The Lord Jesus was taken up into heaven – Chúa Nhật Chúa Lên Trời

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Feast of the Ascension of the Lord, May 21, 2023

“The Lord Jesus was taken up into heaven”

Gospel Reading: Matthew 28:16-20

16 Now the eleven disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. 17 And when they saw him they worshiped him; but some doubted. 18 And Jesus came and said to them, “All authority in heaven and on earth has been given to me. 19 Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, 20 teaching them to observe all that I have commanded you; and lo, I am with you always, to the close of the age.”

Chúa Nhật, ngày 21.05.2023 – Lễ Chúa Giêsu lên trời

Chúa Giêsu được đưa về trời

Mt 28,16-20

16 Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến.17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

Meditation: Why did Jesus leave his disciples forty days after his resurrection? Forty is a significant number in the Scriptures. Moses went to the mountain to seek the face of God for forty days in prayer and fasting. The people of Israel were in the wilderness for forty years in preparation for their entry into the promised land. Elijah fasted for forty days as he journeyed in the wilderness to the mountain of God. For forty days after his resurrection Jesus appeared numerous times to his disciples to assure them that he had risen indeed and to prepare them for the task of carrying on the work which he began during his earthy ministry.

The Risen Lord is with us always to the end of time

Jesus’ departure and ascension into heaven was both an end and a beginning for his disciples. While it was the end of Jesus’ physical presence with his beloved disciples, it marked the beginning of Jesus’ presence with them in a new way. Jesus promised that he would be with them always to the end of time (Matthew 28:20). Now as the glorified and risen Lord and Savior, ascended to the right hand of the Father in heaven, Jesus promised to send them the Holy Spirit who would anoint them with power from on high on the Feast of Pentecost, just as Jesus was anointed for his ministry at the River Jordan (Luke 3:21-22, 4:1,18). When the Lord Jesus departed physically from the apostles, they were not left in sorrow or grief. Instead, they were filled with joy and with great anticipation for the coming of the Holy Spirit.

The Risen Lord empowers us to carry on his work

Why did the Risen Lord ascend into heaven? The Father raised the glorified body of his Son and enthroned him in glory at his right hand in heaven. The Lord Jesus in his glorified body now reigns as Lord over the heavens and the earth – over all that he has created. The Risen Lord reigns from the throne in heaven as our Merciful Redeemer and Gracious King. He intercedes for us and he empowers us through the outpouring of his Holy Spirit. The Lord Jesus gives us new life in his Spirit and he strengthens us in faith, hope and love so we can serve him and carry on his work as citizens of his kingdom here on earth.

You will be my witnesses to the ends of the earth

Jesus’ last words to his disciples point to the key mission and task he has entrusted to his followers on earth – to be his witnesses and ambassadors to the ends of the earth so that all peoples, tribes, and nations may  hear the good news that Jesus Christ has come to set us free from sin, Satan, and death and has won for us a kingdom of peace, joy, and righteousness that will last forever.

How can we be effective witnesses for Christ? Jesus told his disciples, “You shall receive power when the Holy Spirit has come upon you – and you shall be my witnesses… to the end of the earth” (Acts 1:8). Jesus gives his followers the same power he received when the Holy Spirit came upon him and anointed him at the beginning of his mission (John 1:32-33). The Gospel is the power of God, the power to release people from their burden of sin, guilt, and oppression, and the power to heal, restore, and make us whole. Do you believe in the power of the Gospel to change and transform your life? 

We are ambassadors for Jesus Christ

Paul the Apostle reminds us that we are called to be ambassadors for Jesus Christ. Just as ambassadors are appointed to represent their country and to speak on behalf of their nation’s ruler, we, too are appointed by the Lord Jesus to speak on his behalf and to bring others into a close and personal encounter with the Lord and Ruler of heaven and earth. This is the great commission which the risen Christ gives to the whole church. All believers have been given a share in this task – to be heralds of the good news and ambassadors for Jesus Christ, the only savior of the world. We have not been left alone in this task, for the risen Lord works in and through us by the power of his Holy Spirit. Today we witness a new Pentecost as the Lord pours out his Holy Spirit upon his people to renew and strengthen the body of Christ and to equip it for effective ministry and mission world-wide. Do you witness to others the joy of the Gospel and the hope of the resurrection?

“Lord Jesus, through the gift of your Holy Spirit, you fill us with an indomitable spirit of praise and joy which no earthly trial can subdue. Fill me with your resurrection joy and help me to live a life of praise and thanksgiving for your glory. May I witness to those around me the joy of the Gospel and the reality of your great victory over sin and death.”

Suy niệm: Tại sao Đức Giêsu rời bỏ các môn đệ sau bốn mươi ngày sau sự phục sinh của Người? Bốn mươi là con số ý nghĩa trong Kinh thánh. Môisen đi lên núi để diện kiến thánh nhan Chúa trong bốn mươi ngày trong sự ăn chay và cầu nguyện. Dân Israel ở trong hoang địa bốn mươi năm để chuẩn bị cho việc tiến vào đất hứa. Êlia ăn chay bốn mươi ngày khi ông hành trình trong hoang địa lên núi của Chúa. Bốn mươi ngày sau sự phục sinh của Người, Đức Giêsu đã hiện ra với các môn đệ một vài lần để xác tín với họ rằng Người đã sống lại thật, và chuẩn bị họ cho nhiệm vụ thực hiện công việc mà Người đã bắt đầu trong suốt thời kỳ sứ mệnh trần thế của Người.

