Người… môn đệ mà Chúa Giêsu yêu dấu – SN theo WAU ngày 27.12.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, December 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

It may sound a bit presumptuous to us when we hear St. John refer to himself as the “disciple whom Jesus loved” (John 20:2). It makes it sound as if he had a special intimate relationship with Jesus or that Jesus’ love for him is unique and different from the way he loves anyone else.

But the funny thing is, it’s true! Jesus does love John in a special way. He loved him like he loved no one else on earth. But do you know what else is true? John isn’t the only disciple “whom Jesus loved” like nobody else (John 20:2). You are too!

John could be elitist (Mark 9:38-41), ambitious (10:34-45), and hotheaded at times (Luke 9:51-56). But he could also be humble (John 20:3-8), full of faith (20:8), and compassionate as well (13:23-25). Jesus knew all of this, and he treated John with all the patience, love, and tenderness he needed so that John’s negative traits would diminish, and his positive traits would increase.

In a similar way, Jesus loves you. He knows you inside and out—your faults, your gifts, and your challenges—and he loves you deeply. He has the same amount of patience, love, and tenderness toward you that he has for John. He may show it differently, because you are different from John, but he still loves you with a love that will never fail.

God never plays favorites—not even with those who are more faithful than others. Of course, when we are faithful, we deepen our relationship with Jesus and experience his love more fully. We learn, as John did, to lean on Jesus and listen to his heart. But even when we fall, he is ready to pick us back up, hold us close, and assure us that he still loves us.

Take some time today to reflect on that intimate love that Jesus has for you and you alone. Lean back on his chest and recall the times when he has shown you his love in the details of your life. And go ahead and dare to refer to yourself as “the disciple whom Jesus loves.”

“Lord, thank you for your love for me. Teach me how to accept that love and let it change my heart.”

Nghe có vẻ hơi tự phụ đối với chúng ta khi nghe thánh Gioan tự xưng là “môn đệ mà Chúa Giêsu yêu mến” (Ga 20,2). Nó làm cho người ta nghe như thể ông có một mối tương quan mật thiết đặc biệt với Chúa Giêsu hoặc tình yêu của Chúa Giêsu dành cho ông là duy nhất và khác với cách Ngài yêu thương bất kỳ ai khác.

Nhưng điều buồn cười là, đó là sự thật! Chúa Giêsu yêu mến Gioan theo một cách đặc biệt. Ngài yêu mến anh như không ai khác trên trái đất. Nhưng bạn có biết một sự thật khác là gì không? Gioan không phải là môn đệ duy nhất “được Chúa Giêsu yêu mến” như không ai khác (Ga 20,2). Bạn cũng vậy!

Gioan có thể là người theo chủ nghĩa tinh hoa (Mc 9,38-41), đầy tham vọng (10,34-45) và đôi khi nóng nảy (Lc 9,51-56). Nhưng ông cũng có thể khiêm tốn (Ga 20,3-8), đầy đức tin (20,8) và cũng có lòng trắc ẩn (13,23-25). Chúa Giêsu biết tất cả những điều này và Ngài đối xử với Gioan bằng tất cả sự kiên nhẫn, tình yêu thương và sự dịu dàng cần thiết để những đặc điểm tiêu cực của Gioan giảm đi và những đặc điểm tích cực của ông sẽ tăng lên.

Theo cách tương tự, Chúa Giêsu yêu thương bạn. Ngài biết bạn từ trong ra ngoài – lỗi lầm, khả năng và thử thách của bạn – và Ngài yêu thương bạn sâu sắc. Ngài có lòng kiên nhẫn, tình yêu và sự dịu dàng đối với bạn giống như Ngài dành cho Gioan. Ngài có thể thể hiện điều đó theo cách khác, bởi vì bạn khác Gioan, nhưng Ngài vẫn yêu bạn bằng một tình yêu không bao giờ suy giảm.

Thiên Chúa không bao giờ chơi trò yêu thích – ngay cả với những người trung thành hơn những người khác. Tất nhiên, khi trung thành, chúng ta làm sâu sắc thêm mối tương quan của mình với Chúa Giêsu và cảm nghiệm tình yêu của Ngài một cách trọn vẹn hơn. Như Gioan đã học được, chúng ta học cách dựa vào Chúa Giêsu và lắng nghe trái tim Ngài. Nhưng ngay cả khi chúng ta vấp ngã, Ngài vẫn sẵn sàng nâng chúng ta lên, ôm chặt chúng ta và cam đoan rằng Ngài vẫn yêu thương chúng ta.

Hôm nay, hãy dành chút thời gian để suy gẫm về tình yêu mật thiết mà Chúa Giêsu dành cho bạn và chỉ riêng bạn. Hãy ngả người vào ngực Ngài và nhớ lại những lần Ngài đã cho bạn thấy tình yêu của Ngài trong từng chi tiết trong cuộc sống của bạn. Và hãy tiếp tục và dám tự nhận mình là “người môn đệ mà Chúa Giêsu yêu mến”.

