Have faith in God – Suy niệm ngày 02.06.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Friday, June 2, 2023

“Have faith in God”

Scripture:  Mark 11:11-26   

    11 And he entered Jerusalem, and went into the temple; and when he had looked round at everything, as it was already late, he went out to Bethany with the twelve. 12 On the following day, when they came from Bethany, he was hungry. 13 And seeing in the distance a fig tree in leaf, he went to see if he could find anything on it. When he came to it, he found nothing but leaves, for it was not the season for figs. 14 And he said to it, “May no one ever eat fruit from you again.” And his disciples heard it. 15 And they came to Jerusalem. And he entered the temple and began to drive out those who sold and those who bought in the temple, and he  overturned the tables of the money-changers and the seats of those who sold pigeons; 16 and he would not allow any one to carry anything through the temple. 17 And he taught, and said to them, “Is it not written, `My house shall be called a house of prayer for all the nations’? But you have made it a  den of robbers.”  18 And the chief priests and the scribes heard it and sought a way to destroy him; for they feared him, because all the multitude was  astonished at his teaching. 
19 And when evening came they went out of the city. 20 As they passed by in the morning, they saw the fig tree withered away to its roots. 21 And Peter remembered and said to him, “Master, look! The fig tree which you cursed has withered.” 22 And Jesus answered them, “Have faith in God. 23 Truly, I say to you, whoever says to this mountain, `Be taken up and cast into the sea,’ and does not doubt in his heart, but believes that what he says will come to pass, it will be done for him. 24 Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. 25 And whenever you stand praying, forgive, if you have anything against any one; so that your Father also who is in heaven may forgive you your trespasses. But if you do not forgive, neither will your Father who is in heaven forgive your trespasses”

Thứ Sáu, ngày 02.06.2023

Hãy tin tưởng vào Thiên Chúa

Mc 11,11-26

11 Đức Giê-su vào Giê-ru-sa-lem và đi vào Đền Thờ. Người rảo mắt nhìn xem mọi sự, và vì giờ đã muộn, Người đi ra Bê-ta-ni-a cùng với Nhóm Mười Hai.12 Hôm sau, khi thầy trò rời khỏi Bê-ta-ni-a, thì Đức Giê-su cảm thấy đói.13 Trông thấy ở đàng xa có một cây vả tốt lá, Người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần, Người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi, vì không phải là mùa vả.14 Người lên tiếng bảo cây vả: “Muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa! ” Các môn đệ đã nghe Người nói thế.15 Thầy trò đến Giê-ru-sa-lem. Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang mua bán trong Đền Thờ, lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu.16 Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua Đền Thờ.17 Người giảng dạy và nói với họ: “Nào đã chẳng có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao? Thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp! “18 Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy, thì tìm cách giết Đức Giê-su. Quả thế, họ sợ Người, vì cả đám đông đều rất ngạc nhiên về lời giảng dạy của Người.19 Chiều đến, Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi thành.20 Sáng sớm, khi đi ngang cây vả, các ngài thấy nó đã chết khô tận rễ.21 Ông Phê-rô sực nhớ lại, liền thưa Đức Giê-su: “Kìa Thầy xem: cây vả Thầy rủa đã chết khô rồi! “22 Đức Giê-su nói với các ông: “Anh em hãy tin vào Thiên Chúa.23 Thầy bảo thật anh em: nếu có ai nói với núi này: ÀDời chỗ đi, nhào xuống biển! , mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý.24 Vì thế, Thầy nói với anh em: tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý.25 Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng tha lỗi cho anh em. (26 Nhưng nếu anh em không tha thứ, thì Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng sẽ không tha lỗi cho anh em).”

Meditation: Why did Jesus curse a fig tree? Fig trees were a common and important source of food for the Jews. Bad figs or a decaying fig tree was linked with evil deeds and spiritual decay. The unfruitful fig tree symbolized the outcome of Israel’s unresponsiveness to the word of God. The prophets depicted the languishing fig tree as signifying the desolation and calamity of Israel due to her unfaithfulness to God (see Joel 1:7,12; Habakuk 3:17; and Jeremiah 8:13). 

Faith must be nourished by the word of God

The history of Israel is one long preparation for the coming of the Promised One – the Messiah. But the promise is unfulfilled in those who reject Jesus through their unbelief. (See also Jesus’ parable of the barren fig tree in Luke 13:6-9). Jesus’ cursing of a fig tree is a prophetic action against the faithlessness of those who rejected his message. For faith to be fruitful and productive, it must be nourished with the word of God (2 Timothy 3:16; Colossians 3:16) and be rooted in love and obedience to the truth (Galatians 5:6,7)..

