Từ phương đông phương tây,… – SN theo WAU ngày 04.12.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, December 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Jesus was amazed that this Roman soldier had exhibited such faith in him—more faith, even, than many of his fellow Jews. And yet, in Jesus’ time, this man would not have been considered worthy to be on the “guest list” for that heavenly banquet. But that didn’t stop Jesus; he made it clear that he had come to save not only the Jewish people but every single person, including this pagan commander.

This is the heart of the good news that Jesus was proclaiming: no one was excluded from God’s guest list. Not that Roman soldier, not any other Roman, not any Greek or anyone else alive at the time. And the same holds true today: not the nephew who says he’s an atheist, not the neighbor who has struggled all his life with addiction, not the coworker enmeshed in New Age practices. Everyone is on the list. Everyone is invited.

Why such a wide invitation into the kingdom of heaven? Because God loves each person equally and deeply. They don’t have to believe in him for him to love them. They don’t have to love him for him to love them in return. They don’t even have to repent of their sins before he will love them!

This is an important truth to keep in mind in these weeks leading up to Christmas. There are usually more parties and family gatherings this month, and you will likely be around people you don’t normally see. That means that there will be more opportunities to share with people about Jesus’ open invitation. You don’t have to worry about what to say, either. Just talk about how you have experienced God’s love. Talk about how you have felt it in good times and in bad times, when you felt deserving of it and when you felt unworthy. Let your story assure them that the kingdom is available to them as well. Let them see that Jesus’ love is wide enough for everyone.

“Jesus, thank you for inviting me into your kingdom. Show me how I can extend your invitation to everyone around me.”

Chúa Giêsu ngạc nhiên khi thấy người lính La Mã này đã thể hiện đức tin nơi Ngài đến vậy – thậm chí còn có đức tin hơn nhiều người đồng hương Do Thái của Ngài. Chưa hết, vào thời Chúa Giêsu, người này không được coi là xứng đáng có tên trong “danh sách khách mời” dự bữa tiệc trên trời. Nhưng điều đó không ngăn cản được Chúa Giêsu; Ngài nói rõ rằng Ngài đến để cứu không chỉ người Do Thái mà còn từng người, kể cả vị chỉ huy ngoại giáo này.

Đây chính là trọng tâm của tin mừng Chúa Giêsu công bố: không ai bị loại khỏi danh sách khách mời của Thiên Chúa. Không phải người lính La Mã đó, không phải bất kỳ người La Mã nào khác, không phải bất kỳ người Hy Lạp nào hay bất kỳ ai khác còn sống vào thời điểm đó. Và điều này cũng đúng ngày nay: không phải đứa cháu trai nói rằng mình là người vô thần, không phải người hàng xóm suốt đời vật lộn với cơn nghiện, không phải người đồng nghiệp vướng vào các thực hành Thời đại Mới. Mọi người đều có tên trong danh sách. Mọi người đều được mời.

Tại sao lại có lời mời rộng rãi như vậy vào vương quốc thiên đàng? Vì Thiên Chúa yêu mỗi người một cách bình đẳng và sâu đậm. Họ không cần phải tin vào Ngài để Ngài yêu họ. Họ không cần phải yêu Ngài để Ngài yêu họ đáp lại. Họ thậm chí không cần phải ăn năn tội lỗi của mình trước khi Ngài yêu thương họ!

Đây là một lẽ thật quan trọng cần ghi nhớ trong những tuần sắp đến Lễ Giáng Sinh. Thường có nhiều bữa tiệc và họp mặt gia đình hơn trong tháng này và bạn có thể sẽ ở cạnh những người mà bạn không thường gặp. Điều đó có nghĩa là sẽ có nhiều cơ hội hơn để chia sẻ với mọi người về lời mời gọi cởi mở của Chúa Giêsu. Bạn cũng không cần phải lo lắng về việc phải nói gì. Chỉ cần nói về việc bạn đã trải nghiệm tình yêu của Chúa như thế nào. Hãy nói về cảm giác của bạn trong những lúc vui vẻ cũng như những lúc tồi tệ, khi bạn cảm thấy xứng đáng và khi bạn cảm thấy không xứng đáng. Hãy để câu chuyện của bạn đảm bảo với họ rằng vương quốc cũng dành sẵn cho họ. Xin cho họ thấy rằng tình yêu của Chúa Giêsu đủ rộng rãi cho mọi người.

Lạy Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa đã mời con vào vương quốc của Chúa. Xin chỉ cho con cách con có thể gửi lời mời của Chúa đến mọi người xung quanh con.

Isaiah 2:1-5
Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau (Is 2,4)

By Christmas Eve 1914, the First World War had been raging for six months. But something strange happened that night. In several locations along the front lines, soldiers on both sides climbed out of their trenches and met each other. They shook hands, sang songs, and traded tobacco and bottles of wine. They even played pickup soccer games. One soldier wrote, “Thus Christmas, the celebration of Love, managed to bring mortal enemies together as friends for a time.”

