Philip said to Him, “Lord, show us the Father… – Suy niệm theo WAU ngày 03.05.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, May 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
 

Philip said to Him, “Lord, show us the Father, and that will be enough for us (John 14:8)

For hundreds of years, only four apostles were given feast days: Sts. Peter, Paul, Andrew, and John. However, in AD 560, the relics of Sts. Philip and James (the lesser) were formally brought to the Basilica of the Twelve Holy Apostles in Rome and placed under the main altar there. To commemorate the event, this new feast day was added to the Church calendar.

Like the other apostles, James and Philip played essential roles in building up the Church. Philip preached to the Scythians in what is now southern Russia and Ukraine and northern Iran. For his part, James remained in Jerusalem, where he served as head of the church there until he was martyred around AD 62.

The fact that we are celebrating a missionary and a bishop on the same day shows us that Jesus’ apostles were a diverse set of individuals. Each of them followed the path God had laid out for them with steadfast love and perseverance. This unique day also shows us two different but related ways that we ourselves can deepen our faith.

James is probably the better known of these two apostles because of the New Testament letter that bears his name. In that letter, James makes it clear that faith must be paired with action (2:14-19).

When Jesus invited Philip to follow him, Philip was so excited that he encouraged Nathanael to do the same. As we see in today’s Gospel, Philip never stopped seeking a deeper understanding of the Lord. He felt free to ask Jesus questions because he wanted his faith to have the strongest foundation possible. That foundation likely became his main support in all his missionary travels!

Two very different apostles-a missionary and a pastor. Two very important themes-deepening our faith and pairing that faith with action. Taken together, Philip and James show us that the Christian life is meant to change our actions and our inner thoughts and understanding. May we always follow their example!

“Lord, teach me how to deepen my faith in my thoughts and in my deeds.”

Philíp nói với Ngài: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con biết Chúa Cha, và như thế là đủ cho chúng con rồi (Ga 14,8)

Trong hàng trăm năm, chỉ có bốn vị tông đồ được mừng lễ: Thánh Phêrô, Phaolô, Anrê và Gioan. Tuy nhiên, vào năm 560 sau Công nguyên, thánh tích của Thánh Philíp và Giacôbê (người nhỏ hơn) chính thức được đưa đến Vương cung thánh đường Mười hai Thánh Tông đồ ở Rome và được đặt dưới bàn thờ chính ở đó. Để kỷ niệm sự kiện này, ngày lễ mới này đã được thêm vào lịch của Giáo hội.

Giống như các tông đồ khác, Giacôbê và Philíp đóng vai trò thiết yếu trong việc xây dựng Giáo hội. Philíp đã rao giảng cho người Scythia ở vùng đất ngày nay là miền nam nước Nga, Ukraine và miền bắc Iran. Về phần mình, Giacôbê ở lại Giêrusalem, nơi ngài phục vụ với tư cách là người đứng đầu Giáo hội ở đó cho đến khi ngài tử vì đạo vào khoảng năm 62 sau Công nguyên.

Việc chúng ta cử hành một nhà truyền giáo và một giám mục trong cùng một ngày cho chúng ta thấy rằng các tông đồ của Chúa Giêsu là một tập hợp các cá nhân khác nhau. Mỗi người trong số họ đi theo con đường mà Chúa đã vạch ra cho họ với tình yêu kiên định và sự kiên trì. Ngày đặc biệt này cũng cho chúng ta thấy hai cách khác nhau nhưng có liên quan với nhau mà chính chúng ta có thể đào sâu đức tin của mình.

Giacôbê có lẽ là người được biết đến nhiều hơn trong số hai tông đồ này vì bức thư Tân Ước mang tên ngài. Trong bức thư đó, Giacôbê nói rõ rằng đức tin phải đi đôi với hành động (2,14-19).

Khi Chúa Giêsu mời Philíp đi theo mình, Philíp rất phấn khởi nên đã khuyến khích Nathanaen làm như vậy. Như chúng ta thấy trong bài Tin Mừng hôm nay, ông Philíp không ngừng tìm kiếm sự hiểu biết sâu xa hơn về Chúa. Ông cảm thấy thoải mái khi đặt câu hỏi với Chúa Giêsu vì ông muốn đức tin của mình có nền tảng vững chắc nhất có thể. Nền tảng đó có lẽ đã trở thành chỗ dựa chính của ngài trong mọi chuyến hành trình truyền giáo!

Hai tông đồ rất khác nhau – một nhà truyền giáo và một mục tử. Hai chủ đề rất quan trọng – đào sâu đức tin của chúng ta và kết hợp đức tin đó với hành động. Tổng hợp lại, Philíp và Giacôbê cho chúng ta thấy rằng đời sống Kitô giáo có nghĩa là thay đổi hành động, suy nghĩ và sự hiểu biết bên trong của chúng ta. Chớ gì chúng ta luôn biết noi gương các ngài!

“Lạy Chúa, xin dạy con cách đào sâu đức tin trong suy nghĩ và trong việc làm của con.”

Comments are closed.

phone-icon