Chúa Giêsu ban cho họ uy quyền … – SN theo WAU ngày 01.02.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, February 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

The British author C. S. Lewis once wrote, “There are two equal and opposite errors into which our race can fall about the devils. One is to disbelieve in their existence. The other is to believe, and to feel an excessive and unhealthy interest in them.”

The topic of “unclean spirits” can spark an “unhealthy interest” in us or just fill us with fear. But in today’s Gospel, Jesus teaches us that while evil spirits do exist, we should not fear them (Mark 6:7). As he gathers the apostles and sends them out to advance the kingdom of God, he also gives them—ordinary men—authority over these spirits. As a result, they “drove out many demons” (6:13).

Jesus wants us to live in the freedom that he won for us and invites us to participate in the work of advancing his kingdom. We can do that by acting on the authority we’ve received in Baptism. How?

First, recognize that one way the enemy influences us is by convincing us to believe things that are not true. Take a moment to invite the Lord to reveal any lies that may have entered your mind: “I’m not worthy to be loved” or “I will always be rejected” or “My value is based on what I achieve.” Then, counter these lies by speaking God’s truths. For example, say out loud, “Nothing can separate me from God’s love” (Romans 8:38-39) or “I am worth more than many sparrows” (Luke 12:7). Allow these truths to renew your way of thinking and speaking.

Second, act on the words in today’s Gospel by speaking directly to the “unclean spirits” you think are behind these lies. Whether you are praying for yourself or with someone else, command them in the name of Jesus to leave. Pray with confidence and with an awareness of the authority that Jesus has given you. Know that he is with you every time you call on his name.

“Jesus, help me embrace the authority you have given me.”

Tác giả người Anh C. S. Lewis đã từng viết: “Có hai sai lầm ngang nhau và trái ngược nhau mà loài người chúng ta có thể mắc phải về ma quỷ. Một là không tin vào sự tồn tại của chúng. Hai là tin tưởng và cảm thấy quan tâm quá mức và không lành mạnh đến chúng.”

Chủ đề về “thần ô uế” có thể khơi dậy “sự quan tâm không lành mạnh” đối với chúng ta hoặc khiến chúng ta sợ hãi. Nhưng trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng dù thần dữ có tồn tại nhưng chúng ta không nên sợ chúng (Mc 6,7). Khi tập hợp các tông đồ và sai họ đi loan báo về vương quốc của Thiên Chúa, Ngài cũng trao cho họ – những người bình thường – quyền lực đối với những thần ô uế này. Kết quả là họ “đã trừ được nhiều quỷ” (6,13).

Chúa Giêsu muốn chúng ta sống trong sự tự do mà Ngài đã giành được cho chúng ta và mời gọi chúng ta tham gia vào công cuộc phát triển vương quốc của Ngài. Chúng ta có thể làm điều đó bằng cách hành động dựa trên thẩm quyền mà chúng ta đã nhận được trong Bí tích Rửa tội. Bằng cách nào?

Đầu tiên, hãy nhận ra rằng một cách kẻ thù ảnh hưởng đến chúng ta là thuyết phục chúng ta tin những điều không có thật. Hãy dành một chút thời gian để xin Chúa soi sáng bất kỳ lời nói dối nào có thể đã xâm nhập vào tâm trí bạn: “Tôi không xứng đáng được yêu thương” hoặc “Tôi sẽ luôn bị từ chối” hoặc “Giá trị của tôi dựa trên những gì tôi đạt được”. Sau đó, chống lại những lời dối trá này bằng cách nói lên lẽ thật của Chúa. Chẳng hạn, hãy nói to: “Không gì có thể tách tôi ra khỏi tình yêu của Chúa” (Rm 8,38-39) hoặc “Tôi quý giá hơn nhiều con chim sẻ” (Lc 12,7). Hãy để những sự thật này đổi mới cách suy nghĩ và cách nói của bạn.

Thứ hai, hãy hành động theo những lời trong Tin Mừng hôm nay bằng cách nói chuyện trực tiếp với “các thần ô uế” mà bạn nghĩ đứng đằng sau những lời dối trá này. Dù bạn đang cầu nguyện cho chính mình hay với người khác, hãy nhân danh Chúa Giêsu mà ra lệnh cho chúng rời đi. Hãy cầu nguyện với lòng tin tưởng và ý thức về thẩm quyền mà Chúa Giêsu đã ban cho bạn. Hãy biết rằng Ngài luôn ở bên bạn mỗi khi bạn gọi tên Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con nắm lấy thẩm quyền mà Chúa đã ban cho con.

Comments are closed.

phone-icon