Đức Giêsu ban cho họ quyền … – Suy niệm ngày 01.02.2024

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Thursday, February 1, 2024

Jesus gave them authority over sickness and unclean spirits

Scripture:  Mark 6:7-13  

7 And he called to him the twelve, and began to send them out two by two, and gave them authority over the unclean spirits. 8 He charged them to take nothing for their journey except a staff; no bread, no bag, no money in their belts; 9 but to wear sandals and not put on two tunics. 10 And he said to them, “Where you enter a house, stay there until you leave the place. 11 And if any place will not receive you and they refuse to hear you, when you leave, shake off the dust that is on your feet for a testimony against them.” 12 So they went out and preached that men should repent. 13 And they cast out many demons, and anointed with oil many that were sick and healed them.

Thứ Năm, ngày 01.02.2024    

Đức Giêsu ban cho họ quyền trên bệnh tật và thần ô uế

Mc 6,7-13

7 Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ.8 Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng;9 được đi dép, nhưng không được mặc hai áo.10 Người bảo các ông: “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi.11 Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.”12 Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối.13 Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

Meditation: What kind of authority and power does the Lord want you to exercise on his behalf? Jesus gave his apostles both the power and the authority to speak and to act in his name. He commanded them to do the works which he did – to heal the sick, to cast out evil spirits, and to speak the word of God – the good news of the Gospel which they received from Jesus. When Jesus spoke of power and authority he did something unheard of. He wedded power and authority with self-sacrificing love and humility. The “world” and the “flesh” (our own sinful inclination) seek power for selfish gain. Jesus teaches us to use it for the good of our neighbor.

The Lord Jesus wants to work in and through each of us for his glory

Why does Jesus tell the apostles to “travel light” with little or no provision? “Poverty of spirit” frees us from greed and preoccupation with our possessions and makes ample room for God’s provision. The Lord wants his disciples to be dependent on him and not on themselves. He wills to work in and through each of us for his glory. Are you ready to use the spiritual authority and power which God wishes you to exercise on his behalf? The Lord entrusts us with his gifts and talents. Are you eager to place yourself at his service, to do whatever he bids you, and to witness his truth and saving power to whomever he sends you?

“Lord Jesus, make me a channel of your healing power and merciful love that others may find abundant life and freedom in you. Free me from all other attachments that I may joyfully pursue the treasure of your heavenly kingdom. May I witness the joy of the Gospel both in word and deed.”

Suy niệm: Loại uy quyền và sức mạnh nào Chúa muốn bạn thực hành nhân danh Người? Ðức Giêsu đã ban cho các Tông đồ cả hai sức mạnh và uy quyền để rao giảng và hành động nhân danh Người. Người ra lệnh cho họ làm những việc Người đã làm – chữa lành, xua trừ ma quỷ, và rao giảng lời Chúa – Tin mừng mà họ nhận từ Ðức Giêsu. Khi Ðức Giêsu nói về sức mạnh và uy quyền, Người làm điều chưa hề nghe thấy trước đây. Người hòa hợp sức mạnh và uy quyền với tình yêu và sự khiêm tốn. “Thế gian” và “xác thịt” (khuynh hướng tội lỗi riêng của ta) tìm kiếm sức mạnh cho lợi ích cá nhân. Ðức Giêsu dạy chúng ta sử dụng nó vì lợi ích cho tha nhân.

Chúa Giêsu muốn hoạt động trong và qua mỗi người chúng ta cho vinh quang của Người

Tại sao Ðức Giêsu bảo các Tông đồ “ra đi nhẹ nhàng” chỉ một ít hoặc không có đồ dự phòng? “Tinh thần nghèo khó” giải thoát chúng ta khỏi sự tham lam và mối bận tâm về của cải và dành chỗ trống cho sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúa muốn các môn đệ trông cậy vào Người chứ không phải vào chính họ. Người muốn hành động qua và trong mỗi người chúng ta để làm vinh danh Người. Bạn có sẵn sàng sử dụng sức mạnh và uy quyền Thiên Chúa muốn bạn hành động nhân danh Người không? Chúa trao phó cho chúng ta các ơn sủng và tài năng. Bạn có tha thiết dấn thân cho việc Chúa, để làm tất cả những gì Người truyền lệnh, và làm chứng cho chân lý và sức mạnh cứu độ của Người cho những ai được gởi tới cho bạn không?

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy biến con thành máng thông ơn và tình yêu chữa lành của Chúa để người khác có thể tìm thấy sự sống và sự giải thoát trong Chúa. Xin giải thoát con khỏi tất cả sự quyến luyến để con có thể vui mừng theo đuổi những sự trên trời. Ước gì con trở thành nhân chứng cho Tin mừng trong lời nói và việc làm.

Comments are closed.

phone-icon