Chúc tụng đức vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến – SN ngày 24.03.2024

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Palm Sunday of the Lord’s Passion, March 24, 2024 

“Blessed is the king who comes in the name of the Lord”

Gospel Reading: Mark 11:1-10 

1 And when they drew near to Jerusalem, to Bethphage and Bethany, at the Mount of Olives, he sent two of his disciples, 2 and said to them, “Go into the village opposite you, and immediately as you enter it you will find a colt tied, on which no one has ever sat;  untie it and bring it. 3 If any one says to you, `Why are you doing this?’ say, `The Lord has need of it and will send it back here immediately.'” 4 And they went away, and found a colt tied at the door out in the open street; and they untied it. 5 And those who stood there said to them, “What are you doing, untying the colt?” 6 And they told them what Jesus had said; and they let them go. 7 And they brought the colt to Jesus, and threw their garments on it; and he sat upon it. 8 And many spread their garments on the road, and others spread leafy branches which they had cut from the fields. 9 And those who went before and those who followed cried out, “Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord! 10 Blessed is the kingdom of our father David that is coming! Hosanna in the highest!”

Chúa Nhật Lễ Lá, ngày 24.03.2024       

Chúc tụng đức vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến

Mc 11,1-10

1 Khi Đức Giê-su và các môn đệ đến gần thành Giê-ru-sa-lem, gần làng Bết-pha-ghê và Bê-ta-ni-a, bên triền núi Ô-liu, Người sai hai môn đệ2 và bảo: “Các anh đi vào làng trước mặt kia. Tới nơi, sẽ thấy ngay một con lừa con chưa ai cỡi bao giờ, đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và đem nó về đây.3 Nếu có ai bảo: “Tại sao các anh làm như vậy? “, thì cứ nói là Chúa cần đến nó và Người sẽ gởi lại đây ngay.”4 Các ông ra đi và thấy một con lừa con cột ngoài cửa ngõ, ngay mặt đường. Các ông liền cởi dây lừa ra.5 Mấy người đứng đó nói với các ông: “Các anh cởi con lừa ra làm gì vậy? “6 Hai ông trả lời như Đức Giê-su đã dặn. Và họ để mặc các ông.7 Hai ông đem con lừa về cho Đức Giê-su, lấy áo choàng của mình trải lên lưng nó, và Đức Giê-su cỡi lên.8 Nhiều người cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường, một số khác lại chặt nhành chặt lá ngoài đồng mà rải.9 Người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy: “Hoan hô! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!10 Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đa-vít, tổ phụ chúng ta. Hoan hô trên các tầng trời! “

Meditation: Does the King of glory find a welcome entry in your home and heart? Jesus went to Jerusalem knowing full well what awaited him – betrayal, rejection, and crucifixion. The people of Jerusalem, however, were ready to hail him as their Messianic King! Little did they know what it would cost this king to usher in his kingdom. Jesus’ entry into Jerusalem astride a colt was a direct fulfillment of the Messianic prophecy of Zechariah (9:9):

Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout aloud, O daughter of Jerusalem.  Lo, your king comes to you; triumphant and victorious is he, and riding on an donkey and upon a colt the foal of a donkey.

Those who believe, hope, and love receive Christ’s kingdom of peace and eternal life

The colt was a sign of peace. Jesus enters Jerusalem in meekness and humility, as the Messianic King who offers victory and peace to his people. That victory and peace would be secured in the cross and resurrection which would soon take place at the time of Passover.

Augustine, the great 5th century church father, comments on the significance of Jesus’ entry into Jerusalem:

“The master of humility is Christ who humbled himself and became obedient even to death, even the death of the cross.  Thus he does not lose his divinity when he teaches us humility… What great thing was it to the king of the ages to become the king of humanity? For Christ was not the king of Israel so that he might exact a tax or equip an army with weaponry and visibly vanquish an enemy. He was the king of Israel in that he rules minds, in that he gives counsel for eternity, in that he leads into the kingdom of heaven for those who believe, hope, and love.  It is a condescension, not an advancement for one who is the Son of God, equal to the Father, the Word through whom all things were made, to become king of Israel.  It is an indication of pity, not an increase in power.” (Tractates on John 51.3-4)

 Psalm 24 is another prophetic passage which echoes this triumphal procession of the King of glory:

Lift up your heads, O gates! and be lifted up, O ancient doors!  that the King of glory may come in.

Jesus Christ came to bring us the kingdom of God. He is the true King who offers peace, joy, and everlasting life for those who accept his kingship. Does the King of glory find a welcome entry in your heart and home? Do your walls echo with the praise of his glory?

“Lord Jesus, be the King and Ruler of my heart, mind, life, and home. May my life reflect your meekness and humility that you may be honored as the King of glory!”

Suy niệm:  Đức Vua vinh hiển có tìm được sự đón tiếp khi bước vào gia đình và tâm hồn của bạn không? Đức Giêsu tiến vào Giêrusalem và biết rõ những gì đang chờ đợi Người – sự phản bội, chống đối, và sự đóng đinh. Tuy nhiên, dân thành Giêrusalem đang chờ đợi tung hô Người như Vị Vua Mêsia! Ít người biết được điều gì mà vị Vua này sẽ phải trả giá để mở ra vương quốc của Người. Sự tiến vào thành Giêrusalem của Đức Giêsu ngồi trên lưng lừa con là sự ứng nghiệm lời tiên báo trực tiếp của ngôn sứ Giacaria (9,9) về Đấng Mêsia:

Hãy vui mừng hoan hỷ, hỡi thiếu nữ Sion. Hãy vui sướng reo hò, hỡi thiếu nữ Giêrusalem. Vì Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi; Người là Đấng chính trực, Đấng toàn thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ.

Những ai tin tưởng, hy vọng, và yêu mến, sẽ đón nhận vương quốc bình an và sự sống vĩnh cửu của Đức Kitô

Lừa là dấu hiệu của sự bình an. Đức Giêsu vào thành Giêrusalem trong sự hiền lành và khiêm nhường, với tư cách là Vị Vua Mêsia, Đấng đem lại chiến thắng và bình an cho dân mình. Sự chiến thắng và bình an đó sẽ được bảo đảm trong thập giá và sự phục sinh, sẽ diễn ra trong dịp lễ Vượt Qua.

Thánh Augustine, giáo phụ nổi tiếng ở thế kỷ thứ 5, nhận định về ý nghĩa của việc vào thành Giêrusalem của Ðức Giêsu như sau:

“Vị Thầy của sự khiêm nhường là Đức Kitô, Đấng tự hạ và trở nên vâng phục cho đến chết, và chết trên thập giá. Do đó, Người không đánh mất sự thánh thiện của mình khi dạy chúng ta về sự khiêm nhường. Điều lạ lùng nào đã khiến cho Đức Vua của các thế hệ phải trở nên vị Vua khiêm tốn như vậy? Vì Đức Kitô không phải là Vua của dân Israel, để Người có thể bắt người ta nộp thuế, hay để trang bị quân đội với vũ khí để đánh bại kẻ thù. Người là Vua của Israel, trong đó Người điều khiển tâm trí, trong đó Người hướng dẫn về sự sống đời đời, trong đó Người dẫn dắt những ai tin tưởng, hy vọng, và yêu mến vào vương quốc Thiên đàng. Đó là sự hạ mình, không phải là sự thăng tiến cho Đấng là Con Thiên Chúa, ngang hàng với Chúa Cha, là Ngôi Lời mà qua Người, tất cả mọi sự được tạo thành, trở nên Vua của dân Israel. Đó là dấu chỉ của lòng thương xót, chứ không phải để gia tăng quyền lực.” (Khảo luận về Tin mừng Gioan 51,3-4)

Thánh vịnh 24 là một lời tiên tri khác, nói lên cuộc rước chiến thắng này của Đức Vua vinh hiển:

Hỡi cửa thành, hãy cất cao lên! Cao lên nữa, hỡi cửa thành cổ kín! Vì Đức Vua vinh hiển ngự vào.

Đức Giêsu Kitô đến để đem lại cho chúng ta vương quốc của Thiên Chúa. Người là Đức Vua đích thật, Đấng ban sự bình an, niềm vui, và sự sống vĩnh cửu cho những ai đón nhận vương quyền của Người. Đức Vua vinh hiển có tìm được sự đón tiếp khi bước vào tâm hồn và gia đình của bạn không? Những bức tường của bạn có vang lên lời ngợi khen vinh quang của Người không?

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy làm Vua và làm Đấng cai quản linh hồn con, tâm trí con, và gia đình con. Chớ gì cuộc đời của con phản ánh sự hiền lành và khiêm nhường của Chúa để Chúa có thể được kính trọng như Đức Vua vinh quang!

Comments are closed.

phone-icon