Cô Maria lấy một cân dầu thơm … xức chân Chúa Giêsu – SN ngày 25.03.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, March 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

We’re so accustomed to hearing this story of Mary of Bethany anointing Jesus’ feet that we might miss some of the context. But an act of such extravagant love and devotion didn’t just come out of nowhere! Mary must have somehow understood that Jesus was worth even her most valuable possession. So where did her understanding and her deep faith come from?

We can find some answers in the two other times that we see Mary in the Gospels. In the first (Luke 10:38-42), we see her sitting peacefully at Jesus’ feet and listening closely to his words while her sister, Martha, kept bustling about the house. And when Martha finally gave voice to her frustration, Jesus replied that Mary had “chosen the better part” (10:42). By placing such a high priority on her relationship with Jesus, Mary made sure that she was keeping her heart open to learning more about him. She gave him the opportunity to keep teaching her, and everything she learned filled her with even greater love for him.

The second story centers around Jesus’ miracle of raising Mary’s brother, Lazarus, from the dead (John 11:1-45). When Jesus sent word to Mary that he had arrived and wanted to see her, she hurried to greet him. Falling at his feet, she proclaimed, “Lord, if you had been here, my brother would not have died” (11:32). Mary believed that Jesus could have healed her brother. But she was also willing to accept that Jesus might have had a different plan. So she surrendered her plans and her desires in favor of Jesus’ plans and desires.

This week before Easter can be very busy. But it’s still Holy Week! Try to imitate Mary over the next few days. Even if you can spare just an extra five or ten minutes in prayer each day, do it. Choose the “better part” by sitting before the Lord in quiet, listening to his word. Surrender your plans to him. Pour yourself out to him in love and worship, and let him fill you with his love and his grace.

“Jesus, help me to slow down this week so that I can hear your voice and surrender to you.”

Chúng ta đã quá quen với việc nghe câu chuyện Maria Bêtania xức dầu cho chân Chúa Giêsu đến nỗi chúng ta có thể bỏ lỡ một số bối cảnh. Nhưng một hành động yêu thương và tận tâm quá mức như vậy không phải tự nhiên mà có! Chắc hẳn bằng cách nào đó Maria đã hiểu rằng Chúa Giêsu xứng đáng là tài sản quý giá nhất của cô. Vậy sự hiểu biết và niềm tin sâu sắc của cô đến từ đâu?

Chúng ta có thể tìm thấy một số câu trả lời trong hai lần chúng ta thấy Đức Maria trong Tin Mừng. Trong lần đầu tiên (Lc 10,38-42), chúng ta thấy cô ngồi yên lặng dưới chân Chúa Giêsu và chăm chú lắng nghe lời Ngài trong khi chị gái cô, Mátta, cứ hối hả đi lại trong nhà. Và khi Mátta cuối cùng lên tiếng bày tỏ sự thất vọng của mình, Chúa Giêsu trả lời rằng Maria “đã chọn phần tốt hơn” (10,42). Bằng cách đặt ưu tiên hàng đầu cho mối tương quan của mình với Chúa Giêsu, Maria bảo đảm rằng cô luôn cởi mở để tìm hiểu thêm về Ngài. Cô đã cho Ngài cơ hội để tiếp tục dạy cô, và mọi điều cô học được khiến cô càng yêu Ngài hơn.

Câu chuyện thứ hai xoay quanh phép lạ của Chúa Giêsu làm cho em trai của Maria là Lagiarô sống lại từ cõi chết (Ga 11,1-45). Khi Chúa Giêsu báo tin cho Maria biết Ngài đã đến và muốn gặp bà, bà vội vã chào Ngài. Sụp xuống chân Ngài, bà tuyên bố: “Lạy Chúa, nếu có Chúa ở đây thì em con đã không chết” (11,32). Maria tin rằng Chúa Giêsu có thể chữa lành cho em trai cô. Nhưng cô cũng sẵn sàng chấp nhận rằng Chúa Giêsu có thể đã có một kế hoạch khác. Vì vậy, cô đã từ bỏ những kế hoạch và ước muốn của mình để theo những kế hoạch và ước muốn của Chúa Giêsu.

Tuần này trước lễ Phục sinh có thể rất bận rộn. Nhưng đây vẫn là Tuần Thánh! Hãy cố gắng bắt chước Maria trong vài ngày tới. Ngay cả khi bạn có thể dành thêm năm hoặc mười phút để cầu nguyện mỗi ngày, hãy làm điều đó. Hãy chọn “phần tốt hơn” bằng cách ngồi yên lặng trước mặt Chúa, lắng nghe lời Ngài. Hãy giao phó kế hoạch của bạn cho Ngài. Hãy dâng mình cho Ngài bằng tình yêu và sự tôn thờ, đồng thời để Ngài lấp đầy bạn bằng tình yêu và ân sủng của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con sống chậm lại trong tuần này để con có thể nghe thấy tiếng Chúa và suy phục Chúa.

Comments are closed.

phone-icon