Kính chào Ðấng đầy ơn phúc,… – Suy niệm ngày 24.12.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Sunday, December 24, 2023

“Hail, O favored one, the Lord is with you!”

Scripture: Luke 1:26-38   

26 In the sixth month the angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee named Nazareth, 27 to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David; and the virgin’s name was Mary. 28 And he came to her and said, “Hail, O favored one, the Lord is with you!” 29 But she was greatly troubled at the saying, and considered in her mind what sort of greeting this might be. 30 And the angel said to her, “Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. 31 And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. 32 He will be great, and will be called the Son of the Most High; and the Lord God will give to him the throne of his father David, 33 and he will reign over the house of Jacob for ever; and of his kingdom there will be no end.” 34 And Mary said to the angel, “How shall this be, since I have no husband?” 35 And the angel said to her, “The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you; therefore the child to be born will be called holy, the Son of God. 36 And behold, your kinswoman Elizabeth in her old age has also conceived a son; and this is the sixth month with her who was called barren. 37 For with God nothing will be impossible.”38 And Mary said, “Behold, I am the handmaid of the Lord; let it be to me according to your word.” And the angel departed from her.

Chúa Nhật, ngày 24.12.2023      

Kính chào Ðấng đầy ơn phúc, Ðức Chúa ở cùng Bà!

Lc 1,26-38

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. 28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. 30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” 34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! ” 35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” 38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Meditation: Does the proclamation of the Gospel message fill you with joy and hope? When the Lord comes to redeem his people he fills us with his Holy Spirit, the source of our joy and hope in the promises of God When God made a covenant with David as King over Israel he made a promise to David and to his descendants that David’s dynasty would endure forever through the coming of the Messiah King (2 Samuel 7:16). This King would establish an everlasting kingdom of peace and security for his people. We often think of peace as the absence of trouble. The peace which the Messiah brings cancels the debt of sin and restores our broken relationship with God our heavenly Father.

The new era of salvation begins with the conception and birth of Jesus

We see the fulfillment of God’s unfolding plan of redemption in the events leading up to the Incarnation, the birth of the Messiah King. The new era of salvation begins with the miraculous conception of Jesus in the womb of Mary. This child to be born is conceived by the gracious action of the Holy Spirit upon Mary, who finds favor with God (Luke 1:28). This child will be “great” and “Son of the Most High” and “King,” and his name shall be called “Jesus” (Luke 1:31-32), which means “the Lord saves.” “He will save his people from their sins” (Matthew 1:21). The angel repeats to Mary, the daughter of the house of David, the promise made to King David: “The Lord God will give to him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob for ever; and of his kingdom there will be no end” (2 Samuel 7:12-16, Isaiah 9:6-7, Luke 1:32-33).

Mary is a true hearer of the Word of God

How does Mary respond to the word of God delivered by the angel Gabriel? She knows she is hearing something beyond human capability. It will surely take a miracle which surpasses all that God has done previously. Her question, “how shall this be, since I have no husband” is not prompted by doubt or skepticism, but by wonderment! She is a true hearer of the Word and she immediately responds with faith and trust. Mary’s prompt response of “yes” to the divine message is a model of faith for all believers. Mary believed God’s promises even when they seemed impossible. She was full of grace because she trusted that what God said was true and would be fulfilled. She was willing and eager to do God’s will, even if it seemed difficult or costly. Mary is the “mother of God” because God becomes incarnate when he takes on flesh in her womb. When we pray the Nicene Creed we state our confession of faith in this great mystery: “For us men and for our salvation he came down from heaven; by the power of the Holy Spirit, he became incarnate of the Virgin Mary, and was made man”. 

Gold gives us the grace to say “yes” to his will and to his transforming work in our lives

What is the key that unlocks the power and grace of God’s kingdom in our personal lives? Faith and obedience for sure! God gives us grace and he expects us to respond with the same willing obedience and heartfelt trust as Mary did. When God commands he also gives the help and means to respond. We can either yield to his grace or resist and go our own way. Do you believe in God’s promises and do you yield to his grace?

“Heavenly Father, you offer us abundant grace, mercy, and forgiveness through your Son, Our Lord Jesus Christ. Help me to live a grace-filled life as Mary did by believing in your promises and by giving you my unqualified ‘yes’ to your will and plan for my life.”

Suy niệm: Việc công bố sứ điệp Tin mừng có làm bạn tràn đầy niềm vui và hy vọng không? Khi Chúa đến để cứu chuộc dân Ngài, Ngài đổ đầy Thánh Thần của Ngài cho chúng ta, là nguồn mạch niềm vui và hy vọng của chúng ta trong những lời hứa của Thiên Chúa khi Người lập giao ước với Đavít là Vua của Israel, Người đã hứa với Đavít và các con cháu của ông rằng Vương triều của Đavít sẽ tồn tại mãi mãi qua sự xuất hiện của Vua Mêsia (2 Sm 7,16). Vị Vua này sẽ thiết lập một vương quốc hòa bình và an ninh vĩnh cửu cho dân tộc của mình. Chúng ta thường nghĩ về hòa bình là không có rắc rối. Sự bình an mà Đấng Mêsia mang đến sẽ xóa bỏ món nợ tội lỗi và khôi phục mối quan hệ đã tan vỡ của chúng ta với Cha trên trời.

