Ông Êlia phải đến trước – Suy niệm ngày 16.12.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Saturday, December 16, 2023

Elijah must first come

Scripture: Matthew 17:9a,10-13  

9a And as they were coming down the mountain 10 the disciples asked him, “Then why do the scribes say that first Elijah must come?” 11 He replied, “Elijah does come, and he is to restore all things; 12 but I tell you that Elijah has already come, and they did not know him, but did to him whatever they pleased. So also the Son of man will suffer at their hands.” 13 Then the disciples understood that he was speaking to them of John the Baptist.

Thứ Bảy, ngày 16.12.2023      

Ông Êlia phải đến trước

Mt 17,9a.10-13

9 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, 10 Các môn đệ hỏi Người rằng: “Vậy sao các kinh sư lại nói Ê-li-a phải đến trước? “11 Người đáp: “Ông Ê-li-a phải đến để chỉnh đốn mọi sự.12 Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế.”13 Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gio-an Tẩy Giả.

Meditation: God gives signs to show what he is about to do. John the Baptist is one such sign who pointed to Jesus and prepared the way for his coming. John fulfilled the essential task of all the prophets: to be fingers pointing to Jesus Christ. John is the last and greatest prophet of the old kingdom, the old covenant. The Jews expected that when the Messiah would come, Elijah would appear to announce his presence. John fills the role of Elijah and prepares the way for the coming of Jesus Christ by preaching a baptism of repentance and renewal.

As watchful servants, we, too must prepare for the Lord’s coming again by turning away from sin and from everything that would keep us from pursuing his will. Are you eager to do God’s will and are you prepared to meet the Lord Jesus when he returns in glory?

“Lord Jesus, stir my zeal for your righteousness and for your kingdom. Free me from complacency and from compromising with the ways of sin and worldliness that I may be wholeheartedly devoted to you and to your kingdom.”

Suy niệm: Thiên Chúa ban các dấu chỉ để bày tỏ những gì Người sắp thực hiện. Gioan Tẩy giả là một dấu chỉ như thế, người giới thiệu về Đức Giêsu và dọn đường cho Ngài đến. Gioan đã hoàn thành sứ mạng quan trọng của tất cả các ngôn sứ: giới thiệu về Ðức Kitô. Gioan là vị ngôn sứ lớn nhất và cuối cùng của vương quốc cũ, của giao ước cũ. Người Dothái tin rằng khi Đấng Mêsia đến, Êlia sẽ xuất hiện để loan báo về sự xuất  hiện của Người. Gioan hoàn tất vai trò của Êlia và dọn đường cho Đức Kitô ngự đến bằng việc rao giảng phép rửa sám hối và canh tân.

Như các đầy tớ tỉnh thức, chúng ta cũng phải chuẩn bị cho việc Chúa đến lần nữa, bằng việc từ bỏ tội lỗi và mọi điều có thể ngăn cản chúng ta theo đuổi ý Người. Bạn có hăm hở thi hành ý Thiên Chúa và bạn có sẵn sàng gặp Chúa Giêsu khi Ngài trở lại trong vinh quang không?

Lạy Chúa Giêsu, xin khơi dậy lòng nhiệt thành của con cho sự công chính và cho vương quốc của Chúa. Xin giải thoát con khỏi sự tự mãn và khỏi sự thỏa hiệp với những đường lối tội lỗi và thế tục để con có thể dâng hiến trọn vẹn đời con cho Chúa và cho vương quốc của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon