Một người phong cùi đến với Chúa Giêsu – SN theo WAU ngày 11.02.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, February 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Jesus’ disciples must have recoiled when they saw the man approaching. Everyone feared the dreaded disease that he was obviously suffering from. Sure, showing signs of leprosy would make someone ritually unclean (Leviticus 13:46). But it was also deadly and thought to be very contagious. That’s why the Book of Leviticus had so many regulations to keep those suffering from leprosy isolated from society. No one wanted to risk contracting the disease!

So why did Jesus reach out to touch this man? Why didn’t he shrink back or turn aside? Because he was not afraid of the disease or the uncleanness. He could not be harmed or made unclean by any infirmity. Quite the opposite: Jesus had come to heal and restore all people. He could see beyond the disease and reach out to cleanse this beloved child of God. And by healing him, Jesus brought the man back into society.

Jesus isn’t afraid to reach out to us, either. While we might not be afflicted with leprosy, there is something that can cut us off from God and isolate us from other people: our sin. But on the cross, Jesus took on himself our sins and those of the whole world. By his resurrection, he destroyed the power of sin and death. Sin has no hold on him, and he does not fear it. Each time we come to him in repentance, seeking healing and restoration, he replies to us as he did to the man with leprosy: “I do will it. Be made clean” (Mark 1:41).

So come to Jesus with your sins. Bring to him your isolation and suffering. He won’t pull away from you. He is the pure One who removes all of your impurity. He is the holy One who takes on your sin and strips it of its power over you. Like the man suffering from leprosy, don’t be afraid to approach Jesus. Let him bring you restoration and healing!

“Jesus, in my weakness and need, I come to you! Cleanse me and make me whole.”

Các môn đệ của Chúa Giêsu chắc hẳn đã lùi bước khi nhìn thấy người đàn ông đó đến gần. Mọi người đều lo sợ căn bệnh khủng khiếp mà rõ ràng anh đang mắc phải. Chắc chắn, việc có dấu hiệu mắc bệnh phung sẽ khiến ai đó bị ô uế về mặt nghi lễ (Lv 13,46). Nhưng nó cũng gây chết người và được cho là rất dễ lây lan. Đó là lý do tại sao Sách Lêvi có rất nhiều quy định để cách ly những người mắc bệnh phong cùi khỏi xã hội. Không ai muốn mạo hiểm mắc bệnh!

Vậy tại sao Chúa Giêsu lại đưa tay chạm vào người đàn ông này? Tại sao Ngài không lùi lại hoặc quay sang một bên? Vì Ngài không sợ bệnh tật hay ô uế. Ngài không thể bị tổn hại hoặc bị ô uế bởi bất kỳ bệnh tật nào. Hoàn toàn ngược lại: Chúa Giêsu đến để chữa lành và phục hồi mọi người. Ngài có thể nhìn xa hơn căn bệnh này và đưa tay ra để làm sạch đứa con yêu dấu của Chúa này. Và bằng cách chữa lành cho anh ta, Chúa Giêsu đã đưa anh ta trở lại xã hội.

Chúa Giêsu cũng không ngại đến với chúng ta. Mặc dù chúng ta có thể không mắc bệnh phong cùi, nhưng có một điều có thể khiến chúng ta xa cách Chúa và cô lập chúng ta với những người khác: đó là tội lỗi của chúng ta. Nhưng trên thập giá, Chúa Giêsu đã gánh lấy tội lỗi của chúng ta và của toàn thế giới. Bằng sự phục sinh của mình, Ngài đã tiêu diệt quyền lực của tội lỗi và sự chết. Tội lỗi không khống chế được Ngài và Ngài không sợ nó. Mỗi lần chúng ta đến với Ngài để ăn năn, tìm kiếm sự chữa lành và phục hồi, Ngài đều trả lời chúng ta như đã làm với người mắc bệnh phong: “Tôi muốn điều đó. Hãy sạch đi” (Mc 1,41).

Vì thế hãy đến với Chúa Giêsu với tội lỗi của bạn. Hãy mang đến cho Ngài sự cô lập và đau khổ của bạn. Ngài sẽ không rời xa bạn. Ngài là Đấng thanh khiết loại bỏ mọi ô uế của bạn. Ngài là Đấng thánh khiết gánh lấy tội lỗi của bạn và tước bỏ quyền lực của nó trên bạn. Giống như người bệnh phong cùi, đừng ngại đến gần Chúa Giêsu. Hãy để Ngài mang đến cho bạn sự phục hồi và chữa lành!

Lạy Chúa Giêsu, trong sự yếu đuối và túng thiếu của con, con đến với Chúa! Xin hãy thanh tẩy con và làm cho con lành mạnh.

Comments are closed.

phone-icon