Câu chuyện này lưu truyền giữa những người Do thái cho tới ngày nay – SN theo WAU ngày 01.04.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, April 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

The chief priests knew something supernatural had happened. The guards’ account of an earthquake, an angel, and an empty tomb all pointed in that direction. Still, they decided to circulate a different story: that the apostles came at night and stole Jesus’ dead body. And as Matthew tells us today, this story was still in circulation when he wrote his Gospel some forty or fifty years later.

On one level, the chief priests’ story was far more believable than the apostles’ insistence that Jesus had risen from the dead. But we all know that over time the apostles’ account proved to be more convincing. But why, especially when a much more “reasonable” explanation was available?

Because it was true! The apostles actually did see the risen Christ—and not just once, but many times (Acts 1:3). And not just the Twelve, but upwards of five hundred believers (1 Corinthians 15:6). They were so convinced, in fact, that many of them chose to face persecution and death rather than deny what they had seen and heard.

What made these men and women so firm in their testimony? The fact that they didn’t just “see” the risen Jesus. They had life-giving encounters with him! They experienced divine mercy when he said, “Peace be with you,” even after they had abandoned him (John 20:19). They experienced divine revelation as he “opened their minds to understand the scriptures” (Luke 24:45). And they experienced divine love as their hearts burned within them in his presence (24:32). Those encounters changed their lives.

Mercy. Revelation. Love. These stories of encounter with the Lord always win out because they’re true! They win out because the same encounters are available to each and every person!

Christ is risen. This is the true and life-changing story you have been baptized into. This is your spiritual inheritance. So why not devote this Easter Season to seeking out the risen Lord? Tell Jesus you want to encounter him more deeply in the coming weeks.

Jesus really is risen. And he wants to reveal himself to you.

“Lord Jesus, open my heart so that I can encounter you today!”

Các thầy tư tế biết điều gì đó siêu nhiên đã xảy ra. Lời kể của lính canh về một trận động đất, một thiên thần và một ngôi mộ trống đều chỉ về hướng đó. Tuy nhiên, họ vẫn quyết định lưu truyền một câu chuyện khác: rằng các tông đồ đến vào ban đêm và lấy trộm xác Chúa Giêsu. Và như Thánh Matthêu kể cho chúng ta ngày nay, câu chuyện này vẫn còn được lưu truyền khi ông viết Tin mừng khoảng bốn mươi hay năm mươi năm sau.

Ở một mức độ nào đó, câu chuyện của các thầy tư tế còn đáng tin hơn nhiều so với lời khẳng định của các tông đồ rằng Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng theo thời gian lời tường thuật của các tông đồ tỏ ra thuyết phục hơn. Nhưng tại sao, đặc biệt là khi đã có sẵn một lời giải thích “hợp lý” hơn nhiều?

Bởi vì đó là sự thật! Các tông đồ thực sự đã nhìn thấy Đức Kitô phục sinh – không chỉ một lần mà nhiều lần (Cv 1,3). Và không chỉ Nhóm Mười Hai, mà còn có tới năm trăm tín hữu khác (1Cor 15,6). Trên thực tế, họ tin chắc đến mức nhiều người trong số họ đã chọn đối mặt với sự bắt bớ và cái chết thay vì phủ nhận những gì họ đã thấy và đã nghe.

Điều gì đã làm cho những người nam và người nữ này kiên quyết trong chứng ngôn của mình như vậy? Thực tế là họ không chỉ “nhìn thấy” Chúa Giêsu phục sinh. Họ đã có những cuộc gặp gỡ mang lại sự sống với Ngài! Họ cảm nghiệm được lòng thương xót Chúa khi Ngài nói: “Bình an cho anh em”, ngay cả sau khi họ đã bỏ rơi Ngài (Ga 20,19). Họ đã trải nghiệm sự mặc khải thiêng liêng khi Ngài “mở trí cho họ hiểu Kinh Thánh” (Lc 24,45). Và họ đã trải nghiệm được tình yêu thiêng liêng khi trái tim họ bừng cháy trước sự hiện diện của Ngài (24,32). Những cuộc gặp gỡ đó đã thay đổi cuộc đời họ.

Lòng thương xót. Sự mặc khải. Tình yêu. Những câu chuyện về cuộc gặp gỡ với Chúa này luôn thành công vì chúng có thật! Họ giành chiến thắng vì mỗi người đều có những cuộc gặp gỡ giống nhau!

Chúa Kitô đã sống lại. Đây là câu chuyện có thật và thay đổi cuộc đời mà bạn đã được rửa tội. Đây là di sản tinh thần của bạn. Vậy tại sao không dành Mùa Phục Sinh này để tìm kiếm Chúa Phục Sinh? Hãy nói với Chúa Giêsu rằng bạn muốn gặp Ngài sâu sắc hơn trong những tuần tới.

Chúa Giêsu đã thực sự sống lại. Và Ngài muốn tỏ lộ bản thân mình với bạn.

Lạy Chúa Giêsu, xin mở lòng con để hôm nay con có thể gặp Chúa!

Comments are closed.

phone-icon