Obedience is the way to love – Chúa Nhật VI Phục Sinh A

0

 Nguồn: The Word Among Us, May 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
 

Obedience is the way to love

In 1970, the American movie Love Story popularized the saying, “Love means never having to say you’re sorry.” In the Broadway musical Fiddler on the Roof, Golde, Tevye’s long-suffering wife, convinced him of her love by pointing to all the ways she has served him over twenty-five years of marriage. And in Rome, a fragile and ailing pope continues to serve, giving every ounce of his life for the church. Love certainly does have many definitions!

In today’s gospel passage, Jesus told his disciples that love means obeying his commands (John 14:15). Jesus went on to explain that obeying his commands not only manifests our love for him; it also brings us to experience his Father’s love for us and opens us up to heavenly revelation (14:21).

Looking at these verses, we might follow a logical pattern like this:1. Obedience is the way to love. 2. Love is the way to find God’s love and his revelation. 3. Therefore, obedience is the key to earning God’s love and his revelation.

This theory may sound effective, but we need to be careful. Our obedience does not generate an increase in God’s love. God already is perfect love. Even perfect obedience cannot make perfect love more perfect.

So how should we approach these words? Simply by saying that without obedience, we will drift away from the Lord and his love. Just as it was in the very beginning, so it is for each one of us: Sin separates us from God.

It’s by obedience that we remain open to Jesus and to his love, so it’s more accurate to say that obedience removes the barriers that separate us from the Lord-and keeps them from forming again. So just as love is defined by obedience, so obedience is an issue of love and not fear. May we never be afraid of God, but only long to remove every obstacle so that we can be immersed in his presence!

“Father, give me the grace to obey your commands. Help me each day to know your eternal love for me. Thank you, Father, for your boundless mercy!”

Vâng lời là cách để yêu thương

Năm 1970, bộ phim tình cảm của Mỹ phổ biến câu nói, “Tình yêu có nghĩa là không bao giờ phải nói lời xin lỗi”. Trong vở nhạc kịch Fiddler on the Roof của Broadway, Golde, người vợ chịu đựng lâu dài của Tevye, đã thuyết phục anh về tình yêu của mình bằng cách chỉ ra tất cả những cách cô đã phục vụ anh trong 25 năm chung sống. Và ở Rome, một vị Giáo hoàng gầy còm và ốm yếu vẫn tiếp tục phục vụ, cống hiến từng giây từng phút của cuộc đời mình cho Giáo hội. Tình yêu chắc chắn có nhiều định nghĩa!

Trong đoạn Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng yêu thương nghĩa là tuân theo mệnh lệnh của Ngài (Ga 14,15). Chúa Giêsu tiếp tục giải thích rằng việc tuân theo mệnh lệnh của Ngài không chỉ biểu lộ tình yêu thương của chúng ta đối với Ngài; nó cũng đưa chúng ta cảm nghiệm tình yêu thương của Cha Ngài dành cho chúng ta và mở ra cho chúng ta sự mặc khải trên trời (14,21).

Nhìn vào những câu này, chúng ta có thể làm theo một mô hình hợp lý như sau: 1. Vâng lời là cách để yêu thương. 2. Tình yêu là con đường tìm kiếm tình yêu của Thiên Chúa và sự mặc khải của Ngài. 3. Vì vậy, sự vâng phục là chìa khóa để kiếm được tình yêu thương của Thiên Chúa và sự mặc khải của Ngài.

Lý thuyết này nghe có vẻ hiệu quả, nhưng chúng ta cần phải cẩn thận. Sự vâng phục của chúng ta không làm gia tăng tình yêu thương của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã là tình yêu hoàn hảo. Ngay cả sự vâng lời hoàn hảo cũng không thể làm cho tình yêu trọn vẹn hoàn hảo hơn.

Vậy chúng ta nên tiếp cận những từ này như thế nào? Chỉ đơn giản bằng cách nói rằng không có sự vâng lời, chúng ta sẽ xa Chúa và tình yêu của Ngài. Cũng như lúc ban đầu, mỗi người chúng ta đều như vậy: tội lỗi ngăn cách chúng ta với Thiên Chúa.

Chính nhờ sự vâng lời mà chúng ta vẫn mở lòng với Chúa Giêsu và tình yêu của Ngài, vì vậy chính xác hơn khi nói rằng sự vâng lời sẽ loại bỏ những rào cản ngăn cách chúng ta với Chúa – và ngăn chúng hình thành trở lại. Vì vậy, cũng như tình yêu được định nghĩa bằng sự vâng lời, thì sự vâng lời là một vấn đề của tình yêu thương chứ không phải là sự sợ hãi. Xin cho chúng con không bao giờ sợ Chúa, nhưng chỉ mong mỏi loại bỏ mọi chướng ngại để chúng con có thể hòa mình vào sự hiện diện của Ngài!

“Lạy Cha, xin ban cho con ân sủng để vâng theo mệnh lệnh của Cha. Xin giúp con mỗi ngày biết đến tình yêu vĩnh cửu của Cha dành cho con. Cảm ơn Cha vì lòng nhân từ vô biên của Cha!”

Comments are closed.

phone-icon