They were all filled with the Holy Spirit! – Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Pentecost Sunday, May 28, 2023

“They were all filled with the Holy Spirit!”

Gospel Reading: John 20:19-23 

19 On the evening of that day, the first day of the week, the doors being shut where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came  and stood among them and said to them, “Peace be with you.” 20 When he had said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. 21 Jesus said to them again, “Peace be with you. As the Father has sent me, even so I send you.” 22 And when he had said this, he breathed on them, and said to them, “Receive the Holy Spirit. 23 If you forgive the sins of any, they are forgiven; if you retain the sins of any, they are retained.”

Chúa Nhật Lễ CTT Hiện Xuống, ngày 28.05.2023

Tất cả đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần 

Ga 20,19-23

19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em! “20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.21 Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

Meditation:  Do you know and experience in your own life the gift and power of the Holy Spirit? After his death and resurrection Jesus promised to give his disciples the gift of the Holy Spirit. He said to them, Receive the Holy Spirit! (John 20:22) Jesus knew that his disciples would need the power of the Holy Spirit to carry out the mission entrusted to them. The gift of the Holy Spirit was conditional upon the ascension of Jesus to the right hand of the Father. That is why Jesus instructed the apostles to wait in Jerusalem until you are clothed with power from on high (Luke 24:49). Why did they need power from on high? The Gospels tell us that Jesus was filled with the Holy Spirit when he was baptized at the Jordan River:

“And John bore witness, ‘I saw the Spirit descend as a dove from heaven, and it remained on him… this is he who baptizes with the Holy Spirit'” (John 1:32,33; Mark 1:8; Matthew 3:11).

“And Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan, and was led by the Spirit for forty days in the wilderness… and Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee” (Luke 4:1,14).

Just as Jesus was anointed with the Spirit at the beginning of his ministry, so the disciples needed the anointing of the Holy Spirit to carry out the mission entrusted to them by Jesus. The Holy Spirit is given to all who are baptized into Jesus Christ to enable us to live a new way of life – a life of love, peace, joy, and righteousness (Romans 14:17). The Holy Spirit fills our hearts with the love of God (Romans 5:7), and he gives us the strength and courage we need in order to live as faith-filled disciples of the Lord Jesus. The Spirit helps us in our weakness (Romans 8:26), and enables us to grow in spiritual freedom – freedom from doubt, fear, and from slavery to our unruly desires (2 Corinthians 3:17; Romans 8:21). The Spirit instructs us in the ways of God, and guides us in living according to God’s will. The Spirit is the source and giver of all holiness. Isaiah foretold the seven-fold gifts that the Spirit would give: wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, piety, and fear of the Lord (Isaiah 11:2).

The gift of Pentecost – the outpouring of the Holy Spirit, and the spiritual gifts and blessings of God – are made possible through the death, resurrection, and ascension of the Lord Jesus. After his resurrection Jesus “breathed” on his disciples and gave them the Holy Spirit. Just as God breathed life into Adam, so the gift of the Holy Spirit is an impartation of  “new life” for his people. With the gift of the Holy Spirit a new creation begins. God recreates us for his glory. Jesus’ gift of peace to his disciples was more than an absence of trouble. His peace included the forgiveness of sins and the fullness of everything good. Do you want power to live a faith-filled life as a disciple of Jesus? Ask the Father to fill you with the power of his Holy Spirit (Luke 11:13).

Basil the Great (329-379 AD), an early church father, explains the role of the Holy Spirit in our lives:

“The Spirit restores paradise to us and the way to heaven and adoption as children of God; he instills confidence that we may call God truly Father and grants us the grace of Christ to be children of the light and to enjoy eternal glory. In a word, he bestows the fullness of blessings in this world and the next; for we may contemplate now in the mirror of faith the promised things we shall someday enjoy.  If this is the foretaste, what must the reality be? If these are the first fruits, what must be the harvest?” (From the treatise by Basil on The Holy Spirit)

The Lord Jesus offers each one of us the gift and power of his Holy Spirit. He wants to make our faith strong, give us hope that endures, and a love that never grows cold. He never refuses to give his Spirit to those who ask with expectant faith. Jesus instructed his disciples to ask confidently for the gift of the Spirit: “If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will the heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him!” (Luke 11:13).  Do you thirst for God and for the abundant life he offers through the gift of his Spirit?

“Lord Jesus, I thank you for the gift of Pentecost and for the new life you offer in the Holy Spirit. Fill me with your Holy Spirit and set my heart ablaze with the fire of your love that I may serve you in joy and freedom.”

Suy niệm: Bạn có biết và kinh nghiệm trong đời về ân huệ và sức mạnh của Chúa Thánh Thần không? Sau cái chết và phục sinh, Ðức Giêsu đã hứa ban ân huệ của Chúa Thánh Thần. Ngài nói với họ: Hãy lãnh nhận Chúa Thánh Thần! (Ga 20,22). Ðức Giêsu biết rằng các môn đệ sẽ cần đến sức mạnh của Chúa Thánh Thần để thực hiện sứ mạng đã được giao phó cho họ. Ân huệ của Chúa Thánh Thần tuỳ thuộc vào sự về trời của Ðức Giêsu bên hữu Chúa Cha. Đó là lý do tại sao Ðức Giêsu đã dặn các tông đồ đợi ở Giêrusalem cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống (Lc 24,49). Tại sao các ngài cần đến sức mạnh từ trời cao? Các Tin mừng nói với chúng ta rằng Ðức Giêsu được tràn đầy Chúa Thánh Thần khi Ngài chịu phép rửa ở sông Giođan:

Ông Gioan còn làm chứng: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người… thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần”(Ga 1,32-33; Mc 1,8; Mt 3,11).