You could see this unlikely truce as simply a touching example of the Christmas spirit in action. But you could also see it as a foretaste of the fulfillment of Isaiah’s prophecy from today’s first reading. What could cause deadly enemies to lay down their guns? Well, maybe not “what” but rather “who.” Only Jesus, the One the Scriptures call the “Prince of Peace” (Isaiah 9:5), could do this.

How? When he gave his life for us on the cross, Jesus reconciled us to our heavenly Father. Now reconciled with God, we can receive the grace and the power to be reconciled with one another. We see the peace that he has brought to our own hearts, and it changes the way we look at other people. We want them to experience that peace and reconciliation, too.

As you reflect on this scene of enemies connecting with each other, you may be thinking of some other conflicts closer to home. Perhaps you know a family where there is a long-standing grudge festering. Or perhaps there is someone in your own family who is difficult to get along with.

There’s no “magic formula” to make everything all right. But don’t discount the power of prayer. Invite Jesus, the Prince of Peace, to bring reconciliation into each relationship. Ask for inspiration—you may realize that there is something you can do or say that will help bring Christ’s peace to the situation. You have the Holy Spirit within you, and his grace can do amazing things. This Christmas, may Christ turn enemies into friends once again—and friends for more than just one day!

“Lord, may your peace reign—in our families, neighborhoods, and communities, in our nation, and around the world.”

Vào đêm Giáng sinh năm 1914, Thế chiến thứ nhất đã nổ ra được sáu tháng. Nhưng có điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra vào đêm đó. Tại một số địa điểm dọc chiến tuyến, binh sĩ hai bên trèo ra khỏi chiến hào và chạm trán nhau. Họ bắt tay nhau, ca hát, trao đổi thuốc lá và chai rượu vang. Họ thậm chí còn chơi trò chơi bóng với nhau. Một người lính đã viết, “Vì vậy, Lễ Giáng sinh, lễ kỷ niệm Tình yêu, đã tìm cách gắn kết những kẻ thù truyền kiếp lại với nhau như những người bạn trong một thời gian.”

Bạn có thể thấy thỏa thuận ngừng bắn khó có thể xảy ra này chỉ đơn giản là một ví dụ cảm động về tinh thần Giáng sinh đang được thể hiện. Nhưng bạn cũng có thể coi đó là sự báo trước sự ứng nghiệm của lời tiên tri Isaia trong bài đọc một hôm nay. Điều gì có thể khiến kẻ thù nguy hiểm phải hạ súng? Chà, có lẽ không phải “cái gì” mà là “ai”. Chỉ có Chúa Giêsu, Đấng mà Kinh Thánh gọi là “Chúa Bình An” (Is 9,5), mới có thể làm được điều này.

Làm thế nào? Khi hy sinh mạng sống vì chúng ta trên thập tự giá, Chúa Giêsu đã hòa giải chúng ta với Cha trên trời. Giờ đây đã được hòa giải với Thiên Chúa, chúng ta có thể nhận được ân sủng và sức mạnh để hòa giải với nhau. Chúng ta thấy sự bình an mà Ngài đã mang đến cho tâm hồn chúng ta, và điều đó thay đổi cách chúng ta nhìn người khác. Chúng ta cũng muốn họ trải nghiệm sự bình an và hòa giải đó.

Khi bạn suy gẫm về cảnh những kẻ thù kết nối với nhau, bạn có thể nghĩ đến một số xung đột khác gần nhà hơn. Có lẽ bạn biết một gia đình có mối hận thù lâu đời. Hoặc có lẽ trong gia đình bạn có một người nào đó rất khó hòa hợp.

Không có “công thức kỳ diệu” nào có thể khiến mọi thứ ổn thỏa. Nhưng đừng giảm giá trị sức mạnh của lời cầu nguyện. Hãy mời gọi Chúa Giêsu, Hoàng Tử Hòa Bình, mang sự hòa giải vào từng mối tương quan. Hãy xin sự soi sáng – bạn có thể nhận ra rằng có điều gì đó bạn có thể làm hoặc nói sẽ giúp mang lại sự bình an của Đức Kitô cho hoàn cảnh đó. Bạn có Chúa Thánh Thần bên trong bạn, và ân sủng của Ngài có thể làm được những điều kỳ diệu. Giáng sinh này, cầu mong Chúa Kitô một lần nữa biến kẻ thù thành bạn bè – và bạn bè lâu hơn một ngày!

Lạy Chúa, xin bình an của Chúa ngự trị trong gia đình, hàng xóm và cộng đồng của chúng con, trong đất nước chúng con và trên toàn thế giới.

Comments are closed.

phone-icon