Nhưng họ thì giận điên lên…- Suy niệm theo WAU ngày 11.09.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, September 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

While no Pharisees are directly implicated in Jesus’ crucifixion by the Romans, it is clear that some of them hated Jesus and wanted to see him killed. They saw him as a threat to their religion and their own elevated social status. Jesus didn’t show deference to them or submit to their interpretation of the Law, and that made them furious. They couldn’t let this “nobody” unseat them in the eyes of the people.

What’s striking is how the rage of these men affected their thinking. They loved God and were committed to living out the Law of Moses. But in their attempts to trap Jesus, they were willing to break the Law. How could these men have allowed their thinking to become so unclear?

Perhaps a look inside our own hearts would be helpful. How many times has resentment, jealousy, or anger tempted us to do something that we knew was wrong? Have we ever caught ourselves seriously contemplating something against God’s law out of a desire for revenge or as a way of blowing off steam? Even within the Church, we can find ourselves speaking against people whose experience of God or expression of faith doesn’t conform to our own.

So how can we make sure that our own irrational temptations don’t overpower us and make us act like these Pharisees? Here are a few simple suggestions.

Don’t let any particular temptation become too strong before you deal with it. If you see an issue becoming too dominant in your mind, try to resolve it—even if all you can do is bring it to prayer. As hard as it may be, try not to let old resentments and past hurts influence your thinking. If you see them rising up in a situation, be very careful not to say something you may regret later.

Finally, examine your conscience every night before bed, and repent of any lingering sins or negative thoughts. Keep your heart pliable and open to the Spirit, and you’ll find yourself far more forgiving and open toward everyone else.

“Holy Spirit, soften my heart. Teach me how to love, and help me to forgive. I want to walk in your freedom!”

Dù không có người Pharisêu nào trực tiếp dính líu đến việc Chúa Giêsu bị đóng đinh bởi người La Mã, nhưng rõ ràng là một số người trong số họ ghét Chúa Giêsu và muốn thấy Ngài bị giết. Họ coi Ngài là mối đe dọa đối với tôn giáo và địa vị xã hội cao của chính họ. Chúa Giêsu không tỏ ra tôn trọng họ hay phục tùng cách giải thích Luật pháp của họ, và điều đó khiến họ tức giận. Họ không thể để cái “không ai cả” này hạ bệ họ trong mắt mọi người.

Điều đáng chú ý là cơn thịnh nộ của những người này đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của họ như thế nào. Họ yêu mến Thiên Chúa và cam kết sống theo Luật Môsê. Nhưng trong nỗ lực gài bẫy Chúa Giêsu, họ sẵn sàng vi phạm Luật pháp. Làm thế nào những người này có thể cho phép suy nghĩ của họ trở nên không rõ ràng như vậy?

Có lẽ một cái nhìn bên trong tâm hồn của chính chúng ta sẽ hữu ích. Đã bao nhiêu lần oán giận, ghen tị hoặc tức giận cám dỗ chúng ta làm điều gì đó mà chúng ta biết là sai? Có bao giờ chúng ta bắt gặp mình đang suy nghĩ nghiêm túc về một điều gì trái với luật pháp của Thiên Chúa vì muốn trả thù hoặc để xả hơi không? Ngay cả trong Giáo hội, chúng ta có thể thấy mình đang nói chống lại những người có kinh nghiệm về Thiên Chúa hoặc sự thể hiện đức tin không phù hợp với kinh nghiệm của chúng ta.

Vậy làm thế nào chúng ta có thể chắc chắn rằng những cám dỗ phi lý của chúng ta không chế ngự chúng ta và khiến chúng ta hành động giống như những người Pharisêu này? Dưới đây là một vài gợi ý đơn giản.

Đừng để bất kỳ cám dỗ cụ thể nào trở nên quá mạnh trước khi bạn đối phó với nó. Nếu bạn thấy một vấn đề trở nên quá chi phối tâm trí mình, hãy cố gắng giải quyết nó – ngay cả khi tất cả những gì bạn có thể làm là cầu nguyện. Dù khó khăn đến đâu, hãy cố gắng đừng để những oán giận cũ và những tổn thương trong quá khứ ảnh hưởng đến suy nghĩ của bạn. Nếu bạn thấy chúng trổi lên trong một tình huống, hãy cẩn thận đừng nói điều gì đó mà bạn có thể hối hận về sau.

Cuối cùng, hãy kiểm điểm lương tâm của bạn mỗi tối trước khi đi ngủ và ăn năn những tội lỗi còn sót lại hoặc những suy nghĩ tiêu cực. Giữ cho tâm hồn của bạn mềm mại và cởi mở với Thánh Linh, và bạn sẽ thấy mình dễ tha thứ và cởi mở hơn với mọi người.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin làm mềm lòng con. Xin dạy con biết yêu thương, giúp con biết tha thứ. Con muốn bước đi trong sự tự do của Chúa!

 

Comments are closed.

phone-icon