My peace I give to you – Suy niệm ngày 09.05.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Tuesday, May 9, 2023 

“My peace I give to you”

Scripture: John 14:27-31

27 Peace I leave with you; my peace I give to you; not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. 28 You heard me say to you, `I go away, and I will come to you.’ If you loved me, you would have rejoiced, because I go to the Father; for the Father is greater than I. 29 And now I have told you before it takes place, so that when it does take place, you may believe. 30 I will no longer talk much with you, for the ruler of this world is coming. He has no power over me; 31 but I do as the Father has commanded me, so that the world may know that I love the Father. Rise, let us go hence.

Thứ Ba, ngày 09.05.2023

Thầy ban bình an của Thầy cho anh em

Ga 14,27-31

27 Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.28 Anh em đã nghe Thầy bảo: “Thầy ra đi và đến cùng anh em”. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy.29 Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.30 Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì Thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn, nó không làm gì được Thầy.31 Nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy. Nào đứng dậy! Ta đi khỏi đây! “

Meditation: Do you know the peace which surpasses all understanding (Philippians 4:7)? In his farewell discourse Jesus grants peace as his gift to his disciples. What kind of peace does he offer? The peace of Christ is more than the absence of trouble. It includes everything which makes for our highest good. The world’s approach to peace is avoidance of trouble and a refusal to face unpleasant things. Jesus offers the peace which conquers our fears and anxieties. Nothing can take us from the peace and joy of Jesus Christ. No sorrow or grief, no danger, no suffering can make it less.

The true nature of peace 

How can we attain the peace which the Lord Jesus offers his followers? Through the gift and work of the Holy Spirit who dwells within us, the Lord Jesus shows us how to yield our passions of anger, fear, and pride to him so we can receive his gift of peace. The Holy Spirit helps us in our weakness and strengthens us with his gifts and supernatural virtues which enable us to live as wise and holy disciples of Christ. 

Caesarius of Arles (470-542 AD), an early church bishop in Gaul who was noted for his godly wisdom and preaching of Scripture, linked peace with the character of Christ and the Christlike virtues which help us to grow as disciples of Jesus Christ. Caesarius describes some of the key character traits (virtues) which form us into true people of peace:

“Peace, indeed, is serenity of mind, tranquility of soul, simplicity of heart, the bond of love, the fellowship of charity. It removes hatred, settles wars, restrains wrath, tramples on pride, loves the humble, pacifies the discordant and makes enemies agree. For it is pleasing to everyone. It does not seek what belongs to another or consider anything as its own. It teaches people to love because it does not know how to get angry, or to extol itself or become inflated with pride. It is meek and humble to everyone, possessing rest and tranquility within itself. When the peace of Christ is exercised by a Christian, it is brought to perfection by Christ. If anyone loves it, he will be an heir of God, while anyone who despises it rebels against Christ.

“When our Lord Jesus Christ was returning to the Father, he left his peace to his followers as their inherited good, teaching them and saying, ‘My peace I give to you, my peace I leave with you.’ Anyone who has received this peace should keep it, and one who has destroyed it should look for it, while anyone who has lost it should seek it. For if anyone is not found with it, he will be disinherited by the Father and deprived of his inheritance.” (Sermon 174.1)

Destiny with the Father  Jesus speaks to his disciples about his destination – and their destiny as well. He tells them in plain words that he must return to his Father in heaven (John 14:28). If his disciples truly love him for who he is – the only begotten Son of the Father, then they will rejoice that Jesus will ascend to the throne of God and be reunited with his Father in heaven. 

Jesus also speaks of his struggle – his passion, suffering and death which he undertook on the cross to redeem us from slavery to sin and death. Jesus called Satan the “ruler of this world” (John 14:30) who seeks to rob people of peace and friendship with God. Jesus defeated the evil one through his death and resurrection and won pardon and peace for all who believe in him.The victory of the cross brought glory to Jesus and to the Father and it is our way to glory with the Father in heaven as well. In the Cross of Christ we find true peace and reconciliation with God our Father. Do you live in the peace of Jesus Christ?

“Lord Jesus, may your peace be always with me. May no troubling thought, trial or affliction rob me of the peace which passes all understanding. You, alone, O Lord, are my Peace. May I always reside in that peace by believing in your word and by doing your will.”

Suy niệm: Bạn có biết bình an vượt trổi hơn tất cả sự hiểu biết không (Pl 4, 7)? Trong bài diễn từ biệt ly Đức Giêsu ban bình an như là món quà tặng của Người dành cho các môn đệ. Người ban cho các ông loại bình an nào? Bình an của Đức Kitô vượt trên sự hiện hữu của phiền muộn.  Nó bao gồm tất cả những gì làm cho chúng ta tốt lành nhất. Con đường dẫn đến bình an của thế gian là xa tránh phiền muộn và từ chối đương đầu với những nghịch cảnh. Đức Giêsu ban cho chúng ta thứ bình an chiến thắng sự sợ hãi và lo lắng. Không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi sự bình an và niềm vui của Đức Kitô. Không có sự lo lắng nào, phiền muộn nào, nguy hiểm nào, đau đớn nào có thể làm cho sự bình an của chúng ta ra suy yếu.

