Blessed are you poor – Suy niệm ngày 13.09.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Wednesday, September 13, 2023  

Blessed are you poor – yours is the kingdom of God

Scripture:  Luke 6:20-26

20 And he lifted up his eyes on his disciples, and said: “Blessed are you poor, for yours is the kingdom of God. 21 “Blessed are you that hunger now, for you shall be satisfied. “Blessed are you that weep now, for you shall laugh. 22 “Blessed are you when men hate you, and when they exclude you and revile you, and cast out your name as evil, on account of the Son of man! 23 Rejoice in that day, and leap for joy, for behold, your reward is great in heaven; for so their fathers did to the prophets. 24 “But woe to you that are rich, for you have received your consolation. 25 “Woe to you that are full now, for you shall hunger. “Woe to you that laugh now, for you shall mourn and weep. 26 “Woe to you, when all men speak well of you, for so their fathers did to the false prophets.

 

Thứ Tư, ngày 13.09.2023               

Phúc cho người nghèo khó vì nước Thiên Chúa là của bạn

Lc 6,20-26

20 Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em.21 “Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. “Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười.22 “Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa.23 Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.24 “Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi.25 “Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói.”Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than.26 “Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.

Meditation: When you encounter misfortune, grief, or tragic loss, how do you respond? With fear or faith? With passive resignation or with patient hope and trust in God? We know from experience that no one can escape all of the inevitable trials of life – pain, suffering, sickness, and death. When Jesus began to teach his disciples he gave them a “way of happiness” that transcends every difficulty and trouble that can weigh us down with grief and despair. Jesus began his sermon on the mount by addressing the issue of where true happiness can be found. The word beatitude literally means happiness or blessedness. Jesus’ way of happiness, however, demands a transformation from within – a conversion of heart and mind which can only come about through the gift and working of the Holy Spirit.

True happiness can only be fulfilled in God

How can one possibly find happiness in poverty, hunger, mourning, and persecution? If we want to be filled with the joy and happiness of heaven, then we must empty ourselves of all that would shut God out of our hearts. Poverty of spirit finds ample room and joy in possessing God alone as the greatest treasure possible. Hunger of the spirit seeks nourishment and strength in God’s word and Spirit. Sorrow and mourning over wasted life and sin leads to joyful freedom from the burden of guilt and oppression.

The beatitudes strengthen us in virtue and excellence

Ambrose (339-397 A.D), an early church father and bishop of Milan, links the beatitudes with the four cardinal virtues which strengthen us in living a life of moral excellence. He writes: “Let us see how St. Luke encompassed the eight blessings in the four. We know that there are four cardinal virtues: temperance, justice, prudence and fortitude. One who is poor in spirit is not greedy. One who weeps is not proud but is submissive and tranquil. One who mourns is humble. One who is just does not deny what he knows is given jointly to all for us. One who is merciful gives away his own goods. One who bestows his own goods does not seek another’s, nor does he contrive a trap for his neighbor. These virtues are interwoven and interlinked, so that one who has one may be seen to have several, and a single virtue befits the saints. Where virtue abounds, the reward too abounds… Thus temperance has purity of heart and spirit, justice has compassion, patience has peace, and endurance has gentleness.” (EXPOSITION OF THE GOSPEL OF LUKE 5.62-63, 68).

No one can live without joy

God reveals to the humble of heart the true source of abundant life and happiness. Jesus promises his disciples that the joys of heaven will more than compensate for the troubles and hardships they can expect in this world. Thomas Aquinas said: “No person can live without joy. That is why someone deprived of spiritual joy goes after carnal pleasures.” Do you know the joy and happiness of hungering and thirsting for God alone?

“Lord Jesus, increase my hunger for you and show me the way that leads to everlasting happiness and peace. May I desire you above all else and find perfect joy in doing your will.”

