Your suffering will become joy – Suy niệm theo WAU ngày 19.05.2023

0

 Nguồn: The Word Among Us, May 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ 

Your suffering will become joy (John 16:20)

Imagine that you were there in the upper room with the disciples. You have been with Jesus for years, and now he tells you that in a very short time, you will no longer see him. Wouldn’t you be filled with questions, as they were? How could he leave us after we’ve been through so much together? Doesn’t he know that we have left everything to be with him-and now he’s going to abandon us? Doesn’t he know we’ll be devastated?

Jesus understood the disciples’ distress and used that moment to prepare them for the grief that would overtake them upon his death. Jesus didn’t gloss over their grief; he knew that it is a natural part of loss. But he also promised that it would subside. He assured them that their final reunion in heaven would wash away all sadness and bring a joy that would more than surpass whatever they felt at his death.

Whether we lose a parent, a friend, a child, or a spouse, death touches every one of us. And the closer we are to that person, the harder their death hits us. But it is here that Jesus’ words can speak to our pain: “I will see you again, and your hearts will rejoice, and no one will take your joy away from you” (John 16:22).

God knows that our feelings of grief and loss can be intense. Our pain may never go away completely, and even though we move on with our lives, we are never the same. But God promises that as we lift our tear-stained eyes in faith, we can experience his consolation and mercy and live in the hope that we will see our loved ones again. Then we begin to look at heaven and the Second Coming of Christ-not just as something far-off and unrelated to our lives-but with a deep personal longing. We begin to long to be with the Lord as well as with the ones we love. We look forward to the day when there will be no separation ever again. And that’s when our sorrow turns to full joy.

“Father, I long for the day when you will bring all of us together again. Come, Lord Jesus!”

Đau khổ của anh em sẽ trở thành niềm vui (Ga 16,20)

Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong phòng tiệc ly với các môn đệ. Bạn đã ở với Chúa Giêsu nhiều năm, và bây giờ Ngài nói với bạn rằng trong một thời gian rất ngắn nữa, bạn sẽ không còn gặp Ngài nữa. Bạn sẽ không bị lấp đầy với những câu hỏi, như chúng vốn có? Làm sao Ngài có thể bỏ chúng ta sau khi chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện? Ngài không biết rằng chúng ta đã từ bỏ mọi thứ để ở bên Ngài – và bây giờ Ngài sẽ bỏ rơi chúng ta sao? Ngài không biết chúng ta sẽ bị xuy sụp sao?

Chúa Giêsu hiểu nỗi đau khổ của các môn đệ và dùng thời điểm đó để chuẩn bị cho họ đối mặt với nỗi đau buồn sẽ đến với họ khi Ngài chết. Chúa Giêsu không che đậy nỗi buồn của họ; Ngài biết rằng đó là một phần tự nhiên của sự mất mát. Nhưng Ngài cũng hứa rằng nó sẽ lắng xuống. Ngài bảo đảm với họ rằng cuộc hội ngộ cuối cùng của họ trên thiên đàng sẽ gột rửa mọi nỗi buồn và mang lại niềm vui vượt trội hơn bất cứ điều gì họ cảm thấy khi Ngài qua đời.

Cho dù chúng ta mất cha mẹ, bạn bè, con cái hay vợ/chồng, thì cái chết cũng chạm đến mỗi người chúng ta. Và chúng ta càng gần gủi người đó, cái chết của họ càng ập đến với chúng ta. Nhưng chính ở đây những lời của Chúa Giêsu có thể nói lên nỗi đau của chúng ta: “Ta sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ mừng rỡ, và không ai lấy mất niềm vui của anh em” (Ga 16,22).

Thiên Chúa biết rằng cảm giác đau buồn và mất mát của chúng ta có thể rất dữ dội. Nỗi đau của chúng ta có thể không bao giờ biến mất hoàn toàn, và mặc dù chúng ta tiếp tục cuộc sống của mình, nhưng chúng ta không bao giờ giống như trước. Nhưng Thiên Chúa hứa rằng khi ngước đôi mắt đẫm lệ lên trong đức tin, chúng ta có thể cảm nghiệm được sự an ủi và lòng thương xót của Ngài và sống với hy vọng sẽ gặp lại những người thân yêu của mình. Sau đó, chúng ta bắt đầu nhìn lên thiên đàng và Sự Tái Lâm của Đấng Kitô – không chỉ như một điều gì đó xa vời và không liên quan đến cuộc sống của chúng ta – mà với một niềm khao khát cá nhân sâu sắc. Chúng ta bắt đầu khao khát được ở với Chúa cũng như với những người chúng ta yêu thương. Chúng ta mong chờ ngày sẽ không còn sự chia ly nữa. Và đó là khi nỗi buồn của chúng ta biến thành niềm vui trọn vẹn.

“Lạy cha, con mong mỏi một ngày Cha sẽ tập hợp tất cả chúng con lại với nhau. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến!”

