Họ cầu xin Ngài rằng…- SN theo WAU ngày 05.02.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, February 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

When a starstruck teen brushes up against a favorite celebrity, you might hear the giddy reaction, “He touched my hand! I’m never going to wash it again!” We can smile at scenes like this because we know that such breathless encounters, while memorable, are hardly life-changing.

That certainly wasn’t the case with Jesus. The Gospels are filled with stories of people who had life-changing encounters with him. Jesus wasn’t just celebrity-famous; people instinctively understood that he was different. He offered true hope and healing. He healed physical ailments, and he healed wounded souls. He made the blind to see, and he opened people’s spiritual eyes to the mercy and love of his Father. No wonder so many people crowded around him and sought to touch “only the tassel on his cloak” (Mark 6:56)!

That mention of Jesus’ tassel tells us something else: God uses ordinary things to communicate extraordinary love. And not just ordinary “things,” but ordinary people as well. The whole story of the early Church, in fact, is the story of ordinary fishermen, reformed tax collectors, and part-time tentmakers becoming channels of God’s healing power. It’s the story of sinful people just like us spreading the good news throughout the entire known world!

Your Baptism makes you a “tassel on Jesus’ cloak” to the people around you. Your words, your touch, your patience, your compassion—everything about you can introduce people to life-changing encounters with the Lord. Not because you are special in and of yourself, but because of your relationship with Jesus. The closer you are to him, the more readily his life and his love will flow out of you.

So ask the Holy Spirit to keep you connected to the Lord. Ask him to give you greater confidence that when anyone touches you, they are touching Christ. Whether you are offering quiet prayers of intercession or sharing words of encouragement or praying with someone who is hurting, you can be a channel of Jesus’ own life-changing grace.

“Holy Spirit, help me to be the tassel of Jesus’ cloak so that I can bring his love to those who need it.”

Khi một thiếu niên thích nổi tiếng chạm nhẹ vào một người nổi tiếng yêu thích, bạn có thể nghe thấy phản ứng choáng váng, “Anh ấy chạm vào tay tôi! Tôi sẽ không bao giờ giặt nó nữa!” Chúng ta có thể mỉm cười trước những cảnh tượng như thế này vì chúng ta biết rằng những cuộc gặp gỡ nghẹt thở như vậy, dù đáng nhớ nhưng khó có thể thay đổi cuộc đời.

Đó chắc chắn không phải là trường hợp của Chúa Giêsu. Các Tin Mừng chứa đầy những câu chuyện về những người đã có những cuộc gặp gỡ làm thay đổi cuộc đời với Ngài. Chúa Giêsu không chỉ nổi tiếng; mọi người theo bản năng hiểu rằng Ngài khác biệt. Ngài đã mang đến niềm hy vọng thực sự và sự chữa lành. Ngài chữa lành những bệnh tật thể xác và chữa lành những tâm hồn bị tổn thương. Ngài đã làm cho người mù được thấy, và Ngài đã mở đôi mắt thiêng liêng của mọi người trước lòng thương xót và tình yêu của Cha Ngài. Thảo nào có rất nhiều người vây quanh Ngài và tìm cách chạm vào “chỉ cái tua trên áo choàng của Ngài” (Mc 6,56)!

Việc đề cập đến tua áo của Chúa Giêsu cho chúng ta biết một điều khác: Thiên Chúa sử dụng những điều bình thường để truyền đạt tình yêu phi thường. Và không chỉ những “thứ” bình thường, mà cả những người bình thường nữa. Trên thực tế, toàn bộ câu chuyện của Giáo hội sơ khai là câu chuyện về những ngư dân bình thường, những người thu thuế hoán cải và những người may lều bán thời gian trở thành những kênh truyền tải quyền năng chữa lành của Thiên Chúa. Đó là câu chuyện về những người tội lỗi giống như chúng ta truyền bá tin mừng khắp toàn bộ thế giới đã biết!

Bí tích Rửa tội làm cho bạn trở thành “tua áo choàng của Chúa Giêsu” đối với những người xung quanh bạn. Lời nói, sự đụng chạm, sự kiên nhẫn, lòng trắc ẩn của bạn – mọi thứ về bạn đều có thể giới thiệu cho mọi người những cuộc gặp gỡ với Chúa làm thay đổi cuộc sống. Không phải vì bạn đặc biệt về bản thân mình, mà vì mối tương quan của bạn với Chúa Giêsu. Bạn càng gần gũi với Ngài, cuộc sống và tình yêu của Ngài sẽ càng dễ dàng tuôn chảy ra khỏi bạn.

Vì vậy, hãy cầu xin Chúa Thánh Thần giữ cho bạn được kết nối với Chúa. Hãy cầu xin Ngài ban cho bạn niềm tin chắc hơn rằng khi ai đó chạm vào bạn là họ đang chạm vào Chúa Kitô. Cho dù bạn đang cầu nguyện thầm lặng hay chia sẻ những lời động viên hay cầu nguyện với một người đang bị tổn thương, bạn đều có thể trở thành một kênh ân sủng thay đổi cuộc sống của chính Chúa Giêsu.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con trở thành tua áo của Chúa Giêsu để con có thể mang tình yêu của Chúa đến cho những ai cần đến nó.

Comments are closed.

phone-icon