Jesus purifies his people to make them holy

Jesus’ cleansing of the temple was another prophetic action. In this incident we see Jesus’ startling and swift action in cleansing the temple of those who were using it to exploit the worshipers of God. The money changers took advantage of the poor and forced them to pay many times more than was right – in the house of God no less! Their robbery of the poor was not only dishonoring to God but unjust toward their neighbor. In justification for his audacious action Jesus quotes from the prophets Isaiah (56:7) and Jeremiah (7:11). His act of judgment aims to purify the worship of God’s people and to discipline their erring ways.

Pray with expectant faith in God’s power and mercy

After this incident Jesus exhorts his disciples to “have faith in God.” They are to pray with expectant faith for God’s will to be accomplished – no matter how difficult or challenging the situation may appear. The phrase “to remove mountains” was a common Jewish expression for removing difficulties. A wise teacher who could solve difficulties was called a “mountain remover.”  If we pray with expectant faith God will give us the means to overcome difficulties and obstacles that stand in the way of accomplishing his will for our lives. If we want God to hear our prayers we must forgive those who wrong us as God has forgiven us. Do you pray with expectant faith?

“Lord Jesus, increase my faith and make my fruitful and effective in serving you and bringing you honor and glory in all that I do. Help me to be merciful and forgiving towards others just as you have been merciful and forgiving towards me.”

Suy niệm:  Tại sao Đức Giêsu nguyền rủa cây vả? Cây vả là nguồn thực phẩm phổ biến và quan trọng đối với người Do Thái. Cây vả xấu hay bị suy nhược được so sánh với những việc làm xấu xa và sự suy sụp thiêng liêng. Cây vả không sinh hoa trái mang biểu tượng kết quả của sự thờ ơ không đáp trả của dân Israel đối với lời Chúa. Các ngôn sứ mô tả sự điêu tàn và tai họa của Israel, bởi vì sự bất trung của nó đối với Thiên Chúa, như một cây vả héo tàn (xem Ge 1,7.12; Kb 3,17; Gr 8,13).

Đức tin phải được nuôi bằng lời Chúa

Lịch sử dân Israel là một sự chuẩn bị dài cho việc Đấng đã hứa đến. Nhưng lời hứ ấy đã không hoàn thành nơi những người chống đối Đức Giêsu qua sự vô tín. (Xem dụ ngôn của Đức Giêsu về cây vả không sinh trái trong Tin mừng Lc 13,6-9). Lời nguyền rủa của Đức Giêsu về cây vả là hành động tiên báo chống lại sự vô tín của những ai chống đối sứ điệp của Người. Vì đức tin là hoa trái và sự sinh sản, nó phải được nuôi dưỡng với lời Chúa (2Tm 3,16; Col 3,16) và được ăn rễ trong tình yêu (Gl 5,6).

Đức Giêsu thanh tẩy dân để họ nên thánh

Việc thanh tẩy đền thờ của Đức Giêsu là một hành động tiên tri khác. Trong câu chuyện này, chúng ta thấy hành động ấn tượng và chớp nhoáng của Đức Giêsu trong viec thanh tẩy đền thờ của những ai sử dụng nó để lợi dụng những người thờ phượng Chúa. Những người đổi tiền lợi dụng người nghèo và buộc họ trả gấp mấy lần so với mức ấn định – trong nhà Chúa không có trả giá! Sự cướp giật người nghèo của họ không chỉ làm ô danh Chúa, mà còn bất công đối với tha nhân nữa. Để biện hộ cho hành động táo bạo của mình, Đức Giêsu đã trích dẫn lời các ngôn sứ Isaia 56,7, và Giêrêmia 7,11. Hành vi trừng phạt của Người nhằm thánh hóa việc thờ phượng của dân Chúa và rèn luyện những đường lối sai trái của họ.

Cầu nguyện với đức tin kiên vững vào quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa

Sau câu chuyện này, Đức Giêsu khích lệ các môn đệ hãy “đặt niềm tin vào Thiên Chúa”. Họ phải cầu nguyện với đức tin kiên vững, cho dù tình huống có khó khăn mấy đi nữa. Cụm từ “dời núi” là một thành ngữ thông dụng của người Do Thái diễn tả cất đi những khó khăn. Một vị thầy khôn ngoan có thể giải quyết những khó khăn được gọi là “người dời núi”. Nếu chúng ta cầu nguyện với lòng tin vững vàng, Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta những phương thế để vượt qua những khó khăn và trở ngại. Nếu chúng ta muốn Thiên Chúa chấp nhận lời cầu xin của mình, chúng ta phải tha thứ cho những ai xúc phạm tới mình, như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Bạn có cầu nguyện với đức tin kiên vững không?

Lạy Chúa Giêsu, Xin Chúa gia tăng lòng tin của con và làm cho nó sinh nhiều hoa trái và hiệu quả trong việc phụng sự Chúa và đem lại danh dự và vinh quang cho Chúa trong mọi việc con làm. Xin Chúa giúp con có lòng thương xót và biết tha thứ cho người khác như Chúa đã thương xót và tha thứ cho con.”

Comments are closed.

phone-icon