Your sorrow will turn into joy – Suy niệm ngày 18.05.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Thursday, May 18, 2023 

“Your sorrow will turn into joy”

Scripture: John 16:16-20    

16 “A little while, and you will see me no more; again a little while, and you will see me.” 17 Some of his disciples said to one another, “What is this that he says to us, `A little while, and you will not see me, and again a little  while, and you will see me’; and, `because I go to the Father’?” 18 They said, “What does he mean by `a little while’? We do not know what he means.” 19 Jesus knew that they wanted to ask him; so he said to them, “Is this what you are asking yourselves, what I meant by saying, `A little  while, and you will not see me, and again a little while, and you will see me’? 20 Truly, truly, I say to you, you will weep and lament, but the world will rejoice; you will be sorrowful, but your sorrow will turn into joy.

Thứ Năm, ngày 18.05.2023

Đau khổ của anh em sẽ trở thành niềm vui

Ga 16,16-20

16 “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.”17 Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giê-su hỏi nhau: “Người muốn nói gì khi bảo chúng ta: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy” và “Thầy đến cùng Chúa Cha”? “18 Vậy các ông nói: “”Ít lâu nữa” nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu Người nói gì! “19 Đức Giê-su biết là các ông muốn hỏi mình, nên bảo các ông: “Anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy”.20 Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.

Meditation: How does “weeping” and “rejoicing” go together? Jesus contrasts present sorrows with the future glory to be revealed to those who put their hope in God. For the people of Israel time was divided into two ages – the present age and the age to come. The prophets foretold the coming of the Messiah as the dawn of a new age. Jesus tells his disciples two important truths. First, he must leave them to return to his Father and second, he will surely come again at the end of time to usher in the new age of God’s kingdom. 

Jesus’ victory over sin and death brings us supernatural joy without end

Jesus’ orientation for the time between his first coming and his return in glory at the end of the world is a reversal of the world’s fortunes. The world says take your joy now in whatever pleasures you can get from this present life. Jesus points to an “other-worldly” joy which transcends anything this world can offer. Jesus contrasts present sorrows with future joy. A woman in labor suffers the birth-pangs first, but then forgets her sorrow as soon as her new-born child comes to birth. We cannot avoid pain and sorrow if we wish to follow Jesus to the cross. But in the cross of Christ we find freedom, victory, and joy.  Thomas Aquinas said: “No one can live without joy. That is why a man or woman deprived of spiritual joy will turn to carnal pleasures”. Do you know the joy of the Lord?

“To you, O Jesus, do I turn my true and last end. You are the river of life which alone can satisfy my thirst. Without you all else is barren and void. Without all else you alone are enough for me. You are the Redeemer of those who are lost; the sweet Consoler of the sorrowful; the crown of glory for the victors; the recompense of the blessed. One day I hope to receive of your fullness, and to sing the song of praise in my true home. Give me only on earth some few drops of consolation, and I will patiently wait your coming that I may enter into the joy of my Lord.” (Bonaventure, 1221-74 AD)

Suy niệm: Làm thế nào “khóc lóc” và “vui mừng” đi chung với nhau? Đức Giêsu đối chiếu các đau khổ hiện tại với vinh quang ngày sau để mặc khải cho những ai đặt niềm tin cậy vào Thiên Chúa. Đối với người Israen, thời gian được chia thành hai giai đoạn – thời hiện tại và thời sẽ đến. Các ngôn sứ tiên báo việc Đấng Mesia sẽ đến như vầng đông của thời đại mới. Đức Giêsu nói với các môn đệ hai sự thật quan trọng này. Thứ nhất, Người phải rời bỏ họ để về cùng Chúa Cha. Và hai là Người chắc chắn sẽ trở lại lần nữa vào thời kỳ cuối cùng để mở ra thời đại mới của vương quốc Thiên Chúa.

Chiến thắng của Đức Giêsu trên tội lỗi và sự chết đem lại cho chúng ta niềm vui siêu nhiên bất tận

Ý hướng của Đức Giêsu cho thời gian giữa việc đến lần đầu và sự trở lại trong vinh quang của Người vào ngày tận thế là sự thay đổi hoàn toàn các vận mệnh của thế giới. Trong khi thế gian nói rằng hãy tận hưởng vui thú bây giờ đi nơi bất cứ lạc thú nào mà ngươi có thể có được trong cuộc sống hiện tại này. Còn Đức Giêsu thì nhắm tới một niềm vui của một “thế giới khác” sẽ vượt trổi tất cả mọi thứ mà thế gian này có thể ban cho. Đức Giêsu đối chiếu các đau khổ hiện tại với niềm vui tương lai. Người phụ nữ sinh con trước hết phải chịu đau đớn khi sinh đẻ, nhưng rồi khi sinh đứa con ra rồi thì quên hết mọi nỗi đau. Chúng ta không thể tránh né đau khổ và buồn phiền nếu chúng ta muốn đi theo Đức Giêsu trên con đường thập giá. Nhưng trong thập giá của Đức Kitô, chúng ta tìm thấy tự do, chiến thắng, và niềm vui. Thánh Toma Aquinas nói: “Không ai có thế sống mà không có niềm vui. Đó là lý do tại sao người đánh mất niềm vui thiêng liêng sẽ quay sang những thú vui xác thịt”. Bạn có biết niềm vui của Chúa không?

“Lạy Chúa Giêsu, con hướng về Chúa là sự thật và cùng đích của con. Chúa là dòng sông sự sống duy nhất có thể thỏa mãn khát vọng của con. Không có Chúa mọi sự khác chỉ là khô khan và trống rỗng. Một mình Chúa là đủ cho con rồi chứ không cần những thứ khác. Chúa là Đấng Cứu độ của những ai lầm lạc; là Đấng an ủi ngọt ngào cho những ai đau khổ; là triều thiên vinh quang cho những ai chiến thắng; là phần thưởng cho những ai có phúc. Ngày nào đó con hy vọng sẽ lãnh nhận sự trọn vẹn của Chúa và hát bài ca ngợi trong nhà thật của con. Xin ban cho con một chút an ủi ở trần gian và con sẽ kiên nhẫn chờ đợi Chúa đến để con có thể đi vào niềm vui của Chúa”. (Thánh Bonaventura, 1221-1274 AD). 

Comments are closed.

phone-icon