Ngày Sabát được lập ra cho con người – SN theo WAU ngày 16.01.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, January 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Jesus’ disciples must have been hungry, so as they walked through a field of grain, they picked the heads of the grain to eat. But some Pharisees objected. It was the Sabbath, and they considered it a violation of the “no work” rule. Jesus’ answer must have surprised them: “The sabbath was made for man, not man for the sabbath” (Mark 2:27). What did he mean?

Of course, Jesus knew that God had instituted the Sabbath as a commemoration of the seventh day of creation when he rested from the work of creation. From the time of Moses, it was a day to honor God and his deliverance of the Israelites from Egypt (Deuteronomy 5:12-15). But Jesus also knew that the Sabbath was meant to be a blessing for the people. After six days of work, they needed a day to worship God and to rest from their labors.

The Sabbath is still meant to be a blessing for us. We are blessed every Sunday when we gather in worship to commemorate Jesus’ resurrection and to receive his Body and Blood. Our hearts are lifted up as we look forward to that time when we will enjoy an eternal sabbath of joy and celebration in the presence of the Lord (Hebrews 4:9-11).

But it’s good to be reminded that the Sabbath is also a day of rest. God gave it to us as a break from our daily routine so that we could refocus and reorient our lives around him and the people he has given to us. Resting on the Sabbath can help us mentally detach from the concerns of the week and experience peace. It might give us a chance to reflect on how God has been moving in our lives so that we can follow him more closely in the week to come.

Jesus said that the Sabbath was made “for man”—and that includes you (Mark 2:27)! So as you look ahead to the coming weekend, think about what you could do to set this day apart. How might you make it different from other days of the week? Perhaps you could spend a little extra time in prayer, or go for a walk, or enjoy a relaxing meal with loved ones. Whatever you decide, know that when you take the time to rest on the Sabbath, you will experience God’s grace and goodness.

“Lord, thank you for your sabbath rest.”

Chắc hẳn các môn đệ của Chúa Giêsu đói nên khi đi ngang qua một cánh đồng lúa, họ hái những bông lúa để ăn. Nhưng một số người Pharisêu phản đối. Đó là ngày Sabát, và họ coi đó là vi phạm quy tắc “không làm việc”. Chắc hẳn câu trả lời của Chúa Giêsu đã làm họ ngạc nhiên: “Ngày Sabát được lập ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabát” (Mc 2,27). Ngài có ý muốn nói gì?

Dĩ nhiên, Chúa Giêsu biết rằng Thiên Chúa đã lập ngày Sabát để kỷ niệm ngày sáng tạo thứ bảy khi Ngài nghỉ công việc sáng tạo. Từ thời Môisen, đó là ngày để tôn vinh Thiên Chúa và sự giải cứu dân Israel khỏi Ai Cập (Đnl 5,12-15). Nhưng Chúa Giêsu cũng biết rằng ngày Sabát là để chúc lành cho dân chúng. Sau sáu ngày làm việc, họ cần một ngày để thờ phượng Thiên Chúa và nghỉ ngơi.

Ngày Sabát vẫn có ý nghĩa là một ơn lành cho chúng ta. Chúng ta được diễm phúc vào mỗi Chúa Nhật khi tụ họp thờ phượng để tưởng niệm sự phục sinh của Chúa Giêsu và lãnh nhận Mình và Máu Người. Lòng chúng ta phấn khởi khi chúng ta mong đợi thời điểm mà chúng ta sẽ tận hưởng ngày Sabát vui vẻ và lễ kỷ niệm đời đời trước mặt Chúa (Hr 4,9-11).

Nhưng thật tốt khi được nhắc nhở rằng ngày Sabát cũng là một ngày nghỉ ngơi. Thiên Chúa đã ban điều đó cho chúng ta như một khoảng nghỉ giữa thói quen hằng ngày để chúng ta có thể tập trung lại và định hướng lại cuộc sống của mình xung quanh Ngài và những người mà Ngài đã ban cho chúng ta. Việc nghỉ ngơi vào ngày Sabát có thể giúp chúng ta tách khỏi những lo lắng trong tuần về mặt tinh thần và cảm nhận được sự bình an. Nó có thể cho chúng ta cơ hội suy gẫm về cách Thiên Chúa đã hành động trong cuộc đời chúng ta để chúng ta có thể theo sát Ngài hơn trong tuần tới.

Chúa Giêsu nói rằng ngày Sabát được tạo ra “vì loài người” – và ngày đó bao gồm cả bạn (Mc 2,27)! Vì vậy, khi bạn hướng tới những ngày cuối tuần sắp tới, hãy nghĩ về những gì bạn có thể làm để tạo nên sự khác biệt cho ngày hôm nay. Làm thế nào bạn có thể làm cho nó khác với những ngày khác trong tuần? Có lẽ bạn nên dành thêm một chút thời gian để cầu nguyện, đi dạo hoặc thưởng thức bữa ăn thư giãn với những người thân yêu. Dù quyết định của bạn là gì, hãy biết rằng khi bạn dành thời gian để nghỉ ngơi vào ngày Sabát, bạn sẽ cảm nghiệm được ân sủng và sự tốt lành của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa về ngày nghỉ Sabát của Chúa.