Chúa phục sinh luôn ở với chúng ta cho đến ngày tận thế

Việc Đức Giêsu được cất nhắc lên trời vừa là điểm kết thúc, vừa là điểm khởi đầu đối với các môn đệ. Trong khi nó là sự kết thúc của sự hiện diện hữu hình của Đức Giêsu với các môn đệ yêu dấu, nó lại đánh dấu sự khởi đầu của sự hiện diện của Đức Giêsu với họ trong một cách thức mới mẻ. Đức Giêsu hứa rằng Người sẽ ở với họ cho tới ngày tận thế. Giờ đây, với tư cách là Đức Chúa và Đấng cứu thế đã vinh quang và phục sinh, đã ngự bên hữu Chúa Cha trên Thiên đàng, Đức Giêsu hứa sẽ gởi Thánh Thần đến với họ, Đấng sẽ tấn phong họ với sức mạnh vào ngày Lễ Ngũ Tuần, cũng như Đức Giêsu được tuyển chọn cho sứ mệnh của mình ở sông Giođan (Lc 3,21-22; 4,1.18). Khi Đức Giêsu rời khỏi các tông đồ cách hữu hình, họ không còn buồn phiền hay đau khổ nữa. Thay vào đó, họ tràn đầy niềm vui và tích cực tham dự vào việc Chúa Thánh Thần ngự đến.

Chúa phục sinh giao phó cho chúng ta tiếp nối công việc của Người

Tại sao Chúa phục sinh lại lên trời? Chúa Cha cho thân xác vinh quang của Con sống lại và tôn phong Người lên trong vinh quang ở bên hữu Người trên Thiên đàng. Chúa Giêsu trong thân xác vinh quang giờ đây thống trị trên trời dưới đất – trên mọi sự Người đã tạo thành. Chúa phục sinh thống trị nơi ngai tòa thiên quốc với tư cách là Đấng cứu độ thương xót và là Vua nhân từ. Người cầu bầu cho chúng ta và trao quyền cho chúng ta qua việc thông ban Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu ban cho chúng ta sự sống mới trong Thần Khí của Người và Người củng cố chúng ta trong đức tin, đức cậy, và đức mến để chúng ta có thể phụng sự Người và thi hành sứ mạng của Người như các công dân nước trời tại thế.

Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy cho đến tận cùng trái đất

Những lời cuối cùng của Đức Giêsu với các môn đệ nói tới sứ mệnh và công việc chủ yếu Người giao phó cho các môn đệ trên trần thế – trở thành các chứng nhân và đại sứ của Người cho đến tận cùng trái đất để tất cả mọi dân tộc, chi tộc, quốc gia có thể nghe được Tin mừng rằng Đức Giêsu Đức Kitô đã đến để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, Satan, và sự chết và đem lại cho chúng ta vương quốc bình an, niềm vui, và công chính tồn tại đến muôn đời.

Làm thế nào chúng ta có thể trở thành nhân chứng đắc lực cho Đức Kitô? Đức Giêsu nói với các môn đệ “Anh em sẽ lãnh nhận sức mạnh khi Chúa Thánh Thần đến với anh em – và anh em sẽ là nhân chứng của Thầy… cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1,8). Đức Giêsu ban cho các môn đệ cũng cùng quyền năng Người đã lãnh nhận khi Chúa Thánh Thần ngự trên Người và xức dầu cho Người lúc khởi đầu sứ mạng (Ga 1,32-33).  Tin mừng là quyền năng của Thiên Chúa, quyền năng giải thoát con người khỏi gánh nặng tội lỗi, sai trái, và áp bức, và là sức mạnh chữa lành, phục hồi, và kiện toàn chúng ta. Bạn có tin tưởng vào sức mạnh của Tin mừng để thay đổi và biến hóa cuộc đời bạn không?

Chúng ta là các sứ giả cho Đức Giêsu Kitô

Thánh Phaolô tông đồ nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta được kêu gọi trở thành các sứ giả cho Đức Giêsu Kitô. Giống như các đại sứ được chỉ định để đại diện cho đất nước của họ và nói thay mặt cho vị lãnh đạo quốc gia của mình, thì chúng ta cũng được Chúa Giêsu chỉ định để nói nhân danh Người và đem người khác vào sự gặp gỡ thân mật và cá vị với Chúa và Đấng thống trị trời đất. Đây là nhiệm vụ cao cả mà Đức Giêsu Kitô phục sinh ban cho toàn thể Giáo hội. Tất cả các tín hữu đều được chia sẻ sứ mạng này – trở thành những sứ giả của Tin mừng và đại diện cho Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ duy nhất của thế giới. Chúng ta không bị đơn chiếc trong nhiệm vụ này, vì Chúa phục sinh cùng làm việc trong và qua chúng ta bởi quyền năng của Thánh Thần. Ngày nay, chúng ta làm chứng một lễ Hiện xuống mới khi Thiên Chúa đổ Thánh Thần Chúa xuống trên dân Người để canh tân và củng cố thân thể của Đức Giêsu Kitô, và để trang bị cho nó về mục vụ và sứ mệnh hiệu quả cho các quốc gia và các dân tộc. Bạn có làm chứng cho người khác về niềm vui Tin mừng và niềm hy vọng phục sinh không?        

“Lạy Chúa Giêsu, qua hồng ân Chúa Thánh Thần, Chúa lấp đầy lòng con một tinh thần ca ngợi và vui mừng bất khuất, mà không có thử thách trên trần gian này có thể khuất phục được. Xin Chúa lấp đầy lòng con niềm vui phục sinh của Chúa, và xin giúp con sống cuộc đời ca ngợi và cảm tạ cho vinh quang của Chúa. Xin cho con biết làm chứng cho những người sống xung quanh con về niềm vui Tin mừng và thực tại sự chiến thắng vĩ đại của Chúa trên tội lỗi và sự chết.

Comments are closed.

phone-icon