You are not of the world – Suy niệm ngày 13.05.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Saturday, May 13, 2023 

“You are not of the world”

Scripture: John 15:18-21

18 “If the world hates you, know that it has hated me before it hated you. 19 If you were of the world, the world would love its own; but because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you. 20 Remember the word that I said to you, `A servant is not greater than his master.’ If they persecuted me, they will persecute you; if they kept my word, they will keep yours also. 21 But all this they will do to you on my account, because they do not know him who sent me.

Thứ Bảy, ngày 13.05.2023

Anh em không thuộc về thế gian này

Ga 15,18-21

18 Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước.19 Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em.20 Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em.21 Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy.

Meditation: What does Jesus mean when he says “you are not of this world”? The world in Scripture refers to that society of people who are hostile towards God and opposed to his will. The worldrejected the Lord Jesus and treated him with contempt, and his disciples can expect the same treatment. The Lord Jesus leaves no middle ground for his followers. We are either for him or against him, for his kingdom of light and truth or for the kingdom of darkness and deception. The prophet Isaiah warned that people who separate themselves from God because of their rebellious pride and spiritual blindness would end up calling evil good and good evil (Isaiah 5:20).

“Those who kept my word” (John 15:20)

If we want to live in the light of God’s truth, how can we rightly distinguish good from evil and truth from deception? True love of God and his ways draw us to all that is lovely, truthful and good. If we truly love God then we will submit to his truth and obey his word. A friend of God cannot expect to be a friend of the world because the world is opposed to God’s truth and way of righteousness.

“I chose you out of the world” (John 15:18)

Jesus’ demand is unequivocal and without compromise. Do not love the world or the things in the world. If any one loves the world, love for the Father is not in him (1 John 2:15). We must make a choice either for or against God. Do you seek to please God in all your intentions, actions, and relationships? Let the Holy Spirit fill your heart and mind with the love and truth of God (Romans 5:5).

“Lord Jesus, may the fire of your love fill my heart with an eagerness to please you in all things. May there be no rivals to my love and devotion to you who are my all.”

Suy niệm: Ðức Giêsu có ý gì khi Ngài nói “Anh em không thuộc về thế gian này?” Thế gian trong Kinh thánh ám chỉ xã hội của những người thù địch Thiên Chúa và chống lại ý Người. Thế gian khước từ Chúa Giêsu và đối xử với Người bằng sự khinh miệt, và các môn đệ của Người có thể bị người ta ứng xử cách tương tự. Chúa Giêsu không cho phép sự nửa vời đối với những ai theo Ngài. Chúng ta ủng hộ Người hoặc chống lại Người, ủng hộ vương quốc của ánh sáng hay ủng hộ vương quốc của bóng tối. Ngôn sứ Isaia đã cảnh báo rằng con người ta đã tách lìa khỏi Thiên Chúa bởi tội lỗi và bóng tối thiêng liêng sẽ đi đến chỗ gọi điều xấu là điều tốt và điều tốt là điều xấu (Is 5,20).

Ai giữ lời Ta

Nếu chúng ta muốn sống trong ánh sáng chân lý của Thiên Chúa, làm thế nào chúng ta có thể phân biệt cách đúng đắn giữa điều tốt và điều xấu? Tình yêu và đường lối đích thật của Thiên Chúa lôi kéo chúng ta đến tất cả những gì đáng yêu, chân thật, và tốt lành. Nếu chúng ta thật sự yêu mến Thiên Chúa thì chúng ta sẽ quy phục chân lý của Người và vâng phục lời Người. Bạn hữu của Thiên Chúa không thể được coi là bạn hữu của thế gian bởi vì thế gian chống lại chân lý và đường lối công chính của Thiên Chúa.

Thầy tách anh em khỏi thế gian

Sự đòi hỏi của Ðức Giêsu thật rõ ràng và không có sự thỏa hiệp. Đừng yêu thích thế gian hay những gì trong thế gian. Nếu ai yêu thích thế gian, tình yêu dành cho Cha không ở trong người ấy (1Ga 2,15). Chúng ta phải có sự chọn lựa ủng hộ Thiên Chúa hay chống lại Thiên Chúa. Bạn có tìm cách làm vui lòng Thiên Chúa trong tất cả tư tưởng, hành động, và những mối quan hệ của mình không? Hãy để cho Chúa Thánh Thần lấp đầy lòng bạn với tình yêu Thiên Chúa (Rm 5,5).

“Lạy Chúa Giêsu, chớ gì ngọn lửa tình yêu của Chúa đốt cháy lòng con với sự nhiệt thành làm vui lòng Chúa trong mọi sự. Và chớ gì không có gì vượt trổi hơn tình yêu và lòng tôn kính của con dành cho Chúa, Ðấng là tất cả của con.”

Comments are closed.

phone-icon