… your heavenly Father – Suy niệm theo WAU ngày 21.06.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, June 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
 

… your heavenly Father (Mt 6:1)

We know from the Gospels that at Jesus’ baptism, God the Father identified him as his “beloved Son” (Matthew 3:17). And because Jesus is God’s Son, he can call almighty God “Father.” But early in his ministry, Jesus revealed something incredible when he referred to God as “your heavenly Father” (Matthew 6:1, emphasis added). With that one word, “your,” Jesus made it clear that we are God’s children. Like Jesus, we, too, can call him “Father” and have a personal, loving relationship with him.

God loves you! He doesn’t intend for you to pray, fast, or give alms in order to impress himor anyone else for that matter. Rather, he asks you to do it out of gratitude for his love for you.

Jesus said that God “sees in secret” what you are doing (Matthew 6:4). But know that your heavenly Father does more than just observe your actions. He really sees you. He understands all your fears and struggles as well as the deepest desires of your heart. He sees all your efforts to please him. And he is especially pleased when your good works are “hidden”-that is, when they are done just for him (6:18).

Jesus promised his disciples that God would “repay” them for their acts of faith (Matthew 6:4, 6, 18). But he wasn’t describing a worldly transaction. No, your Father repays you by drawing you close to his heart. He helps you to see that your deepest identity is as his son or daughter. He helps you to understand that as your Father, all the events and details of your life fall within his care and provision. He assures you that nothing can separate you from his love.

The next time you turn to the Lord in prayer, pass up a dessert, or donate to your favorite charity, remember why you are doing these things. It’s not to make yourself more worthy of God’s love. Neither is it to make people think more highly of you. You are doing these things because you are a child of your heavenly Father. Today in prayer, thank your heavenly Father for inviting you into a relationship with him. Then let him “repay” you with his love, mercy, and grace.

“Jesus, thank you for revealing that God is my Father.”

… Cha trên trời của anh em (Mt 6,1)

Qua các sách Tin mừng, chúng ta biết rằng khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, Chúa Cha đã xác định Ngài là “Con yêu dấu” của Cha (Mt 3,17). Và vì Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa nên Ngài có thể gọi Thiên Chúa toàn năng là “Cha”. Nhưng ngay từ đầu trong sứ mạng, Chúa Giêsu đã mặc khải một điều khó tin khi Ngài gọi Thiên Chúa là “Cha của anh em ở trên trời” (Mt 6,1 – phần nhấn mạnh được thêm vào). Với một từ “của anh em”, Chúa Giêsu nói rõ rằng chúng ta là con cái của Thiên Chúa. Như Chúa Giêsu, chúng ta cũng có thể gọi Ngài là “Cha” và có mối liên hệ cá nhân, yêu thương với Ngài.

Thiên Chúa yêu thương bạn! Ngài không có ý định để bạn cầu nguyện, nhịn ăn hay bố thí để gây ấn tượng với Ngài – hoặc bất kỳ ai khác về vấn đề đó. Thay vào đó, Ngài yêu cầu bạn làm điều đó vì lòng biết ơn vì tình yêu của Ngài dành cho bạn.

Chúa Giêsu nói rằng Thiên Chúa “thấu suốt mọi bí ẩn” những gì bạn đang làm (Mt 6,4). Nhưng hãy biết rằng Cha trên trời không chỉ quan sát hành động của bạn. Ngài thực sự nhìn thấy bạn. Ngài hiểu tất cả những nỗi sợ hãi và đấu tranh của bạn cũng như những mong muốn sâu sắc nhất trong trái tim bạn. Ngài nhìn thấy tất cả những nỗ lực của bạn để làm hài lòng Ngài. Và Ngài đặc biệt hài lòng khi những việc lành của bạn được “kín đáo” – nghĩa là khi chúng được thực hiện chỉ vì Ngài (6,18).

Chúa Giêsu hứa với các môn đệ rằng Thiên Chúa sẽ “báo đáp” họ vì những hành động đức tin của họ (Mt 6,4. 6. 18). Nhưng Ngài không mô tả một giao dịch kiểu trần tục. Không, Cha của bạn đền đáp bạn bằng cách kéo bạn đến gần lòng Ngài. Ngài giúp bạn thấy rằng bản sắc sâu xa nhất của bạn là con trai hay con gái của Ngài. Ngài giúp bạn hiểu rằng với tư cách là Cha của bạn, mọi sự kiện và chi tiết trong cuộc đời bạn đều nằm trong sự chăm sóc và quan phòng của Ngài. Ngài đảm bảo với bạn rằng không gì có thể chia cắt bạn khỏi tình yêu của Ngài.

Lần tới khi bạn hướng về Chúa trong lời cầu nguyện, hãy nhịn một món tráng miệng hoặc quyên góp cho tổ chức từ thiện yêu thích của mình, hãy nhớ tại sao bạn lại làm những điều này. Đó không phải là để làm cho mình xứng đáng hơn với tình yêu của Thiên Chúa. Nó cũng không phải để khiến mọi người đánh giá cao hơn về bạn. Bạn đang làm những điều này bởi vì bạn là con của Cha trên trời. Hôm nay trong lời cầu nguyện, hãy cảm ơn Cha trên trời đã mời bạn bước vào mối liên hệ với Ngài. Sau đó, hãy để Ngài “báo đáp” bạn bằng tình yêu, lòng thương xót và ân sủng của Ngài.

“Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa vì đã mặc khải rằng Thiên Chúa là Cha của con”.

Comments are closed.

phone-icon