Ai tin vào Người… – Chúa Nhật 4 Mùa Chay, năm B

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

Today’s Gospel reading is full of promises to “everyone who believes” in Jesus. They will have eternal life (John 3:15). They will not perish (3:16). They will not be condemned (3:18). But what does it mean to believe in him?

We might think that believing in Jesus means being convinced that he is who he says he is. And it does. We agree with the truth that he is the Messiah, the Son of God. We acknowledge his miracles and the wisdom of his teachings. But intellectual assent will get us only so far. As James says, “Even the demons believe that and tremble” (2:19).

The belief that Jesus is talking about here is an act of the will; it’s a decision to place our trust in Someone whom we know and love. That kind of personal connection with the Lord can spark a deep faith that changes the way we think and behave. St. John Henry Newman talked about the importance of our relationship with Jesus when he said, “No man will be a martyr for a conclusion” (An Essay in Aid of a Grammar of Assent).

But even deeper, and at the heart of everything else, faith is a gift of grace from God. Our belief is more than intellectual assent or an act of the will. It’s a response to God’s initiative. His grace opens our minds to the truth and moves us to place our lives in Jesus’ hands. Belief isn’t possible without God’s initial intervention. The Catechism puts it succinctly: “In faith, the human intellect and will cooperate with divine grace” (155).

Today is a day overflowing with grace. So turn to the Lord and affirm your faith. Tell Jesus that you believe he is who he says he is. Entrust your life to him. As you do, your faith will continue to grow, and you will trust even more deeply in Jesus’ promise of eternal life.

“Jesus, I believe in you!”

Bài đọc Tin Mừng hôm nay đầy những lời hứa cho những “ai tin” vào Chúa Giêsu. Họ sẽ có sự sống đời đời (Ga 3,15). Họ sẽ không phải chết (Ga 3,16). Họ sẽ không bị lên án (Ga 3,18). Nhưng tin vào Người có nghĩa là gì?

Chúng ta có thể nghĩ rằng tin vào Chúa Giêsu có nghĩa là được thuyết phục rằng Người chính là Đấng mà Người đã nói. Và điều đó đúng như thế. Chúng ta đồng ý với sự thật rằng Người là Đấng Mêsia (Đấng Cứu Thế), Con Thiên Chúa. Chúng ta công nhận những phép lạ của Người và sự khôn ngoan trong các giáo huấn của Người. Nhưng sự đồng ý về lý trí chỉ đưa chúng ta đi xa đến mức đó thôi. Như Thánh Giacôbê khẳng định: “Cả ma quỷ cũng tin như thế và chúng run sợ” (Gc 2,19).

Niềm tin mà Chúa Giêsu đang nói ở đây là một hành động của ý chí; đó là một quyết định để đặt lòng tin của chúng ta vào Người mà chúng ta biết và yêu mến. Kiểu liên kết cá nhân đó với Chúa có thể khơi dậy một lòng tin sâu sắc làm thay đổi cách chúng ta suy nghĩ và hành xử. Thánh John Henry Newman đã nói về tầm quan trọng của mối tương quan của chúng ta với Chúa Giêsu khi ngài nói: “Không ai trở thành một vị tử đạo vì một kết luận” (An Essay in Aid of a Grammar of Assent).

Nhưng sâu xa hơn và ở trung tâm của mọi điều khác, đức tin là một quà tặng ân sủng của Thiên Chúa. Niềm tin của chúng ta còn hơn cả sự đồng ý về mặt lý trí hoặc một hành động của ý chí. Đó là một sự đáp trả trước sáng kiến của Thiên Chúa. Ân sủng của Người mở tâm trí của chúng ta ra với sự thật và thúc đẩy chúng ta đặt cuộc sống của chúng ta vào bàn tay của Chúa Giêsu. Niềm tin không thể không có sự can thiệp khởi đầu của Thiên Chúa. Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo diễn giải cách ngắn gọn: “Trong đức tin, lý trí và ý chí con người cộng tác với ân sủng của Thiên Chúa” (GLHTCG, số 155).

Hôm nay là một ngày tràn ngập ân sủng. Vậy hãy hướng về Chúa và khẳng định lòng tin của bạn. Hãy thưa với Chúa Giêsu rằng bạn tin Người chính là Đấng mà Người đã nói. Hãy tín thác cuộc sống của bạn vào Người. Khi bạn làm như thế, đức tin của bạn sẽ tiếp tục lớn lên và bạn sẽ càng tin tưởng sâu sắc hơn vào lời hứa về sự sống đời đời của Chúa Giêsu.

“Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng vào Chúa!”

Comments are closed.

phone-icon