If you had faith as a grain of mustard seed – SN theo WAU ngày 13.11.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, November 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

We all know what a lever is: a long stick or a rod used to pry or move something heavy. The ancient Egyptians and Greeks were the first to discover that by exerting only a small force at one end of a lever, they could move a large object at the other end. But in order to do this, the lever requires an immovable point to pivot upon—a fulcrum. The Greek philosopher Archimedes described using a fulcrum this way: “Had we a place to stand upon, we could even raise the earth.”

This image of a lever and fulcrum can help us understand what Jesus says about faith in today’s Gospel reading. He tells his disciples that a rather small force—“faith the size of a mustard seed”—is enough to move a mulberry tree. Mulberry trees have very deep roots and can grow to be as tall as seventy feet. That makes them awfully hard to uproot! But Jesus is saying that the “lever” of our faith doesn’t have to be large at all to move such a massive tree. It just has to rest on something firm. And that firm rock is Jesus!

It can be easy to read this passage and conclude that if only our faith were stronger, we would be able to do just about anything. All the “mulberry trees” in our lives would literally fly into the sea! But that’s missing the fact that our faith is only the lever. We need to be founded firmly on Jesus—on his wisdom, his will, and his plan for our lives. We can’t “believe” our way into something that God doesn’t want for us!

The key, as in all things, is to stay connected to the Lord. Then we can move all the things that need to be moved in our lives. Are you struggling with a sin pattern? You can move it as you stay rooted in Christ. Are you facing a new opportunity for evangelization or service but aren’t sure you can meet the challenge? With Jesus as your “fulcrum,” you can. His love and his grace and his power are far bigger than any mulberry tree in the world!

“Lord, teach me to surrender to your will, even as I trust in your mighty power!”

Tất cả chúng ta đều biết đòn bẩy là gì: một cây gậy dài hay một cây gậy dùng để cạy hoặc di chuyển một vật nặng. Người Ai Cập và Hy Lạp cổ đại là những người đầu tiên phát hiện ra rằng chỉ cần tác dụng một lực nhỏ vào một đầu của đòn bẩy, họ có thể di chuyển một vật thể lớn ở đầu kia. Nhưng để làm được điều này, đòn bẩy cần có một điểm cố định để xoay – một điểm tựa. Triết gia Hy Lạp Archimedes đã mô tả việc sử dụng điểm tựa như thế này: “Nếu chúng ta có một điểm tựa, chúng ta thậm chí có thể nâng trái đất lên”.

Hình ảnh đòn bẩy và điểm tựa này có thể giúp chúng ta hiểu những gì Chúa Giêsu nói về đức tin trong bài Tin Mừng hôm nay. Ngài nói với các môn đệ rằng một lực khá nhỏ – “đức tin chỉ bằng hạt cải” – cũng đủ để chuyển một cây dâu. Cây dâu có rễ rất sâu và có thể cao tới 70 feet. Điều đó làm cho việc nhổ chúng trở nên cực kỳ khó khăn! Nhưng Chúa Giêsu đang nói rằng “đòn bẩy” đức tin của chúng ta không cần phải lớn như thế nào để có thể di chuyển một cái cây to lớn như vậy. Nó chỉ cần tựa vào một cái gì đó vững chắc. Và tảng đá vững chắc đó chính là Chúa Giêsu!

Có thể dễ dàng đọc đoạn văn này và kết luận rằng nếu đức tin của chúng ta mạnh mẽ hơn thì chúng ta sẽ có thể làm được bất cứ điều gì. Tất cả “cây dâu” trong đời chúng ta sẽ bay xuống biển theo đúng nghĩa đen! Nhưng điều đó còn thiếu sự thật rằng niềm tin của chúng ta chỉ là đòn bẩy. Chúng ta cần đặt nền tảng vững chắc trên Chúa Giêsu – trên sự khôn ngoan, ý muốn và kế hoạch của Ngài dành cho cuộc đời chúng ta. Chúng ta không thể “tin” vào điều mà Chúa không muốn cho chúng ta!

Điều quan trọng, cũng như trong mọi việc, là luôn kết hiệp với Chúa. Khi đó chúng ta có thể di chuyển tất cả những thứ cần di chuyển trong cuộc sống của mình. Bạn có đang vật lộn với một hình thức tội lỗi không? Bạn có thể di chuyển nó khi bạn vẫn bám rễ trong Đức Kitô. Bạn có đang đứng trước một cơ hội mới để truyền giáo hoặc phục vụ nhưng không chắc mình có thể đáp ứng được thách thức này không? Với Chúa Giêsu là “điểm tựa” của bạn, bạn có thể. Tình yêu, ân sủng và sức mạnh của Ngài lớn hơn bất kỳ cây dâu nào trên thế giới rất nhiều!

Lạy Chúa, xin dạy con biết suy phục ý muốn của Chúa, ngay cả khi con tin cậy vào sức mạnh toàn năng của Chúa!

Comments are closed.

phone-icon