Các ông đã không bao giờ đọc sao? – SN theo WAU ngày 01.03.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, March 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Jesus was incredulous. How could these chief priests and elders respond to his parable the way they did? Maybe a Roman soldier would expect the vineyard owner to destroy the tenants who had murdered his servants and his son. But these men were priests of the Lord, models of holiness immersed in God’s mind as revealed in the Scriptures. They should know better!

Jesus was amazed that the elders didn’t grasp what he thought was a fairly elementary point: God, the vineyard owner, was not going to rain down destruction upon those who killed his servants—or his Son. Quite the opposite, he was going to redeem them. And he would do it by making his Son, the “stone rejected” and murdered, the “cornerstone” of his plan of salvation (Matthew 21:42). That salvation would come, not by destroying evildoers, but by surrendering to them. It would come, not through vengeance masquerading as justice, but through words like “Father, forgive” and “Peace be with you” (Luke 23:34; John 20:19).

We can miss Jesus’ point as well. Where we might expect God to retaliate against sinners—whether ourselves or someone else—he offers pardon. Where we might expect wrath, our Father extends mercy. And by extension, where we might want to exact retribution upon someone who has sinned against us, he urges us to forgive—even “seventy-seven times” if we need to (Matthew 18:22).

As you gaze on Jesus’ cross over the next few weeks, think about how far he was willing to go in order to save you. Think, also, about how far he was willing to go in order to save even your worst enemy. He was willing to become the rejected cornerstone, for you and for everyone else. Don’t miss his message! Let his love—a love that chooses mercy over judgment—become the way you love as well.

“Lord, I am in awe of your love! Truly ‘It is wonderful in our eyes.’” (Matthew 21:42).”

Chúa Giêsu đã hoài nghi. Làm thế nào những thượng tế và kỳ lão này có thể phản ứng với câu chuyện dụ ngôn của Ngài theo cách họ đã làm? Có lẽ một người lính La Mã sẽ mong đợi chủ vườn nho sẽ tiêu diệt những người thuê nhà đã giết tôi tớ và con trai của Ngài. Nhưng những người này là tư tế của Chúa, những mô hình của sự thánh thiện đắm chìm trong tâm trí Thiên Chúa như được tiết lộ trong Kinh thánh. Họ nên biết rõ hơn!

Chúa Giêsu đã rất ngạc nhiên khi những kỳ mục không nắm bắt được những gì Ngài nghĩ là một điểm khá cơ bản: Thiên Chúa, chủ vườn nho, sẽ không đỗ sự hủy diệt trên những người đã giết chết tôi tớ của Ngài hoặc con trai Ngài. Hoàn toàn ngược lại, Ngài sẽ cứu chuộc chúng. Và Ngài sẽ làm điều đó bằng cách làm cho con trai mình, “viên đá đã bị loại bỏ” và bị giết chết, là đá góc của kế hoạch cứu rỗi của Ngài (Mt 21,42). Sự cứu rỗi đó sẽ đến, không phải bằng cách tiêu diệt những kẻ bất lương, mà bằng việc phó nộp cho họ. Điều đó sẽ đến, không phải thông qua sự báo thù giả mạo như công lý, mà qua những từ ngữ như “Cha, tha thứ” và “Bình an ở cùng anh em” (Lc 23,34; Ga 20,19).

Chúng ta cũng có thể nhầm lẫn ý định của Chúa Giêsu. Khi chúng ta có thể mong đợi Chúa sẽ trả đũa chống lại tội nhân, dù là chính chúng ta hay người khác, nhưng Ngài lại tha thứ. Khi chúng ta có thể mong đợi cơn thịnh nộ, thì Cha chúng ta mở rộng lòng thương xót. Và bằng sự mở rộng, khi chúng ta có thể muốn trả thù chính xác đối với một người đã phạm tội chống lại chúng ta, Ngài kêu gọi chúng ta tha thứ cho họ ngay cả bảy mươi bảy lần nếu cần (Mt 18,22).

Khi bạn nhìn chằm chằm vào Chúa Giêsu, trong vài tuần tới, hãy nghĩ về việc Ngài sẵn sàng đi bao xa để cứu bạn. Ngoài ra, hãy nghĩ về việc Ngài sẵn sàng đi bao xa để cứu kẻ thù tồi tệ nhất của bạn. Ngài sẵn sàng trở thành viên đá bị loại bỏ, cho bạn và cho những người khác. Đừng hiểu sai sứ điệp của Ngài! Hãy để tình yêu của Ngài, một tình yêu đã chọn lòng thương xót đối với sự phán xét của mình, theo cách Ngài yêu thích.

Lạy Chúa, con thật kinh ngạc vì tình yêu của Chúa! Thực sự “Thật tuyệt vời trong mắt chúng con”.

Comments are closed.

phone-icon