu, chúng ta cũng ở đó (x. Ga 14,3). Trong sự hiện diện của Người, mọi sự đều được hoàn thành. Và điều đó làm cho thiên đàng tuyệt vời hơn cả một căn nhà ước mơ!

Lạy Chúa, con cám ơn Chúa vì Ngài chuẩn bị một chỗ cho con”.

Comments are closed.

phone-icon