Đức Giêsu, được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan trở về. – được Thần Khí thúc đẩy, vào trong hoang địa 40 ngày… và Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, trong quyền năng của Thần Khí” (Lc 4,1.14).

Giống như Ðức Giêsu được xức dầu với Thần Khí lúc khởi đầu sứ mệnh của mình, các môn đệ cần đến sự xức dầu của Chúa Thánh Thần để thực hiện sứ mệnh đã được Ðức Giêsu trao phó. Chúa Thánh Thần được ban cho tất cả những ai chịu phép rửa trong Đức Giêsu Kitô, để giúp chúng ta sống một đời sống mới – một đời sống yêu thương, bình an, vui mừng, và công chính (Rm 14,17). Chúa Thánh Thần lấp đầy lòng chúng ta với tình yêu của Thiên Chúa (Rm 5,7), và Người ban cho chúng ta sức mạnh và lòng can đảm chúng ta cần để sống như các môn đệ tràn đầy niềm tin của Chúa Giêsu. Thần Khí giúp chúng ta trong sự yếu đuối (Rm 8,26), và giúp chúng ta lớn lên trong sự giải thoát thiêng liêng – sự giải thoát khỏi nghi ngờ, sợ hãi, và sự nô lệ cho những ước muốn lăng loàn của mình (2Cr 3,17; Rm 8,21). Thần Khí hướng dẫn chúng ta trong những đường lối của Thiên Chúa, và dẫn dắt chúng ta trong việc sống theo ý của Thiên Chúa. Thần Khí là nguồn mạch và Đấng ban phát mọi sự thánh thiện. Isaia đã tiên báo 7 hồng ân mà Thần Khí sẽ ban cho: khôn ngoan, minh mẫn, mưu lược, dũng mãnh, hiểu biết, và kính sợ Chúa (Is 11,2).

Hồng ân của Lễ Hiện Xuống – sự ban phát Chúa Thánh Thần, những ân huệ thiêng liêng và những phúc lành của Thiên Chúa – được thực hiện ngang qua cái chết, sự sống lại, và lên trời của Chúa Giêsu. Sau khi sống lại, Ðức Giêsu đã “thổi hơi” trên các môn đệ và ban cho họ Chúa Thánh Thần. Giống như Thiên Chúa thổi hơi sự sống vào trong Ađam, hồng ân của Chúa Thánh Thần cũng là sự thông ban “sự sống mới” cho dân Người. Với hồng ân của Chúa Thánh Thần, sự tạo dựng mới khởi đầu. Thiên Chúa tạo dựng chúng ta cho vinh quang của Người. Ơn huệ bình an của Ðức Giêsu ban cho các môn đệ còn hơn cả sự vắng bóng của phiền muộn. Bình an của Người bao gồm sự tha thứ tội lỗi và sự sung mãn của mọi sự tốt lành. Bạn có muốn sức mạnh để sống một đời sống tràn đầy niềm tin như người môn đệ của Chúa Giêsu không? Hãy cầu xin Cha lấp đầy bạn sức mạnh của Chúa Thánh Thần (Lc 11,13).

Thánh Basil Cả (329-379), một giáo phụ giải thích vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống của chúng ta rằng:

“Thần Khí phục hồi Thiên đàng cho chúng ta và con đường về trời, và được nhận làm nghĩa tử của Thiên Chúa; Người làm cho chúng ta xác tín rằng chúng ta có thể gọi Thiên Chúa là Cha đích thật và ban cho chúng ta ơn sủng của Đức Kitô, làm con cái sự sáng và vui hưởng vinh quang bất diệt. Tóm lại, Người ban tràn trề những phúc lành trong thế giới này và mai sau; vì những gì đã hứa chúng ta có thể chiêm ngắm hiện nay trong sự phản chiếu của đức tin, chúng ta sẽ vui hưởng một ngày nào đó. Nếu đây là sự nếm trước, thì thực tại sẽ là gì nữa? Nếu đây là những hoa trái đầu tiên, thì vụ mùa sẽ là gì?” (Trích khảo luận của thánh Basil về Chúa Thánh Thần)

Chúa Giêsu ban cho mỗi người chúng ta hồng ân và sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Ngài muốn làm cho đức tin của chúng ta mạnh mẽ, ban cho chúng ta niềm hy vọng để chịu đựng, và một tình yêu không bao giờ nguội lạnh. Người không bao giờ khước từ ban Thần Khí cho những ai cầu xin với đức tin kiên vững. Ðức Giêsu dạy các môn đệ hãy tin tưởng cầu xin ơn huệ của Thần Khí: “Nếu các ngươi, là người xấu, còn biết cho cái tốt cho con cái, phương chi Cha trên trời sẽ ban Chúa Thánh Thần cho những ai kêu xin Người!” (Lc 11,13). Bạn có khao khát Thiên Chúa và đời sống sung mãn mà Người ban cho ngang qua ân huệ của Thần Khí không?

“Lạy Chúa Giêsu, con cám ơn Chúa về hồng ân của ngày lễ Hiện Xuống và về đời sống mới Chúa ban trong Chúa Thánh Thần. Xin lấp đầy con với Thánh Thần của Chúa, và cho lòng con cháy lên ngọn lửa tình yêu của Chúa, để con có thể phụng sự Chúa trong vui mừng và tự do”.

Comments are closed.

phone-icon