Jesus gave them authority… – SN ngày 27.09.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Wednesday, September 27, 2023

Jesus gave them authority over all demons and diseases

Scripture:  Luke 9:1-6

1 And he called the twelve together and gave them power and authority over all demons and to cure diseases, 2 and he sent them out to preach the kingdom of God and to heal. 3 And he said to them, “Take nothing for your journey, no staff, nor bag, nor bread, nor money; and do not have two tunics. 4 And whatever house you enter, stay there, and from there depart. 5 And wherever they do not receive you, when you leave that town shake off the dust from your feet as a testimony against them.” 6 And they departed and went through the villages, preaching the gospel and healing everywhere.

Thứ Tư, ngày 27.09.2023      

Đức Giêsu ban cho họ quyền hành trên tất cả các quỷ dữ và bệnh tật

Lc 9,1-6

1 Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật.2 Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân.3 Người nói: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo.4 Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi.5 Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.”6 Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.

Meditation: What kind of power and authority does God want you to exercise in your personal life and service? God’s word has power to change and transform our lives. Jesus gave his apostles both power and authority to speak and to act in his name – to cast out evil spirits, to heal, and to speak the word of God. When Jesus spoke of power and authority he did something unheard of. He wedded power and authority with love and humility. Theworld and theflesh seek power for selfish gain. Jesus teaches us to use it for the good of our neighbor.

God gives power and strength to those who rely on him alone

Why does Jesus tell the apostles totravel light with little or no provision?Poverty of spirit frees us from greed and preoccupation with possessions and makes ample room for God’s provision. The Lord wants his disciples to be dependent on him and not on themselves. He wills to work in and through each of us for his glory. Are you ready to handle the power and authority which God wishes you to exercise on his behalf? The Lord entrusts us with his gifts and talents. Are you eager to place yourself at his service, to do whatever he bids you, and to witness his truth and saving power to whomever he sends you?

“Lord Jesus, make me a channel of your grace and healing love that others may find life and freedom in you. Free me from all other attachments that I may joyfully pursue the things of your heavenly kingdom. May I witness to others the joy of the Gospel both in word and deed.”

Suy niệm: Loại quyền hành nào Thiên Chúa muốn bạn có quyền hành nào để thực hành trong đời sống cá nhân và sự phục vụ của bạn? Lời Chúa có sức mạnh biến đổi đời sống chúng ta. Đức Giêsu ban cho các tông đồ cả hai quyền hành để nói và hành động nhân danh Người – xua trừ ma quỷ, chữa lành bệnh tật, và nói lời TC. Quyền hành mà Đức Giêsu nói đến thật là lạ lùng, người ta chưa từng nghe nói bao giờ. Chúa hòa hợp quyền hành với tình yêu và khiêm nhường. Thế gianxác thịt đi tìm sức mạnh cho sự ích kỷ riêng mình. Đức Giêsu dạy chúng ta sử dụng nó cho lợi ích của tha nhân.

Thiên Chúa ban quyền lực và sức mạnh cho những ai trông cậy duy mình Người

Tại sao Đức Giêsu nói với các tông đồ ra đi nhẹ nhàng với một chút hay chẳng có gì phòng thân? Tinh thần nghèo khó giải thoát chúng ta khỏi sự tham lam và mọi lo lắng với sự chiếm hữu, và nhường chỗ cho sự quan phòng của Chúa. Chúa muốn các môn đệ phải cậy dựa vào Người, hơn là cậy dựa vào chính họ. Chúa muốn làm việc trong và qua mỗi người chúng ta cho sự vinh quang của Người. Bạn có sẵn sàng để sử dụng quyền hành mà Thiên Chúa muốn bạn thực hiện nhân danh Người không? Thiên Chúa trao phó cho chúng ta các ơn sủng và tài năng. Bạn có háo hức dấn thân vào việc phục vụ của Chúa, làm bất cứ việc gì Người trao phó, và làm chứng cho chân lý và quyền năng cứu độ của Người cho những người mà Chúa gởi bạn đến không?

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa biến con thành máng thông ơn sủng và tình yêu chữa lành của Chúa, để người khác có thể tìm thấy sự sống và tự do trong Người. Xin Chúa giải thoát con khỏi tất cả những thứ ràng buộc khác, để con có thể vui mừng chạy theo những sự trên Trời. Chớ gì con làm chứng cho những người khác niềm vui Tin mừng trong lời nói và hành động của con.

Comments are closed.

phone-icon