Cv 18, 9-18
Ông Phaolô ở lại đó một năm rưỡi, dạy cho họ lời Thiên Chúa (Cv 18,11)

When we think of St. Paul, we tend to focus on the more action-filled episodes of his life-the missionary trips as well as the shipwrecks, beatings, trials, and imprisonments. But today’s first reading shows us that Paul also enjoyed periods of relative calm and peace. So what was his life like during that year and a half he spent in Corinth, and what can we learn from his time there?

We know that Paul worked at his tent-making trade with his fellow disciples, Priscilla and Aquila (Acts 18:2-3). On the Sabbath, he would go to the local synagogue to talk about Jesus (18:4). During that time, both Jews and Greeks were converted, and the Corinthian community grew.

Few of us will ever travel the world as Paul did, nor are we ever likely to face an angry crowd. Much of our lives will look more like the “in-between” times of Paul’s life. They might seem routine or mundane to us, but as it was for St. Paul, so it is for us: times like these are full of potential.

For example, Paul’s business allowed him to support himself while he engaged in his missionary activities. That included evangelizing as well as caring for the Corinthian community and helping them to mature. His job brought him into contact with people from many different walks of life; surely he brought some of them to faith in Christ! Our day-to-day lives might seem boring or uneventful to us, but they are likely filled with opportunities to share our faith and build the kingdom of God.

The quieter seasons in our lives might also allow us to spend more time in prayer. It’s likely that these calmer periods gave Paul the opportunity to study, learn, and pray. He may have used these times to write some of the letters that have become treasured parts of Sacred Scripture.

Your life might seem quiet, busy, or downright turbulent right now. Wherever you find yourself, thank the Lord for where he has you. Then trust him to help you to live out your calling right here and right now.

“Jesus, help me to live as your disciple in the everyday moments of my life.”

Khi nghĩ về Thánh Phaolô, chúng ta có xu hướng tập trung vào các giai đoạn đầy hành động hơn trong cuộc đời của ngài – các chuyến đi truyền giáo cũng như các vụ đắm tàu, đánh đập, xét xử và bỏ tù. Nhưng bài đọc một hôm nay cho chúng ta thấy rằng thánh Phaolô cũng đã có những thời kỳ tương đối bình lặng và yên bình. Vậy cuộc sống của ông như thế nào trong suốt một năm rưỡi ở Côrintô, và chúng ta có thể học được gì từ thời gian ông ở đó?

Chúng ta biết rằng Phaolô làm công việc buôn bán lều trại với các môn đệ của ông là Bê-rít-sin và Aquila (Cv 18,2-3). Vào ngày Sabát, ông đến hội đường địa phương để nói về Chúa Giêsu (18,4). Trong thời gian đó, cả người Do Thái và người Hy Lạp đều được cải đạo, và cộng đồng người Côrintô ngày càng phát triển.

Rất ít người trong chúng ta sẽ đi khắp thế giới như Phaolô đã làm, chúng ta cũng không bao giờ có khả năng phải đối mặt với một đám đông giận dữ. Phần lớn cuộc đời của chúng ta sẽ giống như những khoảng thời gian “ở giữa” trong cuộc đời của Phaolô. Chúng có thể dường như là thói quen hoặc tầm thường đối với chúng ta, nhưng đối với Thánh Phaolô thì đối với chúng ta cũng vậy: những thời điểm như thế này đầy tiềm năng.

Chẳng hạn, công việc kinh doanh của Phaolô cho phép ông tự trang trải cuộc sống trong khi tham gia các hoạt động giáo sĩ. Điều đó bao gồm việc truyền giáo cũng như chăm sóc cộng đồng Côrintô và giúp họ trưởng thành. Công việc của ông đã đưa ông tiếp xúc với những người thuộc nhiều tầng lớp xã hội khác nhau; chắc chắn ông đã đưa một số người trong số họ đến với đức tin nơi Đức Kitô! Cuộc sống hằng ngày của chúng ta có thể dường như nhàm chán hoặc không có gì thay đổi đối với chúng ta, nhưng rất có thể chúng chứa đầy những cơ hội để chia sẻ đức tin của chúng ta và xây dựng vương quốc của Thiên Chúa.

Những mùa yên tĩnh hơn trong cuộc sống của chúng ta cũng có thể cho phép chúng ta dành nhiều thời gian hơn để cầu nguyện. Có vẻ như những giai đoạn bình lặng hơn này đã cho Phaolô cơ hội để nghiên cứu, học hỏi và cầu nguyện. Có thể ông đã sử dụng thời gian này để viết một số bức thư đã trở thành những phần quý giá của Kinh thánh.

Cuộc sống của bạn có vẻ yên tĩnh, bận rộn hoặc hết sức hỗn loạn ngay bây giờ. Dù bạn thấy mình ở đâu, hãy cảm ơn Chúa vì nơi đó Ngài có bạn. Sau đó, hãy tin cậy Ngài để giúp bạn sống theo sự kêu gọi của bạn ngay tại đây và ngay bây giờ.

“Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con sống như môn đệ của Chúa trong những khoảnh khắc hằng ngày của cuộc đời con.”

Comments are closed.

phone-icon