1 Samuel 16:1-13
Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm (1Sm 16,7)

After years of pleading, Israel had a king (1 Samuel 8:18). Saul appeared to be everything they had hoped for! He was handsome, intelligent, and powerful. He rallied the nation and helped Israel grow in political and military strength. From all indicators, Saul was a great king. But that’s not how God saw things. Saul failed to acknowledge or thank the Lord for all he helped him to do. Over and over, he disobeyed God, the source of his success (28:17-18).

By contrast, David became a king “after [God’s] own heart” (1 Samuel 13:14). When Samuel first anointed him, David was a shepherd, forgotten and overlooked by his family. But God didn’t overlook David because “not as man sees does God see” (16:7). God saw, hidden in David, the internal qualities of a great king.

Would David be a perfect king? Certainly not. But David reminds us that God delights in a humble heart. Like Saul, David was handsome and, as king, also became strong and successful. But that’s not why God had chosen him. God anointed David because his heart was ablaze with love for him and because he recognized his dependence on God, even when he strayed and sinned against him (Psalm 51).

The story of David’s anointing tells us about God’s love for those who are forgotten or left behind. You may feel forgotten or belittled by other people, even those who should love you. Rest assured that the Lord’s gaze is fixed on you. You are his beloved child; he sees you, especially when nobody else does.

David can also bring you hope in your battle against sin. You may be struggling with a persistent weakness or bad habit, and you just can’t seem to overcome it. Your repeated attempts to break the cycle can make you feel that God is disappointed with you. But the Lord still sees you, even when you fail, and he still loves you. His approval does not depend on your perfect triumph in this life. His love is constant, and it remains fixed on every heart that comes to him in humility.

Our vision is so limited. But God sees everything and loves us always. Let’s thank and praise him today!

“Thank you, Lord, for seeing me even when I can’t see myself.”

Sau nhiều năm cầu xin, Israel đã có vua (1Sm 8,18). Saolê dường như là tất cả những gì họ mong đợi! Ông ấy đẹp trai, thông minh và mạnh mẽ. Ông đã tập hợp đất nước và giúp Israel phát triển sức mạnh chính trị và quân sự. Xét về mọi mặt, Saolê là một vị vua vĩ đại. Nhưng đó không phải là cách Chúa nhìn sự việc. Saolê không thừa nhận hay cảm tạ Chúa về mọi điều Ngài đã giúp ông làm. Hết lần này đến lần khác, ông không vâng lời Thiên Chúa, nguồn gốc thành công của ông (28,17-18).

Ngược lại, Đavít trở thành vua “theo ý [Chúa]” (1Sm 13,14). Khi Samuen xức dầu lần đầu, Đavít là một người chăn cừu, bị gia đình lãng quên và coi thường. Nhưng Thiên Chúa không bỏ qua Đavít vì “Thiên Chúa không nhìn theo kiểu của loài người” (16,7). Thiên Chúa nhìn thấy nơi Đavít những phẩm chất bên trong của một vị vua vĩ đại.

Liệu Đavít có phải là một vị vua hoàn hảo? Chắc chắn không. Nhưng Đavít nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa vui thích nơi tấm lòng khiêm nhường. Giống như Saolê, Đavít đẹp trai và với tư cách là vua, ông cũng trở nên mạnh mẽ và thành đạt. Nhưng đó không phải là lý do Chúa chọn ông. Thiên Chúa xức dầu cho Đavít vì lòng ông bừng cháy tình yêu dành cho Ngài và vì ông nhận ra mình phụ thuộc vào Chúa, ngay cả khi ông lạc lối và phạm tội chống lại Ngài (Tv 51).

Câu chuyện xức dầu của Đavít cho chúng ta biết về tình yêu của Thiên Chúa dành cho những người bị lãng quên hoặc bị bỏ lại phía sau. Bạn có thể cảm thấy bị người khác lãng quên hoặc coi thường, ngay cả những người lẽ ra phải yêu quý bạn. Hãy yên tâm rằng cái nhìn của Chúa luôn hướng về bạn. Bạn là đứa con yêu dấu của Ngài; Ngài nhìn thấy bạn, đặc biệt là khi không có ai khác nhìn thấy bạn.

Đavít cũng có thể mang lại cho bạn niềm hy vọng trong cuộc chiến chống lại tội lỗi. Bạn có thể đang phải vật lộn với một điểm yếu dai dẳng hoặc một thói quen xấu và dường như bạn không thể vượt qua được nó. Những nỗ lực lặp đi lặp lại của bạn để phá vỡ vòng luẩn quẩn có thể khiến bạn cảm thấy Chúa thất vọng về bạn. Nhưng Chúa vẫn nhìn thấy bạn, ngay cả khi bạn thất bại, và Ngài vẫn yêu thương bạn. Sự chấp thuận của Ngài không phụ thuộc vào sự chiến thắng hoàn hảo của bạn trong cuộc đời này. Tình yêu của Ngài không thay đổi, và nó luôn gắn liền với mọi trái tim đến với Ngài trong sự khiêm nhường.

Tầm nhìn của chúng ta rất hạn chế. Nhưng Thiên Chúa nhìn thấy mọi sự và luôn yêu thương chúng ta. Hãy cảm ơn và khen ngợi Ngài ngày hôm nay!

Cảm ơn Chúa vì đã nhìn thấy con ngay cả khi con không thể nhìn thấy chính mình.

Comments are closed.

phone-icon