When the Spirit of truth comes… – Suy niệm theo WAU ngày 17.05.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, May 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
 

When the Spirit of truth comes, he will guide you to all the truth (Jn 16:13)

The time had come for Jesus to depart, and he wanted to reassure his disciples that he wasn’t leaving them alone. He would send the Holy Spirit, who would guide them to all truth (John 16:13). It was an amazing promise-and it’s meant for us as well! So what are some of the truths that the Spirit reveals to us?

The Holy Spirit reveals God’s personal love to us. The words “God loves you” can fall flat unless we have some experience of his love, which only the Holy Spirit can provide. He opens our eyes to all the ways God shows his love to us each day. And when we pray, the Spirit lifts us into the Father’s presence and tells us how precious we are to him.

The Holy Spirit opens up the Scriptures. Much like a collection of attic items we’ve inherited, the Scriptures may at first have little personal meaning for us. But when a beloved relative explains the story of each item one by one, they come to life. In the same way, when the Holy Spirit opens the Scriptures to us, they become treasures that speak deeply to our hearts.

The Holy Spirit opens our eyes to see our neighbors as brothers and sisters in Christ. He brings us together as one family and moves us to share our joys with one another and carry each other’s burdens. And when our hearts are hardened by sin or pain or anger, the Holy Spirit softens them so that we can forgive as the Lord has forgiven us.

The Holy Spirit reveals our eternal destiny. Under his guidance, we begin to see that completing our journey in this life is only the beginning. All that is ours in Christ has its source in heaven, and one day we will join the Lord there and live with him forever. What a day that will be!

Today, reflect on one of these truths. Let the Spirit show you how you were made for love or unity or eternity. Allow him to speak to you through the Scriptures. That’s what he came to do, so go ahead and ask!

“Holy Spirit, thank you for revealing God’s truths to me each and every day.”

Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn (Ga 16,13)

Đã đến lúc Chúa Giêsu phải ra đi, và Ngài muốn trấn an các môn đệ rằng Ngài sẽ không bỏ mặc họ. Ngài sẽ sai Chúa Thánh Thần đến, Đấng sẽ dẫn họ đến mọi lẽ thật (Ga 16,13). Đó là một lời hứa tuyệt vời – và nó cũng có ý nghĩa với chúng ta! Vậy một số lẽ thật mà Thánh Linh mặc khải cho chúng ta là gì?

Chúa Thánh Thần bày tỏ tình yêu cá vị của Thiên Chúa cho chúng ta. Những từ “Chúa yêu bạn” có thể thất bại trừ khi chúng ta có một số kinh nghiệm về tình yêu của Ngài, điều mà chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể đem lại. Ngài mở mắt cho chúng ta thấy tất cả những cách mà Thiên Chúa bày tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng ta mỗi ngày. Và khi chúng ta cầu nguyện, Thánh Linh nâng chúng ta vào sự hiện diện của Chúa Cha và cho chúng ta biết chúng ta quý giá biết bao đối với Ngài.

Chúa Thánh Thần giải thích Kinh thánh. Giống như một bộ sưu tập những món đồ trên gác mái mà chúng ta được thừa hưởng, lúc đầu, Kinh Thánh có thể có ít ý nghĩa cá nhân đối với chúng ta. Nhưng khi một người thân yêu quý giải thích câu chuyện của từng món đồ một, chúng trở nên sống động. Cũng vậy, khi Chúa Thánh Thần giải thích Kinh thánh ra cho chúng ta, Kinh thánh trở thành những kho báu nói sâu vào lòng chúng ta.

Chúa Thánh Thần mở mắt chúng ta để nhìn những người thân cận như anh chị em trong Chúa Kitô. Ngài mang chúng ta lại với nhau như một gia đình và thúc đẩy chúng ta chia sẻ niềm vui với nhau và mang gánh nặng cho nhau. Và khi tâm hồn chúng ta chai đá vì tội lỗi, đau đớn hay giận dữ, thì Chúa Thánh Thần làm cho chúng mềm mại để chúng ta có thể tha thứ như Chúa đã tha thứ cho chúng ta.

Chúa Thánh Thần tiết lộ số phận đời đời của chúng ta. Dưới sự hướng dẫn của Ngài, chúng ta bắt đầu thấy rằng việc hoàn thành hành trình của mình trong cuộc đời này mới chỉ là bước khởi đầu. Tất cả những gì thuộc về chúng ta trong Đức Kitô đều có nguồn gốc ở trên trời, và một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng với Chúa ở đó và sống với Ngài mãi mãi. Thật là một ngày tuyệt vời!

Hôm nay, hãy suy gẫm về một trong những lẽ thật này. Hãy để Thánh Linh chỉ cho bạn cách bạn được tạo ra cho tình yêu, sự hiệp nhất hay sự vĩnh cửu. Hãy để Ngài nói với bạn qua Kinh thánh. Đó là những gì Ngài đến để làm, vì vậy hãy tiếp tục cầu xin!

“Lạy Chúa Thánh Thần, con cảm ơn Chúa vì đã mặc khải sự thật của Chúa cho con mỗi ngày.”

Comments are closed.

phone-icon