Remain in Me, as I in you- Suy niệm theo WAU ngày 10.05.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, May 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
 

Remain in Me, as I in you (John 15:4)

This is such a popular saying from Jesus, but what does it mean to “remain”? Various dictionaries and thesauruses offer more than fifty different synonyms, ranging from “linger” to “persist” to “rest.” That’s a lot! But in today’s Gospel, “remain” primarily means two things. It means to continue to be in the state you are already in. And it describes an action-to choose moment by moment not to move away, but to stay.

Remain in me. We have already been grafted into Jesus’ life through Baptism (Romans 11:17), so all we have to do is stay there. We just need to continue in his love since he has already placed us in him.

We know how easy it can be to lose sight of this wonderful truth. And that’s where the second meaning of “remain” comes in. Because we can forget, we need to choose to unite ourselves to Jesus each day. As a branch is nourished by the vine that supports it (John 15:4-5), we can find nourishment from Jesus’ grace to help us stay close to him. It’s the grace to trust him even in the midst of trials, to receive the strength to fight sin, or to cling to him for guidance when we face hard decisions.

Remaining in Jesus like this may seem demanding, but he promises to help us. How?

As I remain in you. We can remain in Jesus because he chooses to remain in us. He is committed to us in love. He is connected to us even when we might not feel so connected to him. So every time we choose to stay close to him, he’s already there to cheer us on. And when we need to return to him, it’s easier to make that move because he’s still right beside us.

This is the constant exchange of life and love that sets our hearts at rest-Jesus remaining in us and we in him. We see it when he fills us with peace during our prayer time. We see it in the grace to be faithful in our marriage or friendships. We see it when we are moved to repent or reconcile with someone we have hurt. And we see it in the love he pours into us that moves us and strengthens us to serve the people in our lives. That’s the fruit of remaining in him.

“Lord Jesus, thank you for remaining in me. You are my place of rest. I am so grateful to remain in you.”

Hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở trong anh em (Ga 15,4)

Đây là một câu nói phổ biến của Chúa Giêsu, nhưng “ở lại” có nghĩa là gì? Nhiều từ điển và từ điển đồng nghĩa cung cấp hơn 50 từ đồng nghĩa khác nhau, từ “nán lại” đến “kiên trì” đến “nghỉ ngơi”. Đó là rất nhiều! Nhưng trong bài Tin Mừng hôm nay, “ở lại” chủ yếu có hai nghĩa. Nó có nghĩa là tiếp tục ở trong trạng thái mà bạn đã ở. Và nó mô tả một hành động – lựa chọn từng khoảnh khắc để không rời đi, mà ở lại.

Hãy ở lại trong Thầy. Chúng ta đã được tháp nhập vào cuộc sống của Chúa Giêsu qua Bí tích Rửa tội (Rm 11,17), vì vậy tất cả những gì chúng ta phải làm là ở lại đó. Chúng ta chỉ cần tiếp tục trong tình yêu của Ngài vì Ngài đã đặt chúng ta trong Ngài.

Chúng ta biết có thể dễ dàng đánh mất sự thật kỳ diệu này như thế nào. Và đó là nơi ý nghĩa thứ hai của từ “ở lại” xuất hiện. Bởi vì chúng ta có thể quên, nên chúng ta cần chọn kết hợp với Chúa Giêsu mỗi ngày. Như nhánh nho được nuôi dưỡng bởi cây nho nâng đỡ nó (Ga 15,4-5), chúng ta có thể tìm thấy sự nuôi dưỡng từ ân sủng của Chúa Giêsu để giúp chúng ta ở gần Ngài. Đó là ân sủng để tin tưởng vào Ngài ngay cả giữa những thử thách, để nhận được sức mạnh để chiến đấu với tội lỗi, hoặc bám lấy Ngài để được hướng dẫn khi chúng ta đối mặt với những quyết định khó khăn.

Ở lại trong Chúa Giêsu như thế này có vẻ đòi hỏi nhiều, nhưng Ngài hứa sẽ giúp chúng ta. Bằng cách nào?

Như Thầy ở lại trong anh em. Chúng ta có thể ở lại trong Chúa Giêsu vì Ngài chọn ở lại trong chúng ta. Ngài cam kết với chúng ta trong tình yêu. Ngài được kết nối với chúng ta ngay cả khi chúng ta có thể không cảm thấy được kết nối với Ngài. Vì vậy, mỗi khi chúng ta chọn ở gần Ngài, Ngài đã ở đó để cổ vũ chúng ta. Và khi chúng ta cần quay lại với Ngài, thì việc di chuyển đó sẽ dễ dàng hơn vì Ngài vẫn ở ngay bên cạnh chúng ta.

Đây là sự trao đổi liên lỉ sự sống và tình yêu khiến tâm hồn chúng ta được yên nghỉ – Chúa Giêsu ở lại trong chúng ta và chúng ta ở trong Ngài. Chúng ta thấy điều đó khi Ngài ban bình an cho chúng ta trong giờ cầu nguyện. Chúng ta nhìn thấy ân sủng để trung thành trong hôn nhân hoặc tình bạn của chúng ta. Chúng ta thấy điều đó khi cảm thấy muốn ăn năn hoặc làm hòa với người mà chúng ta đã làm tổn thương. Và chúng ta thấy điều đó trong tình yêu thương mà Ngài đổ vào chúng ta, khiến chúng ta cảm động và củng cố chúng ta để phục vụ mọi người trong cuộc sống của chúng ta. Đó là kết quả của việc ở lại trong Ngài.

“Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa đã ở lại trong con. Chúa là nơi nghỉ ngơi của con. Con rất biết ơn được ở lại trong Chúa.”

Comments are closed.

phone-icon