When the Advocate comes… – Suy niệm theo WAU ngày 15.05.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, May 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

When the Advocate comes… He will testify of Me. And you also bear witness (John 15:27)

When you meet someone wonderful, you can’t wait to introduce him to all your friends. Think of those who have just fallen in love and are eager for their friends and family to get to know their beloved.

The Advocate, the Holy Spirit, is like that. He can’t stop talking about Jesus. He wants the whole world to know him!

Because the Holy Spirit lives in us, he wants to make us just as eager for everyone to meet Jesus in a life-giving way. And the closer we get to the Spirit, the more willing we are to join him in his mission. We begin to see every fresh discovery as good news that we can use. Maybe we are struck by Jesus’ keen sense of humor and can find a way to be just as lighthearted. Perhaps we realize that God loves us no matter what we do, and we begin looking for ways to treat other people with the same love. Maybe a Scripture passage strikes us anew, and we simply have to share it with a close friend. Whatever insights you receive from the Spirit, talk it up! Find a way to pass on the wealth you have been given!

In today’s first reading, we meet Lydia, someone else who discovered Jesus and couldn’t keep it to herself. Once Paul introduced her to him, she wanted to learn more and more. It wasn’t enough to attend a worship service by the river once a week. She wanted Paul to stay in her home so that she could sit at his feet and hear more about Jesus. She probably invited many friends as well so that they too could meet Paul and hear what he had to say about Jesus.

None of us has a “corner” on knowing Jesus. In fact, each of us has a unique relationship with him. That means that we have much to learn from each other-not only those who have walked with the Lord for a long time, but also those for whom the good news is brand new. So let’s be open to each other!

“Jesus, thank you for making yourself known to me. I want to know you even better. Help me to learn and grow as I share with your other friends.”

Khi Đấng Bảo Trợ đến… Ngài sẽ làm chứng về Thầy. Và anh em cũng làm chứng (Ga 15,27)

Khi bạn gặp một người tuyệt vời, bạn nóng lòng muốn giới thiệu anh ấy với tất cả bạn bè của mình. Hãy nghĩ đến những người vừa mới yêu và háo hức muốn bạn bè và gia đình của họ làm quen với người mình yêu.

Đấng Phù Trợ, Chúa Thánh Thần, giống như vậy. Ngài không thể ngừng nói về Chúa Giêsu. Ngài muốn cả thế giới biết đến Chúa Giêsu!

Bởi vì Chúa Thánh Thần sống trong chúng ta, Người muốn làm cho chúng ta trở nên háo hức như mọi người để gặp gỡ Chúa Giêsu một cách ban sự sống. Và càng đến gần Chúa Thánh Thần, chúng ta càng sẵn sàng tham gia vào sứ mệnh của Ngài. Chúng ta bắt đầu coi mọi khám phá mới là tin tốt mà chúng ta có thể sử dụng. Có thể chúng ta bị ấn tượng bởi khiếu hài hước nhạy bén của Chúa Giêsu và có thể tìm ra cách để trở nên vui vẻ như vậy. Có lẽ chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta bất kể chúng ta làm gì, và chúng ta bắt đầu tìm cách đối xử với người khác bằng tình yêu thương đó. Có thể một đoạn Kinh thánh lại đánh động chúng ta, và chúng ta chỉ cần chia sẻ nó với một người bạn thân. Bất cứ sự hiểu biết sâu sắc nào bạn nhận được từ Thánh Linh, hãy nói lên điều đó! Hãy tìm cách truyền lại sự giàu có mà bạn đã được trao!

Trong bài đọc một hôm nay, chúng ta gặp Lydia, một người khác đã khám phá ra Chúa Giêsu và không thể giữ bí mật đó cho riêng mình. Khi Phaolô giới thiệu bà với Ngài, bà ngày càng muốn tìm hiểu thêm. Không đủ để tham dự một buổi thờ phượng bên bờ sông mỗi tuần một lần. Bà muốn Phaolô ở lại nhà bà để bà có thể ngồi dưới chân ông và nghe nhiều hơn về Chúa Giêsu. Có lẽ bà cũng mời nhiều bạn bè để họ cũng có thể gặp Phaolô và nghe ông nói về Chúa Giêsu.

Không ai trong chúng ta có “góc khuất” khi biết Chúa Giêsu. Trên thực tế, mỗi người chúng ta đều có một mối tương quan độc đáo với Ngài. Điều đó có nghĩa là chúng ta có nhiều điều để học hỏi lẫn nhau – không chỉ những người đã bước đi với Chúa trong một thời gian dài, mà cả những người mới nghe tin mừng. Vì vậy, hãy cởi mở với nhau!

“Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa vì đã cho con biết về Chúa. Con muốn biết Chúa nhiều hơn nữa. Hãy giúp con học hỏi và phát triển khi con chia sẻ với những người bạn khác của Chúa.”