Bản tính đích thật của bình an

Làm thế nào chúng ta có được sự bình an mà Chúa Giêsu ban cho các môn đệ? Ngang qua hồng ân và tác động của Chúa Thánh Thần, Đấng ngự trong chúng ta, Chúa Giêsu tỏ cho chúng ta cách thức để quy phục các cảm xúc nóng giận, sợ hãi, và kiêu ngạo trước Người, để chúng ta có thể đón nhận được ơn bình an của Người. Chúa Thánh Thần giúp chúng ta trong lúc yếu đuối và củng cố chúng ta với những ân huệ và nhân đức siêu nhiên của Người để giúp chúng ta sống như những môn đệ khôn ngoan và thánh thiện của Đức Kitô.

Caesarius Arles (470-542 AD), một Giám mục thời sơ khai ở Gaul đã ghi chú giải cho bài giảng của mình và sự bình an của Kinh thánh, nối kết sự bình an với đặc tính của người tín hữu – các nhân đức củng cố chúng ta trong việc sống như người môn đệ của Đức Kitô. Caesarius mô tả vài dấu hiệu then chốt nổi bật hình thành chúng ta trong con người bình an đích thật:

“Quả thật, bình an là sự thanh thản của tâm trí, là sự tĩnh lặng của tâm hồn, sự đơn thành của cõi lòng, là dây nối kết của lòng mến, là tình bằng hữu của đức ái. Nó xua đi sự hận thù, hòa giải các chiến tranh, xoa dịu cơn thịnh nộ, giẫm nát sự kiêu ngạo, yêu mến kẻ khiêm nhường, giải quyết sự bất hòa và làm cho các kẻ thù nên hòa thuận. Nó làm vui lòng mọi người. Nó không tìm kiếm những gì thuộc về người khác hay coi bất kỳ vật gì là của riêng mình. Nó dạy mọi người yêu mến bởi vì nó không biết làm thế nào để giận dữ, hay tự tôn hay trở nên tự mãn vì kiêu ngạo. Nó nhu mì và khiêm tốn với mọi người, có được sự yên nghỉ và tĩnh lặng trong mình. Khi bình an của Đức Kitô được người tín hữu áp dụng, nó sẽ mang tới sự trọn lành nhờ Đức Kitô. Nếu ai yêu mến nó, họ sẽ là người thừa kế của Thiên Chúa, trong khi ai coi thường nó sẽ chống lại Đức Kitô.

Khi Chúa Giêsu Kitô của chúng ta trở về cùng Chúa Cha, Người đã để lại bình an của mình cho các môn đệ như sự lợi ích được thừa hưởng của họ, Người dạy họ và nói rằng: Thầy ban bình an của Thầy cho anh em, Thầy để lại sự bình an của Thầy cho anh em. Ai đón nhận sự bình an này phải giữ lấy nó, còn ai tiêu hủy nó phải khát khao nó, và ai đánh mất nó phải tìm kiếm nó. Vì nếu họ không tìm kiếm nó, họ sẽ không được thừa kế bên Chúa Cha và bị tước đi quyền thừa kế của mình (Bài giảng 174.1).

Vận mệnh với Chúa Cha

Đức Giêsu nói các môn đệ về nơi đến của mình – cũng là số phận của họ. Người nói rõ ràng với họ rằng Người sẽ trở về cùng Chúa Cha trên trời (Ga 14,28). Nếu các môn đệ thật sự yêu mến Người vì Người là Đấng – Con một yêu dấu của Chúa Cha, thì họ sẽ vui mừng vì Đức Giêsu sẽ lên ngự ngai tòa của Thiên Chúa và được đoàn tụ với Chúa Cha trên trời.

Đức Giêsu cũng nói về sự chiến đấu của mình – cuộc khổ nạn, đau khổ và cái chết trên thập giá để cứu chuộc chúng ta khỏi ách nô lệ cho tội lỗi và sự chết. Đức Giêsu gọi Satan là “thủ lãnh thế gian này” (Ga 14,30), kẻ tìm cách để cướp khỏi người ta sự bình an và mối quan hệ với Thiên Chúa. Đức Giêsu đã chiến thắng Satan qua sự chết và phục sinh của Người và đem lại ơn tha thứ và bình an cho tất cả những ai tin vào Người. Chiến thắng của thập giá đem lại vinh quang cho Đức Giêsu và cho Chúa Cha và đó cũng là con đường dẫn chúng ta đến vinh quang với Cha trên trời nữa. Trong thánh giá của Đức Kitô, chúng ta tìm thấy sự bình an và sự hòa giải đích thật với Thiên Chúa. Bạn có sống trong sự bình an của Đức Giêsu Kitô không?

“Lạy Chúa Giêsu, ước gì bình an của Chúa luôn ở với con. Xin đừng để một biến cố nào, phiền muộn nào, hay nghịch cảnh nào tách con khỏi sự bình an vượt qua tất cả sự hiểu biết này. Ôi lạy Chúa, chỉ mình ngài là sự bình an của con. Xin cho con luôn ở trong sự bình an ấy bằng cách tin vào lời Chúa và thực thi thánh ý Chúa.”

Comments are closed.

phone-icon