They were afraid of crowds – Suy niệm theo WAU ngày 03.06.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, June 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
 

They were afraid of crowds (Mk 11:32)

One day in 1844, former slave and abolitionist Sojourner Truth happened to be the only black woman at a tent revival. When a mob of young troublemakers disrupted the meeting and appeared to be turning violent, Sojourner joined everyone else in hiding in fear for her safety. But then she had a moment of conviction: “Shall I run away and hide from the devil? Me, a servant of the living God? Have I not faith enough to go out and quell that mob?”

Compelled by faith and her identity in Christ, she left her hiding place and walked toward the crowd of young men, singing a hymn about Jesus’ resurrection. Club-wielding rioters surrounded her, but instead of attacking her, they asked her to sing some more, to talk with them, and to pray with them. Faith won out over fear!

As Sojourner did that day, Jesus encountered angry crowds and intimidating opponents throughout his ministry. The exchange he has with the chief priests and elders in today’s Gospel is no exception. But here, as in so many other instances, he is filled with courageous conviction. He knows that his authority comes from God-because he is God-and this confidence carries over into his encounters with his opponents.

By contrast, Mark tells us that the religious leaders “feared the crowd” (Mark 11:32). Although they no doubt possessed knowledge of the Scriptures and the Law, they chose to avoid the risks inherent in open dialogue. While it may sometimes be a mark of humility to stay out of a conflict, it is also a mark of courage to answer respectfully when we are posed a challenging question-something these leaders failed to do.

The most important thing is that we open ourselves to God’s guidance about how to act. It’s natural to be afraid in challenging situations. But Jesus’ example-and Sojourner’s-can give us hope. If you believe that God is calling you to take on some courageous act, it’s worth the risk and the effort. Who knows how many lives will be changed because you heard God and tried to obey him?

“Lord, give me the courage to respond to your promptings today. Help me to walk in your ways without fear.”

Họ sợ đám đông (Mc 11,32)

Một ngày nọ vào năm 1844, cựu nô lệ và người theo chủ nghĩa bãi nô Sojourner Truth tình cờ trở thành người phụ nữ da đen duy nhất tại một cuộc phục hưng trong lều. Khi một đám đông gồm những kẻ gây rối trẻ tuổi làm gián đoạn cuộc họp và dường như trở nên bạo lực, Sojourner đã cùng những người khác trốn tránh vì lo sợ cho sự an toàn của mình. Nhưng rồi cô có một khoảnh khắc xác tín: “Tôi có nên chạy trốn khỏi ma quỷ không? Tôi, tôi tớ của Chúa hằng sống? Tôi không đủ đức tin để ra ngoài và dập tắt đám đông đó sao?”

Bị thúc đẩy bởi đức tin và danh tính của mình nơi Đức Kitô, cô ấy rời khỏi nơi ẩn náu của mình và đi về phía đám đông thanh niên, hát một bài thánh ca về sự phục sinh của Chúa Giêsu. Những kẻ bạo loạn cầm dùi cui bao vây cô, nhưng thay vì tấn công cô, họ yêu cầu cô hát thêm một chút, nói chuyện với họ và cầu nguyện với họ. Niềm tin đã chiến thắng nỗi sợ hãi!

Như Sojourner đã làm vào ngày hôm đó, Chúa Giêsu gặp phải đám đông giận dữ và những đối thủ đáng sợ trong suốt sứ mạng của Ngài. Cuộc đối thoại giữa Ngài với các thượng tế và kỳ lão trong bài Tin Mừng hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng ở đây, cũng như trong rất nhiều trường hợp khác, Ngài tràn đầy niềm tin dũng cảm. Ngài biết rằng uy quyền của anh ấy đến từ Thiên Chúa – vì Ngài là Thiên Chúa – và sự tự tin này mang đến cho Ngài những cuộc đối đầu với các đối thủ của mình.

Ngược lại, Máccô nói với chúng ta rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo “sợ đám đông” (Mc 11,32). Dù chắc chắn họ có kiến thức về Kinh Thánh và Luật pháp, nhưng họ đã chọn tránh những rủi ro vốn có trong cuộc đối thoại cởi mở. Mặc dù đôi khi việc tránh xung đột có thể là một dấu hiệu của sự khiêm tốn, nhưng đó cũng là một dấu hiệu của lòng can đảm để trả lời một cách tôn trọng khi chúng ta được đặt ra một câu hỏi đầy thách thức – điều mà các nhà lãnh đạo này đã không làm được.

Điều quan trọng nhất là chúng ta cởi mở với sự hướng dẫn của Chúa về cách hành động. Sợ hãi trong những tình huống thử thách là điều tự nhiên. Nhưng tấm gương của Chúa Giêsu – và của cô Sojourner – có thể cho chúng ta hy vọng. Nếu bạn tin rằng Chúa đang kêu gọi bạn thực hiện một hành động can đảm nào đó, thì điều đó đáng để bạn mạo hiểm và nỗ lực. Ai biết được bao nhiêu cuộc đời sẽ được thay đổi vì bạn đã nghe lời Thiên Chúa và cố gắng vâng theo lời Ngài?