Thời kỳ mới của ơn cứu độ bắt đầu với sự thụ thai và sinh ra của Đức Giêsu

Chúng ta thấy sự hoàn thành kế hoạch cứu độ đã bày tỏ của Thiên Chúa trong những sự kiện hướng tới mầu nhiệm Nhập thể, sự sinh ra của Vua Mêsia. Thời đại mới của ơn cứu độ khởi đầu với sự thụ thai lạ lùng của Ðức Giêsu trong lòng Đức Maria. Trẻ nhỏ sắp sinh này được thụ thai bởi tác động ơn sủng của Chúa Thánh Thần trên Maria, người được nghĩa với Thiên Chúa (Lc 1,28). Con trẻ này sẽ nên cao trọngvà là “Con của Đấng Tối cao”, là “Vua”, và tên Ngài sẽ được gọi là “Giêsu” (Lc 1,31-32), nghĩa làChúa cứu”. “Ngài sẽ cứu dân Ngài khỏi mọi tội lỗi (Mt 1,21). Sứ thần lập lại với Maria, ái nữ của dòng họ Đavít, lời hứa với Vua Đavít rằng: Đức Chúa, Thiên Chúa sẽ ban cho Ngài ngai báu tổ phụ Đavít của Ngài, và Ngài sẽ ngự trị nhà Giacóp đến muôn đời; và vương quốc của Ngài sẽ vô tận (2Sm 7,12-16; Is 9,6-7; Lc 1,32-33).

Maria là người lắng nghe lời Chúa đích thật

Đức Maria đáp trả lời Chúa qua sứ thần Gabriel như thế nào? Maria biết mình đang nghe những điều vượt sức của con người. Đó chắc hẳn là một phép lạ cả thể vượt trổi hơn tất cả những gì Thiên Chúa đã thực hiện trước đó. Câu hỏi của Maria, điều này xảy đến thế nào, vì tôi chưa có chồng không phải phát xuất từ sự nghi ngờ, nhưng bởi sự kinh ngạc! Cô là người lắng nghe lời Chúa thật sự, và nhanh chóng đáp lại với lòng tin tưởng và trông cậy.

Lời đáp trả “xin vâng” nhanh chóng của Maria với sứ điệp của Chúa là mẫu gương đức tin cho tất cả mọi tín hữu. Maria tin tưởng những lời hứa của Chúa ngay khi chúng xem ra không thể thực hiện. Maria đầy ơn sủng bởi vì cô trông cậy rằng những gì Thiên Chúa đã nói đều là sự thật và sẽ được thực hiện. Maria sẵn sàng và tha thiết thực thi thánh ý Chúa, thậm chí có khó khăn hay đòi hỏi giá đắt mấy đi nữa. Maria là Mẹ Thiên Chúa bởi vì Thiên Chúa đã nhập thể khi Người mặc lấy xác phàm trong lòng mình. Khi chúng ta đọc kinh Tin kính, chúng ta tuyên xưng niềm tin của mình vào mầu nhiệm cao cả này: Vì loài người chúng tôi, và để cứu rỗi chúng tôi, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh nữ Maria, và đã làm người.

Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn sủng để thưa “vâng” với ý Người và hoạt động biến đổi của Người trong đời sống chúng ta

Đâu là chìa khóa có thể mở được sức mạnh và ơn sủng của nước Chúa trong đời sống cá nhân của chúng ta? Chắc chắn là đức tin và sự vâng phục! Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn sủng và Người  mong đợi chúng ta đáp trả với sự tự nguyện, vâng phục, và hoàn toàn tin cậy như Maria đã làm. Khi Thiên Chúa truyền lệnh, Người cũng ban ơn sủng và những phương thế để đáp trả. Chúng ta có thể quy phục ơn sủng của Người hay chống lại và đi theo con đường riêng của mình. Bạn có tin tưởng vào những lời hứa của Chúa và bạn có quy phục ơn sủng của Người không?

Lạy Cha trên trời, Cha ban cho chúng con ơn sủng, lòng thương xót, và sự tha thứ dư dật ngang qua Con của Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Xin giúp con sống một cuộc đời tràn đầy ơn sủng như Mẹ Maria đã sống, nhờ tin vào những lời hứa của Cha, và qua sự tiếng “xin vâng” hoàn toàn trước thánh ý Cha và kế hoạch của Cha dành cho cuộc đời con.

Comments are closed.

phone-icon