Ai không cùng tôi đoàn kết là chia rẽ – SN theo WAU ngày 07.03.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, March 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

In today’s Gospel, Jesus drives out an evil spirit with great effect: a man previously unable to utter a word suddenly speaks freely. The crowds are amazed, but not everyone is happy. Some accuse Jesus of driving out the demon “by the power of Beelzebul, the prince of demons” (Luke 11:15). But Jesus proclaims that this exorcism demonstrates that “the Kingdom of God has come upon you” (11:20).

This miracle reveals Jesus’ mission for unity. When he expelled the demon, Jesus freed the man from his silent isolation and restored his ability to engage with his family and friends. As he said, he came to “gather” the people whom the devil “scatters” and seeks to torment (Luke 11:23). God’s kingdom brings power and healing. Even more, it gathers God’s people together with their Father in heaven.

This wasn’t the first time Jesus’ ministry resulted in such “gathering.” He healed a man with leprosy whose disease had ostracized him from his community (Luke 5:13). He delivered a young man from a demon and reunited him with his family (9:42). So while the kingdom of darkness brings division, pain, and heartbreak, the kingdom of God brings unity, healing, and restored relationships.

Jesus longs to unite his people today as well. The evil one seeks to divide families and churches, and he does it by wielding weapons like gossip, envy, half-truths, and lies. But the kingdom of God is at hand! Jesus is always working for unity. And whenever we choose to love, he works through us. Where there is distrust, we can sow honesty. Where there is bitterness, we can sow mercy. Where there is division, we can be a force of forgiveness and understanding.

Today you will have opportunities to build God’s kingdom of love. Will you chime in to a gossipy office conversation or steer it in a better direction? Will you react angrily when you don’t understand a decision, or will you assume the best of intentions? Will you avoid a difficult person, or will you reach out with kindness?

It’s not easy; unity requires commitment, humility, and even greater measures of God’s grace. But take heart: the kingdom of heaven has come upon you!

“Lord, help me to love.”

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu xua đuổi tà thần một cách hiệu quả: một người trước đây không thể thốt nên lời bỗng nhiên nói năng thoải mái. Đám đông ngạc nhiên, nhưng không phải ai cũng vui. Một số người buộc tội Chúa Giêsu đã trừ quỷ “bằng quyền năng của quỷ vương Bendêbun” (Lc 11,15). Nhưng Chúa Giêsu tuyên bố rằng việc trừ quỷ này chứng tỏ rằng “Nước Thiên Chúa đã đến gần các ông” (11,20).

Phép lạ này cho thấy sứ mạng hiệp nhất của Chúa Giêsu. Khi đuổi quỷ, Chúa Giêsu đã giải thoát người đàn ông khỏi sự cô lập thầm lặng và phục hồi khả năng gắn kết với gia đình và bạn bè của anh. Như Ngài đã nói, Ngài đến để “đoàn kết” những người mà ma quỷ “chia rẽ” và tìm cách hành hạ (Lc 11,23). Vương quốc của Chúa mang lại sức mạnh và sự chữa lành. Hơn thế nữa, nó quy tụ dân Chúa lại với Cha của họ ở trên trời.

Đây không phải là lần đầu tiên chức vụ của Chúa Giêsu dẫn đến sự “đoàn kết” như vậy. Ngài chữa lành một người mắc bệnh cùi mà căn bệnh đã khiến ông bị cộng đồng xa lánh (Lc 5,13). Ngài đã giải cứu một thanh niên khỏi quỷ dữ và đoàn tụ anh ta với gia đình (9,42). Vì vậy, trong khi vương quốc bóng tối mang đến sự chia rẽ, đau đớn và thương tâm, thì vương quốc của Thiên Chúa mang lại sự đoàn kết, chữa lành và phục hồi các mối tương quan.

Chúa Giêsu ngày nay cũng mong muốn hiệp nhất dân Người. Kẻ ác tìm cách chia rẽ gia đình và giáo hội, và hắn làm điều đó bằng cách sử dụng những vũ khí như nói nhảm, đố kỵ, nửa thật và dối trá. Nhưng vương quốc của Thiên Chúa đã đến gần! Chúa Giêsu luôn làm việc cho sự hiệp nhất. Và bất cứ khi nào chúng ta chọn yêu, Ngài sẽ hành động thông qua chúng ta. Nơi nào có sự ngờ vực, chúng ta có thể gieo sự trung thực. Nơi nào có cay đắng, chúng ta có thể gieo lòng thương xót. Nơi nào có sự chia rẽ, chúng ta có thể trở thành sức mạnh của sự tha thứ và cảm thông.

Hôm nay các bạn sẽ có cơ hội xây dựng vương quốc tình yêu của Chúa. Bạn sẽ tham gia vào một cuộc trò chuyện ở văn phòng hay lái nó theo hướng tốt hơn không? Bạn sẽ phản ứng giận dữ khi không hiểu một quyết định nào đó hay bạn sẽ có ý định tốt nhất? Bạn sẽ tránh né một người khó tính hay bạn sẽ tiếp cận bằng lòng tốt?

Điều đó không dễ dàng; sự hiệp nhất đòi hỏi sự cam kết, sự khiêm nhường và thậm chí cả những thước đo lớn hơn nữa của ân sủng Thiên Chúa. Nhưng hãy yên tâm: Nước Trời đã đến với bạn!

Lạy Chúa, xin giúp con yêu thương.

Comments are closed.

phone-icon