Người được gọi là Giêsu – Suy niệm ngày 01.01.2024

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Monday, January 1, 2024

“He was called Jesus”

Scripture: Luke 2:16-21

16 And they went with haste, and found Mary and Joseph, and the babe lying in a manger. 17 And when they saw it they made known the saying which had been told them concerning this child; 18 and all who heard it wondered at what the shepherds told them. 19 But Mary kept all these things, pondering them in her heart. 20 And the shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen, as it had been told them. 21 And at the end of eight days, when he was circumcised, he was called Jesus, the name given by the angel before he was conceived in the womb.

Thứ Hai, ngày 01.01.2024 

Người được gọi là Giêsu

Lc 2,16-21

16 Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.17 Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này.18 Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên.19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.21 Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.

Meditation: What’s the significance of a name? For the Jewish people the giving of a name had great importance. When a name was given it represented what that person should be in the future. An unknown name meant that someone could not be completely known. To not acknowledge someone’s name meant both denial of the person, destruction of their personality, and change in their destiny. A person’s name expressed the reality of his or her being at its deepest level. A Jewish male child was named at the time of circumcision, eight days after birth. This rite was instituted by God as an outward sign to single out those who belonged to the chosen people (Genesis 17:10-12). It was a sign of the covenant that God made with Abraham and his posterity.

Jesus – the eternal Son of God who was born of a woman to become our Savior

In fulfilment of this precept, Mary’s newborn child is given the name Jesus on the eighth day according to the Jewish custom. Joseph and Mary gave the name Jesus because that is the name given by God’s messenger before Jesus was conceived in Mary’s womb (Luke 1:31, Matthew 1:21). This name signifies Jesus’ identity and his mission. The literal Hebrew means the Lord saves. Since God alone can forgive sins and free us from death, it is God who, in Jesus his eternal Son became a man to offer up his life as the atoning sacrifice to save his people from their sins (Matthew 1:21). The son that Mary bore is both God and man – the “Word who was God” (John 1:1) and who “became flesh and dwelt among us” (John 1:14). That is why Mary is not only called the mother of the Christ (the Greek word for Messiah in Hebrew) but also the mother of God or Theotokos in Greek which literally means “God bearer.”

Jesus – the name above every other name

In the birth and naming of this child we see the wondrous design and plan of God in giving us a Savior who would bring us grace (the gift of God’s favor), mercy, and freedom from the power of sin and the fear of death. The name Jesus signifies that the very name of God is present in the person of his Son who became man for our salvation. Peter the Apostle exclaimed that there is no other name under heaven given among mortals by which we must be saved (Acts 2:12). In the name of Jesus demons flee, cripples walk, the blind see, the deaf hear, and the dead are raised. His name is exalted far above every other name (Philippians 2:9-11).

The name Jesus is at the heart of all Christian prayer. It is through and in Jesus that we pray to the Father in the power of the Holy Spirit. Many Christians have died with one word on their lips, the name of Jesus. Do you exalt the name of Jesus and pray with confidence in his name?

“Lord Jesus Christ, I exalt your name above every other name. For in you I have pardon, mercy, grace and victory over sin and death. You humbled yourself for my sake and for the sake of all sinners by sharing in our humanity and by dying on the cross. Help me to always praise your holy name and to live for your greater glory.”

Suy niệm:  Ý nghĩa của tên gọi là gì? Đối với người Dothái, việc đặt tên mang một ý nghĩa rất quan trọng. Khi đặt tên cho ai, nó thể hiện những gì người đó sẽ là trong tương lai. Không có tên nghĩa là người đó sẽ không được biết đến hoàn toàn. Không biết tên ai nghĩa là vừa phủ nhận người đó vừa tiêu hủy nhân vị của họ và thay đổi số phận của họ. Tên một người diễn tả thực tại của sự hiện hữu của người đó ở mức độ sâu thẳm nhất. Một em bé trai Dothái được đặt tên vào ngày chịu nghi thức cắt bì, tám ngày sau khi sinh. Nghi thức này được Thiên Chúa thiết lập như một dấu chỉ bề ngoài để lựa chọn ai thuộc về dân được tuyển chọn (St 17,10-12). Đó là dấu chỉ của giao ước mà Thiên Chúa thiết lập với Abraham và con cháu của ông.

