Hãy về nhà với gia đình – Suy niệm theo WAU ngày 29.01.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, January 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

In the movie It’s a Wonderful Life, George Bailey grows up with dreams of leaving his hometown of Bedford Falls to become an architect in a big city. But a series of circumstances keeps him rooted in his small town. It takes the intervention of an angel to show George how important his life is and how his presence in Bedford Falls has been a huge blessing to so many people there.

In today’s Gospel, we see someone who also wants to leave his town: the man from whom Jesus drove out a legion of demons. Who can blame him? He was probably so overwhelmed with gratitude that he decided he would follow Jesus wherever he went. Or maybe the thought of staying in a place where he had suffered so much was too difficult to bear.

But this is one instance where Jesus actually tells a potential disciple to stay put. Why would he do that?

Sometimes following Jesus means making a dramatic change—like when Jesus called Simon Peter, Andrew, James, and John to leave their careers as fishermen and travel with him. But sometimes following Jesus means staying right where you are and making a difference there.

Obeying Jesus, the man in today’s Gospel stayed. He told his family and neighbors what Jesus had done for him, “and all were amazed” (Mark 5:20). Jesus knew that this man needed to be reconciled with his community, not a change of scenery. He also knew that the evidence of his dramatic deliverance could change people’s hearts in a way that even Jesus’ preaching—which shocked and scared them so much—might not.

Staying in the same place doesn’t always look exciting, but it can sometimes take more courage to do God’s work right where you are. Each of us has a different calling; no two will look the same. Jesus knew what was best for this former demoniac, and he knows what is best for you. If parts of your life—a job, family duties, a home—feel stuck, Jesus may be nudging you to make changes. But prayerfully consider a different perspective: maybe he wants you to be an agent of his love right where you are.

“Jesus, help me to grow in holiness and share your message no matter where I am.”

Trong bộ phim Đó là một cuộc sống tuyệt vời, George Bailey lớn lên với ước mơ rời quê hương Bedford Falls để trở thành kiến trúc sư của một thành phố lớn. Nhưng một loạt hoàn cảnh khiến anh cắm rễ ở thị trấn nhỏ của mình. Cần có sự can thiệp của một thiên thần để cho George thấy cuộc sống của anh ấy quan trọng như thế nào và sự hiện diện của anh ấy ở Bedford Falls đã là một phước lành to lớn cho rất nhiều người ở đó.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy một người cũng muốn rời bỏ thành phố của mình: người mà Chúa Giêsu đã xua đuổi đạo binh quỷ dữ. Ai có thể đổ lỗi cho anh ta? Có lẽ anh đã tràn ngập lòng biết ơn đến nỗi quyết định sẽ theo Chúa Giêsu bất cứ nơi nào Ngài đi. Hoặc có thể ý nghĩ phải ở lại một nơi mà anh đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ là điều quá khó để chịu đựng.

Nhưng đây là một trường hợp mà Chúa Giêsu thực sự bảo một môn đệ tiềm năng hãy ở yên tại chỗ. Tại sao Ngài lại làm vậy?

Đôi khi đi theo Chúa Giêsu có nghĩa là thực hiện một sự thay đổi mạnh mẽ – như khi Chúa Giêsu kêu gọi Simon Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan từ bỏ nghề chài lưới để đi theo Ngài. Nhưng đôi khi đi theo Chúa Giêsu có nghĩa là ở đúng nơi bạn đang ở và tạo ra sự khác biệt ở đó.

Vâng lời Chúa Giêsu, người đàn ông trong bài Tin Mừng hôm nay đã ở lại. Anh thuật lại cho gia đình và hàng xóm những điều Chúa Giêsu đã làm cho anh, “và ai nấy đều ngạc nhiên” (Mc 5,20). Chúa Giêsu biết rằng người đàn ông này cần được hòa giải với cộng đồng của mình chứ không phải thay đổi khung cảnh. Ngài cũng biết rằng bằng chứng về sự giải cứu ngoạn mục của anh có thể thay đổi tấm lòng của mọi người theo cách mà ngay cả lời rao giảng của Chúa Giêsu – điều khiến họ vô cùng sốc và sợ hãi – có thể không làm được.

Ở cùng một chỗ không phải lúc nào cũng có vẻ thú vị, nhưng đôi khi bạn có thể cần nhiều can đảm hơn để làm công việc của Chúa ngay tại nơi bạn đang ở. Mỗi người chúng ta có một ơn gọi khác nhau; không có hai sẽ trông giống nhau. Chúa Giêsu biết điều gì là tốt nhất cho người từng bị quỷ ám này, và Ngài biết điều gì là tốt nhất cho bạn. Nếu một phần cuộc sống của bạn – công việc, trách nhiệm gia đình, mái ấm – cảm thấy bế tắc, Chúa Giêsu có thể đang thúc giục bạn thực hiện những thay đổi. Nhưng hãy cầu nguyện xem xét một góc nhìn khác: có thể Ngài muốn bạn trở thành người đại diện cho tình yêu của Ngài ngay tại nơi bạn đang ở.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con lớn lên trong sự thánh thiện và chia sẻ thông điệp của Ngài cho dù con ở đâu.

Comments are closed.

phone-icon