“Lạy Chúa, xin ban cho con can đảm để đáp lại những thúc giục của Chúa hôm nay. Xin giúp con bước đi trong đường lối Chúa mà không sợ hãi.”

Sirach 51:12-20
Tôi đã công nhiên tìm kiếm đức khôn ngoan khi dâng lời cầu nguyện (Hc 51,13)

How many of us could claim that we desired wisdom at a young age? It seems as if Ben Sira, the author of the Book of Sirach, did. He shares how intensely he prayed for wisdom and how God granted him the desires of his heart. And now, countless people through the centuries have been blessed by his instruction.

We often think of wisdom as something hard-earned through life’s many experiences, including our own mistakes. But Ben Sira makes it clear that wisdom is also a gift from heaven. That means that we, too, can pray for wisdom and receive it because ultimately, it comes from God, the source of all wisdom.

Because we can never be too wise, we should never stop praying for wisdom. Today, let’s make that our prayer:

“Lord, give me the wisdom to put you first in my life. May I wake up in the morning and go to sleep at night with your praise on my lips. May I look to you to lead me, and may I follow you wherever you are calling me-even if it’s a road I’d rather not take.

“Lord, I need wisdom to understand the hearts of my loved ones. May I be sensitive to their feelings and struggles. Give me the wisdom to accompany them in all their trials.

“Lord, make me wise so that I know when to speak and when to stay silent. And when I do speak, let my words be a blessing to those who hear them.

“Lord, give me the wisdom to know how important it is to follow your commandments. Even when I struggle with obeying them, help me to see how they are always for my ultimate good. And when I fail, give me the wisdom to know that you will always welcome me back to you.

“Lord, help me to understand that life is short and that this world is passing away. May I value the things of heaven more than I value the things of this world. May I live with my death always in view so that I do not have regrets when you call me to yourself.”

“Lord, source of all wisdom, make me wise so that I may glorify you!”

Có bao nhiêu người trong chúng ta có thể tuyên bố rằng chúng ta mong muốn sự khôn ngoan khi còn trẻ? Có vẻ như Ben Sira, tác giả của Sách Huấn Ca, đã làm. Ông chia sẻ rằng ông đã cầu nguyện mãnh liệt như thế nào để có được sự khôn ngoan và cách Thiên Chúa đã ban cho ông những điều mà lòng ông mong muốn. Và bây giờ, vô số người qua nhiều thế kỷ đã được ban phước bởi sự hướng dẫn của ông.

Chúng ta thường nghĩ về sự khôn ngoan như một thứ khó kiếm được qua nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, bao gồm cả những sai lầm của chính chúng ta. Nhưng Ben Sira nói rõ rằng sự khôn ngoan cũng là một ân huệ từ thiên đàng. Điều đó có nghĩa là chúng ta cũng có thể cầu xin và nhận được sự khôn ngoan vì suy cho cùng, sự khôn ngoan đến từ Thiên Chúa, nguồn của mọi sự khôn ngoan.

Bởi vì chúng ta không bao giờ có thể quá khôn ngoan, nên chúng ta không bao giờ ngừng cầu nguyện để có được sự khôn ngoan. Hôm nay, chúng ta hãy thực hiện lời cầu nguyện của chúng ta:

“Lạy Chúa, xin ban cho con sự khôn ngoan để đặt Chúa lên hàng đầu trong cuộc đời con. Xin cho con thức dậy vào buổi sáng và đi ngủ vào ban đêm với lời khen ngợi của Chúa trên môi con. Xin cho con trông đợi Chúa dẫn dắt con, và xin cho con đi theo Chúa đến bất cứ nơi nào Chúa gọi con – ngay cả khi đó là con đường con không muốn đi”.

“Lạy Chúa, con cần sự khôn ngoan để hiểu được tấm lòng của những người thân yêu của con. Tôi có thể nhạy cảm với cảm xúc và cuộc đấu tranh của họ. Xin ban cho con sự khôn ngoan để đồng hành cùng họ trong mọi thử thách”.

“Lạy Chúa, xin cho con được khôn ngoan để con biết khi nào nên nói và khi nào nên im lặng. Và khi con nói, hãy để lời nói của con là một phước lành cho những người nghe chúng”.

“Lạy Chúa, xin ban cho con sự khôn ngoan để biết tầm quan trọng của việc tuân theo các lệnh truyền của Chúa. Ngay cả khi con đấu tranh để tuân theo chúng, hãy giúp con thấy chúng luôn luôn vì lợi ích tối thượng của con như thế nào. Và khi con thất bại, hãy cho con sự khôn ngoan để biết rằng Chúa sẽ luôn chào đón con trở về với Chúa”.

“Lạy Chúa, xin giúp con hiểu rằng cuộc sống thì ngắn ngủi và thế giới này đang qua đi. Xin cho con coi trọng những thứ trên trời hơn con coi trọng những thứ của thế giới này. Xin cho con sống chết luôn trong tầm mắt để không ân hận khi Chúa gọi con về bên Chúa”.

“Lạy Chúa, nguồn mọi sự khôn ngoan, xin cho con được khôn ngoan để con tôn vinh Chúa!”

Comments are closed.

phone-icon