Depart from me, …- Suy niệm theo WAU ngày 07.09.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, September 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

If you’ve ever put a fresh coat of paint on a single wall in a room of your house, you’ve probably noticed that the other walls, the rugs, and even the furniture suddenly look so much worse than before. The brightness of the new wall makes everything else look dull. It can be frustrating to see the stark contrast, and you might wish you could paint or replace everything in the room!

In some ways, coming into the presence of the Lord can be like painting one wall of our home. Our sinfulness becomes achingly obvious when we get a sense of Jesus’ holiness and goodness. Like that homeowner, we are aware of how far short we fall compared to the perfect love of our Savior.

This is one way to understand Peter’s reaction in today’s Gospel. When he realizes that Jesus miraculously helped him catch all those fish, he didn’t show simple astonishment, as if he had just witnessed a magic trick. He caught a glimpse of Jesus’ holiness, and that glimpse moved him to fall to his knees and confess his sinfulness. In light of Jesus’ perfection, his imperfections became clear.

This would be depressing if the story ended with Peter on his knees, ashamed of his sin. But that’s not how it ends. Hearing Peter’s confession, Jesus simply says, “Do not be afraid,” and then he calls him into a new life of “catching men” instead of fish (Luke 5:10).

Isn’t that amazing? Jesus didn’t reject Peter because of his sin. He didn’t walk away and look for someone better qualified. Instead, he poured out his love and mercy and called Peter to his side.

It can be hard not to get discouraged by our sins. We might want to avoid getting too close to Jesus because we are afraid of what he’ll say to us. If that describes you, let this story reassure you. Jesus’ love for you is so pure and full of mercy that there’s no room for condemnation or rejection. All he wants is to forgive you and heal you. All he wants is to renovate every “room” in your heart so that you can know his goodness and share it with the people around you. So “do not be afraid” (Luke 5:10)!

“Thank you, Lord, for looking upon me with infinite mercy and love!”

Nếu bạn đã từng quét một lớp sơn mới lên một bức tường trong căn phòng của ngôi nhà mình, bạn có thể nhận thấy rằng những bức tường khác, những tấm thảm và thậm chí cả đồ nội thất đột nhiên trông tệ hơn trước rất nhiều. Độ sáng của bức tường mới khiến mọi thứ khác trông buồn tẻ. Có thể khó chịu khi thấy sự tương phản rõ rệt và bạn có thể ước mình có thể sơn hoặc thay thế mọi thứ trong phòng!

Theo một cách nào đó, việc đến nơi hiện diện của Chúa có thể giống như sơn một bức tường trong nhà của chúng ta. Tội lỗi của chúng ta trở nên rõ ràng một cách nhức nhối khi chúng ta cảm nhận được sự thánh thiện và tốt lành của Chúa Giêsu. Giống như người chủ nhà đó, chúng ta ý thức được mình kém xa biết bao so với tình yêu thương trọn vẹn của Đấng Cứu Độ.

Đây là một cách để hiểu phản ứng của Phêrô trong Tin Mừng hôm nay. Khi biết Chúa Giêsu đã làm phép lạ giúp mình bắt được ngần ấy cá, ông không tỏ ra ngạc nhiên đơn giản, như thể ông vừa chứng kiến một trò ảo thuật. Ông thoáng thấy sự thánh thiện của Chúa Giêsu, và sự thoáng thấy đó khiến ông quỳ xuống và thú nhận tội lỗi của mình. Dưới ánh sáng của sự hoàn hảo của Chúa Giêsu, sự không hoàn hảo của ông trở nên rõ ràng.

Sẽ thật buồn nếu câu chuyện kết thúc với việc Phêrô quỳ xuống, xấu hổ về tội lỗi của mình. Nhưng đó không phải là cách nó kết thúc. Nghe lời thú nhận của Phêrô, Chúa Giêsu chỉ nói: “Đừng sợ”, rồi Ngài gọi ông vào một cuộc sống mới là “đánh người” thay vì đánh cá (Lc 5,10).

Đó không phải là điều tuyệt vời sao? Chúa Giêsu không từ chối Phêrô vì tội lỗi của ông. Ngài đã không bỏ đi và tìm kiếm một người nào đó có trình độ tốt hơn. Thay vào đó, Ngài tuôn đổ tình yêu và lòng thương xót và gọi Phêrô đến bên Ngài.

Thật khó để không nản lòng trước những tội lỗi của chúng ta. Có thể chúng ta muốn tránh đến quá gần Chúa Giêsu vì sợ những gì Ngài sẽ nói với chúng ta. Nếu điều đó mô tả bạn, hãy để câu chuyện này trấn an bạn. Tình yêu của Chúa Giêsu dành cho bạn thật thuần khiết và đầy lòng thương xót đến nỗi không có chỗ cho sự lên án hay từ chối. Tất cả những gì Ngài muốn là tha thứ cho bạn và chữa lành cho bạn. Tất cả những gì Ngài muốn là cải tạo mọi “căn phòng” trong tâm hồn bạn để bạn có thể biết được lòng nhân hậu của Ngài và chia sẻ nó với những người xung quanh bạn. Vì vậy, “đừng sợ” (Lc 5,10)!

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì đã nhìn con với lòng thương xót và tình yêu thương vô hạn!

 

Comments are closed.

phone-icon