Cv 16, 11-15
Nếu các ông đã coi tôi là một tín hữu Chúa, thì xin các ông đến ở nhà tôi (Cv 16,15)

Lydia must have been a shrewd businesswoman! At a time when there were very few women merchants, she found success in one of the most lucrative and competitive markets: fine fabrics imbued with the hard-to-produce color of royal purple.

As successful as she was in business, Lydia was also a very spiritual person. Though she was a Gentile, she had come to believe in the God of Israel. That’s what drew her to the place of prayer by the river, where she met Paul (Acts 16:13-14). And as she listened to his preaching, the Holy Spirit opened her heart to accept the gospel with joy, passion, and energy.

Conversion changed everything for Lydia. Not only did she request Baptism for herself, but she wanted her entire household to share her new life in the Lord. Then, grateful to the apostles who had brought her the good news, she urged Paul and his companions to stay in her home. That way, she could use her practical skills to provide for their needs. She was such a good salesperson that they couldn’t say no!

Of course, much more went on in Lydia’s house than sharing meals. Paul taught Lydia and her household about Jesus and his salvation. He prayed with them. And with Lydia’s help, he turned her home into a kind of base of operations for his ministry to the people of Philippi.

What a wonderful work the Holy Spirit did through Lydia! He built on her previous experience and natural gifts and brought forth something new and vibrant. Through her generosity, the gospel kept advancing, and the Church was built up in Greece and beyond.

That’s what faith does: it moves outward. God touches our lives, and it has a ripple effect far beyond ourselves. So let your faith move you to action today. Let your gratitude for all the ways God has worked in your life propel you to find ways to share the good news. Then watch to see how God takes your response and extends its effect beyond your expectations!

“Holy Spirit, guide me as respond to the gift of faith.”

Lydia hẳn là một nữ doanh nhân sắc sảo! Vào thời điểm có rất ít nữ thương nhân, bà đã thành công ở một trong những thị trường béo bở và cạnh tranh nhất: những loại vải tốt có màu tím hoàng gia khó sản xuất.

Không chỉ thành công trong kinh doanh, Lydia còn là một người rất tâm linh. Mặc dù là người ngoại bang, nhưng bà đã tin vào Thiên Chúa của Israel. Đó là điều đã lôi kéo bà đến nơi cầu nguyện bên bờ sông, nơi bà gặp Phaolô (Cv 16,13-14). Và khi bà lắng nghe lời giảng của ông, Chúa Thánh Thần đã mở lòng bà để chấp nhận phúc âm với niềm vui, sự đam mê và nghị lực.

Sự hoán cải đã thay đổi mọi thứ cho Lydia. Bà không chỉ xin phép Rửa tội cho mình mà còn muốn cả gia đình mình chia sẻ cuộc sống mới trong Chúa. Sau đó, với lòng biết ơn các tông đồ đã mang tin mừng đến cho mình, bà thuyết phục Phaolô và những người bạn đồng hành của ông ở lại nhà bà. Bằng cách đó, bà có thể sử dụng các kỹ năng thực tế của mình để đáp ứng nhu cầu của họ. Bà là một nhân viên bán hàng giỏi đến nỗi họ không thể từ chối!

Tất nhiên, có nhiều chuyện xảy ra trong nhà Lydia hơn là chia sẻ bữa ăn. Phaolô dạy Lydia và gia đình bà về Chúa Giêsu và sự cứu rỗi của Ngài. Ông cầu nguyện với họ. Và với sự giúp đỡ của Lydia, ông đã biến nhà của cô thành một loại cơ sở hoạt động cho chức vụ của ông đối với người dân thành Philíp.

Thật là một công việc kỳ diệu mà Chúa Thánh Thần đã làm qua Lydia! Ngài đã xây dựng dựa trên kinh nghiệm trước đây của bà và những ơn sủng tự nhiên và mang đến một điều gì đó mới mẻ và sôi động. Nhờ lòng rộng lượng của bà, phúc âm tiếp tục phát triển và Giáo hội được xây dựng ở Hy Lạp và xa hơn nữa.

Đó là những gì đức tin làm: nó di chuyển ra bên ngoài. Chúa chạm đến cuộc sống của chúng ta, và nó có tác động gợn sóng vượt ra ngoài chính chúng ta. Vì vậy, hãy để niềm tin của bạn thúc đẩy bạn hành động ngay hôm nay. Hãy để lòng biết ơn của bạn đối với tất cả những cách Chúa đã làm trong cuộc đời bạn thúc đẩy bạn tìm cách chia sẻ tin mừng. Sau đó, hãy quan sát để biết cách Thiên Chúa nhận lấy phản ứng của bạn và mở rộng hiệu quả của nó ngoài sự mong đợi của bạn!

“Lạy Chúa Thánh Thần, xin hướng dẫn con khi đáp lại hồng ân đức tin.”

Comments are closed.

phone-icon