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì tình yêu của Chúa đã dành cho con. Xin dạy con cách chấp nhận tình yêu đó và để nó thay đổi tâm hồn con.

1 John 1:1-4
Điều mà chúng tôi đã thấy và nghe, chúng tôi rao truyền cho anh em

The apostle John, whose feast we celebrate today, begins his first letter by describing why he is able to proclaim the gospel to his readers and listeners: he has firsthand experience of the Lord. He is saying that his words carry a lot of weight because he heard, saw, and even touched Jesus.

Even though you haven’t touched Jesus in the same way that the apostle John did, you, too, have been close to him. Every time you receive the Eucharist, you touch him, Body, Blood, Soul, and Divinity. You have also seen and heard Jesus, the Word made flesh, every time you read and pray with Scripture.

Every time you encounter Jesus in these ways, God’s Spirit is at work in you, changing you and molding you into his image. As a “firsthand” witness of Jesus’ presence and power, you have experienced the transformation that his closeness brings about—probably more than you even know! And like St. John, you can share what you have experienced.

That might make you feel nervous, but be encouraged that, in the words of Pope Paul VI, “Modern man listens more willingly to witnesses than to teachers, and if he does listen to teachers, it is because they are witnesses” (On Evangelization in the Modern World, 41). Has God freed you from the pain of the past? Share his wonderful work with others. Has he led you to be more patient and kind? Tell people about it! Have you received direction for your life? Explain how! Say, along with St. John, “What [I] have seen and heard [I] proclaim now to you.”

So don’t be afraid! As John later writes, “There is no fear in love, but perfect love drives out fear” (1 John 4:18). Invite God’s perfect love to drive out from you all fear and hesitation of sharing the good news of Jesus Christ. Proclaim today what you have seen and heard!

“Jesus, you have transformed my life. Help me to share the good news boldly.”

Tông đồ Gioan, người mà chúng ta mừng lễ hôm nay, bắt đầu lá thư đầu tiên của mình bằng cách mô tả lý do tại sao ông có thể loan báo Tin Mừng cho độc giả và thính giả của mình: ông có kinh nghiệm trực tiếp về Chúa. Ông đang nói rằng lời nói của ông có rất nhiều trọng lượng vì ông đã nghe, nhìn thấy và thậm chí chạm vào Chúa Giêsu.

Mặc dù bạn chưa chạm vào Chúa Giêsu như tông đồ Gioan đã làm, nhưng bạn cũng đã gần gũi với Ngài. Mỗi khi bạn lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, bạn chạm vào Ngài, Mình, Máu, Linh hồn và Thiên tính. Bạn cũng đã thấy và nghe Chúa Giêsu, Ngôi Lời nhập thể, mỗi khi bạn đọc và cầu nguyện bằng Kinh Thánh.

Mỗi khi bạn gặp Chúa Giêsu theo những cách này, Thánh Thần Chúa đang hoạt động trong bạn, thay đổi bạn và uốn nắn bạn theo hình ảnh của Ngài. Là chứng nhân “trực tiếp” về sự hiện diện và quyền năng của Chúa Giêsu, bạn đã trải nghiệm được sự biến đổi do sự gần gũi của Ngài mang lại – có lẽ còn nhiều hơn những gì bạn biết! Và giống như thánh Gioan, bạn có thể chia sẻ những gì bạn đã cảm nghiệm.

Điều đó có thể khiến bạn cảm thấy lo lắng, nhưng hãy khích lệ rằng, theo lời của thánh Giáo Hoàng Phaolô VI, “Con người ngày nay sẵn sàng lắng nghe những nhân chứng hơn là những thầy dạy, và nếu họ có lắng nghe những thầy dạy thì đó là vì họ là những nhân chứng” (Về việc Phúc Âm Hóa trong Thế giới Hiện đại, 41). Chúa có giải thoát bạn khỏi nỗi đau trong quá khứ không? Chia sẻ công việc tuyệt vời của mình với những người khác. Ngài có khiến bạn trở nên kiên nhẫn và tử tế hơn không? Hãy kể cho mọi người về nó! Bạn đã nhận được định hướng cho cuộc đời mình chưa? Giải thích như thế nào! Hãy nói cùng với thánh Gioan: “Những gì [tôi] đã thấy và nghe [tôi] giờ đây xin công bố cho bạn.”

Vì thế đừng sợ! Như Gioan sau này viết: “Tình yêu không có sợ hãi, nhưng tình yêu hoàn hảo xua tan sợ hãi” (1Ga 4,18). Hãy mời gọi tình yêu hoàn hảo của Chúa xua tan mọi sợ hãi và do dự trong việc chia sẻ tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Hôm nay hãy công bố những điều bạn đã thấy và đã nghe!

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã biến đổi cuộc đời con. Xin giúp con chia sẻ tin mừng một cách dạn dĩ.

Comments are closed.

phone-icon