In the name of the Father, and of the Son… – Chúa Nhật Chúa Lên Trời

0

Nguồn: The Word Among Us, May 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
 

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit (Mt 28:19)

The Sign of the Cross is a very simple prayer, but it reflects one of the most complex truths of our faith: the one true God is a Trinity of divine Persons.

In today’s Gospel, Jesus specifically commanded his disciples to baptize in the name of the Trinity. That’s because Baptism isn’t just about committing ourselves to Jesus or having our sins washed away. When we were baptized, we were plunged into the life of the Trinity. Each of us became “an adoptive son of the Father, a member of Christ and a temple of the Holy Spirit” (Catechism, 1279).

We can remember our baptism each time we make the Sign of the Cross. But unfortunately, it’s such a familiar prayer that it might become rote or automatic. Don’t let that happen!

In the name of the Father: Remember the Father who loves you. He sees you not as a slave to order around but as a child to be loved. He wants you to know that everything that separates you from him has been forgiven.

And of the Son: Remember the Son who redeemed you. Sent by the Father in love, he made the ultimate sacrifice so that you could join his family. He wants you to understand that you are an essential part of his body, the Church.

And of the Holy Spirit: Remember the Holy Spirit who gives you life. Gift of the Father and the Son, he actually dwells in you. He wants you to experience, even now, the wisdom and power and presence of God within you.

What a powerful and profound little prayer! Today, on Trinity Sunday, let the Sign of the Cross remind you of everything you received at your baptism. You are an adopted child of God. You are a member of the body of Christ. You are a temple of the Holy Spirit.

“Most Holy Trinity, I love you and want to share in your life both now and forever!”

Nhân danh Cha, và Con và và Thánh Thần (Mt 28, 19)

Dấu Thánh Giá là một lời cầu nguyện rất đơn giản, nhưng nó phản ánh một trong những chân lý phức tạp nhất về đức tin của chúng ta: Thiên Chúa chân thật duy nhất là Thiên Chúa Ba Ngôi.

Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đặc biệt truyền lệnh cho các môn đồ của ngài làm phép rửa nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Đó là bởi vì Phép rửa không chỉ là cam kết bản thân với Chúa Giêsu hoặc rửa sạch tội lỗi của chúng ta. Khi chịu phép rửa tội, chúng ta được chìm vào sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi. Mỗi người chúng ta trở thành “dưỡng tử của Chúa Cha, chi thể của Đức Kitô và là đền thờ của Chúa Thánh Thần” (Sách Giáo lý, 1279).

Chúng ta có thể nhớ đến phép rửa của mình mỗi khi làm Dấu Thánh Giá. Nhưng thật không may, đó là một lời cầu nguyện quen thuộc đến mức nó có thể trở thành thuộc lòng hoặc máy móc. Xin đừng để điều đó xảy ra!

Nhân danh Cha: Hãy nhớ đến Chúa Cha là Đấng yêu thương bạn. Ngài coi bạn không phải là nô lệ để ra lệnh mà là một đứa trẻ cần được yêu thương. Ngài muốn bạn biết rằng mọi thứ ngăn cách bạn với Ngài đều đã được tha thứ.

Và Con: Hãy nhớ đến Chúa Con, Đấng đã cứu chuộc bạn. Được Chúa Cha yêu thương gửi đến, Ngài đã hy sinh đến cùng để bạn có thể gia nhập gia đình Ngài. Ngài muốn bạn hiểu rằng bạn là một phần thiết yếu của cơ thể Ngài, là Giáo hội.

Và Thánh Thần: Hãy nhớ đến Chúa Thánh Thần, Đấng ban sự sống cho bạn. Món quà của Chúa Cha và Chúa Con, Ngài thực sự ở trong bạn. Ngài muốn bạn trải nghiệm, ngay cả bây giờ, sự khôn ngoan, quyền năng và sự hiện diện của Thiên Chúa trong bạn.

Thật là một lời cầu nguyện nhỏ bé mạnh mẽ và sâu sắc! Vào Chúa Nhật kính Chúa Ba Ngôi, hãy để Dấu Thánh Giá nhắc nhở bạn về tất cả những gì bạn đã nhận được khi chịu phép rửa tội. Bạn là dưỡng tử của Chúa Cha. Bạn là một thành viên trong thân thể của Đức Kitô. Bạn là đền thờ của Chúa Thánh Thần.

“Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, con yêu Chúa và muốn chia sẻ cuộc sống của Chúa bây giờ và mãi mãi!”

Comments are closed.

phone-icon