 

Suy niệm:  Khi bạn gặp điều bất hạnh, đau khổ, hay mất mát thê thảm, bạn phản ứng thế nào? Với sự sợ hãi hay tin tưởng? Với sự cam chịu tiêu cực hay với niềm hy vọng nhẫn nại và tin tưởng nơi Thiên Chúa? Chúng ta biết được qua kinh nghiệm rằng không một ai có thể thoát khỏi tất cả mọi thử thách không thể tránh được của cuộc đời – đau đớn, khổ cực, bệnh tật, và cái chết. Khi Đức Giêsu bắt đầu giảng dạy cho các môn đệ, Người dạy họ “con đường hạnh phúc” vượt trổi mọi khó khăn và phiền muộn có thể đè bẹp chúng ta với đau thương và tuyệt vọng. Đức Giêsu bắt đầu bài giảng trên núi bằng việc nói về vấn đề người ta có thể tìm được hạnh phúc ở đâu. Hạn từ phúc theo nghĩa chặt là hạnh phúc hay phúc lành. Tuy nhiên, con đường hạnh phúc của Đức Giêsu đòi hỏi một sự biến đổi từ bên trong – sự hoán cải của tâm và trí, mà chỉ có thể xảy ra ngang qua ơn sủng và tác động của CTT.

Hạnh phúc thật chỉ có thể hoàn thành nơi TC

Làm sao người ta có thể tìm thấy hạnh phúc trong nghèo khổ, đói khát, khóc lóc, và ngược đãi? Nếu chúng ta muốn được tràn đầy niềm vui và hạnh phúc Thiên đàng, thì chúng ta phải thanh tẩy mình khỏi tất cả mọi điều ngăn cản Thiên Chúa ngự vào tâm hồn mình. Nghèo khó tinh thần tìm được chỗ trống và niềm vui trong việc sở hữu một mình Thiên Chúa như kho báu lớn nhất. Đói khát tinh thần tìm kiếm lương thực và sức mạnh nơi lời và Thần Khí của Thiên Chúa. Đau buồn và khóc lóc cho cuộc đời hoang phí và tội lỗi dẫn tới sự tự do phấn khởi thoát khỏi gánh nặng tội lỗi và sự đàn áp.

Các mối phúc củng cố chúng ta trong nhân đức và sở trường

Thánh Ambrose (339-397 AD), một giáo phụ và Giám mục thành Milan liên kết các mối phúc với bốn nhân đức trụ mà củng cố chúng ta sống cuộc sống tốt lành về luân lý. Ngài viết: “Chúng ta hãy xem thánh Luca tóm gọn tám mối phúc trong bốn. Chúng ta biết rằng có 4 nhân đức trụ: tiết độ, công bình, khôn ngoan, và can đảm. Người có tinh thần nghèo khó thì không tham lam. Người khóc lóc thì không kiêu ngạo nhưng dễ bảo và yên lặng. Người khóc lóc thì khiêm tốn. Người công bình thì không khước từ những gì họ biết được ban cho mọi người chúng ta. Người có lòng thương xót cho đi của cải của mình. Người cho đi thì không tìm kiếm của cải người khác, cũng không tìm cách gài bẫy tha nhân. Các nhân đức này đan quyện và kết nối với nhau, cho nên người có một nhân đức sẽ có các nhân đức khác, và mỗi nhân đức đều sinh lợi cho các thánh. Nơi nào có nhiều nhân đức, nơi đó cũng có nhiều phần thưởng… Vì vậy tiết độ có sự tinh khiết trong tâm trí, công bình có lòng trắc ẩn, kiên nhẫn có hòa bình, và chịu đựng có sự hiền lành” (Khảo luận về Tin mừng Luca 5.62-63,68).

Không ai có thể sống mà không có niềm vui 

Thiên Chúa mạc khải cho kẻ khiêm nhường trong lòng nguồn mạch đích thật của cuộc sống và hạnh phúc sung mãn. Đức Giêsu hứa với các môn đệ rằng những niềm vui Thiên đàng sẽ nhiều hơn sự đền bù cho những khó khăn và phiền muộn họ có thể gặp phải ở thế gian này. Thánh Tôma Aquinô nói rằng: “Không ai có thể sống thiếu niềm vui. Đó là lý do tại sao người ta bị mất đi niềm vui thiêng liêng, sau những thú vui xác thịt.” Bạn có biết niềm vui và hạnh phúc của sự đói khát một mình Thiên Chúa không?

Lạy Chúa Giêsu, xin gia tăng cơn đói khát Chúa của con và tỏ cho con thấy con đường dẫn tới hạnh phúc và bình an vĩnh cửu. Chớ gì con khao khát Chúa trên hết tất cả mọi sự khác và tìm thấy niềm vui trong việc thực thi ý Chúa.

Comments are closed.

phone-icon