Đức Giêsu – Con Thiên Chúa vĩnh cửu, được người phụ nữ sinh ra đã trở thành Đấng cứu độ của chúng ta

Để thực hiện lề luật này, người con mới sinh của Maria được đặt tên là Giêsu vào ngày thứ tám, theo phong tục Dothái. Giuse và Maria đặt tên Giêsu bởi vì đó là tên sứ thần Thiên Chúa đặt cho trước khi Ðức Giêsu thụ thai trong lòng Maria (Lc 1,31; Mt 1,21). Tên này biểu thị căn tính và sứ mạng của Ðức Giêsu. Tiếng Dothái theo nghĩa đen là Ðức Chúa cứu. Vì chỉ có mình Thiên Chúa mới có thể tha tội và giải thoát chúng ta khỏi sự chết, chính Thiên Chúa, Đấng ở trong Đức Giêsu, người Con vĩnh cửu của Người đã làm người để hiến mạng sống mình làm lễ tế đền tội để cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ (Mt 1,21). Người con mà Maria sinh ra vừa là Thiên Chúa vừa là con người – “Ngôi Lời là Thiên Chúa” (Ga 1,1) và là Đấng “mặc lấy xác phàm và ở giữa chúng ta” (Ga 1,14). Đó là lý do tại sao Maria không chỉ được gọi là Mẹ của Đức Kitô (trong tiếng Hy lạp và là Messia trong tiếng Do thái) nhưng cũng là Mẹ của Thiên Chúa hay Theotokos trong tiếng Hy lạp, nghĩa là “người cưu mang Thiên Chúa”.

Giêsu – Tên trên hết các tên

Trong ngày sinh và đặt tên cho con trẻ này, chúng ta thấy dấu chỉ và kế hoạch lạ lùng của Thiên Chúa trong việc ban cho chúng ta Đấng cứu thế, Đấng sẽ đem lại cho chúng ta ơn sủng, lòng thương xót, và giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi và nỗi sợ hãi cái chết. Tên Giêsu chứng tỏ rằng Danh Thiên Chúa hiện diện trong người Con của Người, Đấng đã trở nên con người vì phần rỗi chúng ta. Phêrô tông đồ thốt lên rằng dưới bầu trời này sẽ không một tên nào khác giữa con người để chúng ta được cứu rỗi (Cv 2,12). Nhân danh Giêsu, ma quỷ trốn chạy, người què đi được, người mù thấy được, người điếc nghe được, và người chết sống lại. Danh Người được tôn phong trên mọi danh hiệu (Pl 2,9-11).

Danh hiệu Giêsu là trung tâm của tất cả lời cầu nguyện của người tín hữu. Chính qua và trong Ðức Giêsu mà chúng ta cầu nguyện với Chúa Cha trong quyền năng của Chúa Thánh Thần. Nhiều tín hữu đã chết với một lời trên miệng, danh hiệu Giêsu. Bạn có tôn vinh danh hiệu Giêsu và cầu nguyện với lòng tin tưởng nhân danh Người không?

Lạy Chúa Giêsu Kitô, con tôn vinh danh Chúa trên hết mọi danh hiệu. Vì trong Chúa, con được tha thứ, thương xót, ơn sủng, và chiến thắng tội lỗi và sự chết. Chúa đã hạ mình vì phần rỗi của con và của tất cả các tội nhân qua việc chia sẻ kiếp người với chúng con và qua việc chịu chết trên thập giá. Xin giúp con luôn luôn ca tụng danh thánh Chúa và sống cho vinh quang của Chúa được cả sáng hơn.

Comments are closed.

phone-icon