Chính cái từ con người xuất ra… – SN theo WAU ngày 07.02.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, February 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

For centuries, the Israelites lived in covenant with God. They took his commandments seriously and upheld their traditions to maintain their distinction as God’s people. Obeying God’s law was so central to their identity that many would have given their lives to avoid breaking it. Take the story of the Maccabees, for example. In 167 BC, a Syrian king demanded that the Jewish people give up their customs. Facing death, hundreds of Israelites sacrificed their lives rather than eat the king’s unclean food (1 Maccabbees 1:62-63).

So we can understand why people were troubled by Jesus’ declaration that eating the wrong foods didn’t defile a person (Mark 7:14-15). He was telling them that being “clean” in the eyes of God has far more to do with the attitudes of the heart than with the food they eat or the objects they touch. Jesus was concerned with a deeper kind of defilement.

What about us? Jesus is teaching us that our “defilements” come from within us. Even more, they wound our souls and so can’t be healed from the outside. It’s not enough for us just to try to change our behavior; we need God to renew our hearts as well. Our sinful mindsets and wounded souls need healing and grace that come only from God. Then we can better follow him.

The good news is that sinful patterns of selfishness, pride, or envy can be broken by the power of God. This is why Jesus came into the world. He died, rose, and sent the Spirit into our hearts so that we could live new lives of freedom and joy! Every morning, we can allow him to search and forgive and heal our wounded hearts. We can repent of our sin and trust in his mercy. We can have confidence that by his Spirit, Jesus is healing what defiles us; he is making us new each and every day.

What hope we have! Our sin does not get the last word. Overcoming its effect in our lives does not rely solely upon our own strength. Today, let’s surrender ourselves to Jesus and invite him to breathe new life into our souls!

“Lord, I trust that you will make me clean and set me free!”

Trong nhiều thế kỷ, dân Israel sống trong giao ước với Thiên Chúa. Họ nghiêm túc thực hiện các điều răn của Ngài và giữ vững truyền thống của mình để duy trì sự khác biệt của họ với tư cách là dân của Thiên Chúa. Việc tuân theo luật pháp của Thiên Chúa là trọng tâm đối với danh tính của họ đến nỗi nhiều người có thể hy sinh mạng sống của mình để tránh vi phạm luật pháp đó. Lấy câu chuyện của Macabê làm ví dụ. Năm 167 trước Công nguyên, một vị vua Syria yêu cầu người Do Thái từ bỏ phong tục của họ. Đối mặt với cái chết, hàng trăm người Israel đã hy sinh mạng sống của mình thay vì ăn thức ăn ô uế của nhà vua (1Mac 1,62-63).

Vì vậy, chúng ta có thể hiểu tại sao mọi người lại bối rối trước tuyên bố của Chúa Giêsu rằng ăn sai thực phẩm không làm ô uế con người (Mc 7,14-15). Ngài đang nói với họ rằng việc “sạch” trước mắt Chúa liên quan nhiều đến thái độ của tấm lòng hơn là thức ăn họ ăn hoặc đồ vật họ chạm vào. Chúa Giêsu quan tâm đến một loại ô uế sâu sắc hơn.

Còn chúng ta thì sao? Chúa Giêsu đang dạy chúng ta rằng “sự ô uế” đến từ bên trong chúng ta. Hơn nữa, chúng còn làm tổn thương tâm hồn chúng ta và không thể chữa lành từ bên ngoài. Việc chúng ta chỉ cố gắng thay đổi hành vi của mình thôi là chưa đủ; chúng ta cũng cần Chúa đổi mới tâm hồn mình. Những suy nghĩ tội lỗi và tâm hồn bị tổn thương của chúng ta cần sự chữa lành và ân sủng chỉ đến từ Thiên Chúa. Vậy thì chúng ta có thể đi theo Ngài tốt hơn.

Tin mừng là quyền năng của Thiên Chúa có thể phá bỏ những thói quen tội lỗi như ích kỷ, kiêu ngạo hoặc đố kỵ. Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu đã đến thế gian. Ngài đã chết, sống lại và sai Thánh Thần đến trong tâm hồn chúng ta để chúng ta có thể sống cuộc sống mới trong tự do và niềm vui! Mỗi buổi sáng, chúng ta có thể để Ngài tìm kiếm, tha thứ và chữa lành những trái tim bị tổn thương của chúng ta. Chúng ta có thể ăn năn tội lỗi của mình và tin tưởng vào lòng thương xót của Người. Chúng ta có thể tin tưởng rằng nhờ Thánh Thần của Ngài, Chúa Giêsu đang chữa lành những gì làm ô uế chúng ta; Ngài đang làm cho chúng ta trở nên mới mẻ mỗi ngày.

Chúng ta có hy vọng gì! Tội lỗi của chúng ta không nhận được lời cuối cùng. Việc khắc phục ảnh hưởng của nó trong cuộc sống không chỉ dựa vào sức riêng của chúng ta. Hôm nay chúng ta hãy phó thác mình cho Chúa Giêsu và mời Ngài thổi sức sống mới vào tâm hồn chúng ta!

Lạy Chúa, con tin rằng Chúa sẽ làm cho con được sạch và giải thoát con!

Comments are closed.

phone-icon