Cơn giận thánh của Chúa – SN theo WAU ngày 03.03.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, March 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Jesus made quite a scene.  He directly engaged those who were turning the Temple into a marketplace.  Those selling animals for sacrifice were doing so as a way of trying to make a profit off of the sacred practices of the Jewish faith.  They were not there to serve the will of God; rather, they were there to serve themselves.  And this brought forth the holy wrath of our Lord.

It’s important to point out that Jesus’ wrath was not the result of Him losing His temper.  It was not the result of His out-of-control emotions pouring forth in extreme anger.  No, Jesus was fully in control of Himself and exercised His wrath as a result of a powerful passion of love.  In this case, His perfect love was manifested through the passion of anger.

Anger is normally understood as a sin, and it is sinful when it’s the result of one losing control.  But it’s important to note that the passion of anger, in and of itself, is not sinful.  A passion is a powerful drive which manifests itself in various ways.  The key question to ask is “What is driving that passion?”

In Jesus’ case, it was hatred for sin and love for the sinner that drove Him to this holy wrath.  By turning over the tables and driving people out of the Temple with a whip, Jesus made it clear that He loved His Father, whose house they were in, and He loved the people enough to passionately rebuke the sin that they were committing.  The ultimate goal of His action was their conversion.

Jesus hates the sin in your life with the same perfect passion.  At times, we need a holy rebuke to set us on the correct path.  Do not be afraid to let the Lord offer this form of rebuke to you this Lent.

Reflect, today, upon those parts of your life that Jesus wants to cleanse.  Allow Him to speak directly and firmly to you so that you will be driven to repentance.  The Lord loves you with a perfect love and desires that all sin in your life be cleansed.

Lord, I know that I am a sinner who is in need of Your mercy and, at times, in need of Your holy wrath.  Help me to humbly receive Your rebukes of love and to allow You to drive all sin from my life.  Have mercy on me, dear Lord. Please have mercy.  Jesus, I trust in You.

Chúa Giêsu đã tạo ra một cảnh khá thú vị. Ngài đã trực tiếp giao chiến với những người đang biến Đền thờ thành một khu chợ. Những người bán động vật để hiến tế làm như vậy nhằm kiếm lời từ các thực hành thiêng liêng của đức tin Do Thái. Họ không ở đó để phục vụ ý muốn của Thiên Chúa; đúng hơn, họ ở đó để phục vụ chính họ. Và điều này đã gây ra cơn thịnh nộ thánh của Chúa chúng ta.

Điều quan trọng là chỉ ra rằng cơn thịnh nộ của Chúa Giêsu không phải là kết quả của việc Ngài mất bình tĩnh. Đó không phải là kết quả của những cảm xúc mất kiểm soát của Ngài tuôn trào trong cơn giận dữ tột độ. Không, Chúa Giêsu hoàn toàn kiểm soát được chính mình và thể hiện cơn thịnh nộ của Ngài là kết quả của một tình yêu đam mê mãnh liệt. Trong trường hợp này, tình yêu hoàn hảo của Ngài được bày tỏ qua cơn thịnh nộ.

Sự tức giận thường được hiểu là một tội lỗi, và thật tội lỗi khi nó là kết quả của việc một người mất kiểm soát. Nhưng điều quan trọng cần lưu ý là bản thân niềm đam mê giận dữ không phải là tội lỗi. Niềm đam mê là một động lực mạnh mẽ thể hiện theo nhiều cách khác nhau. Câu hỏi quan trọng cần đặt ra là “Điều gì đang thúc đẩy niềm đam mê đó?”

Trong trường hợp của Chúa Giêsu, chính lòng căm thù tội lỗi và tình yêu dành cho tội nhân đã đẩy Ngài đến cơn thịnh nộ thánh này. Bằng cách lật bàn và dùng roi đuổi mọi người ra khỏi Đền thờ, Chúa Giêsu cho thấy rõ rằng Ngài yêu Cha Ngài, nơi họ đang ở, và Ngài yêu dân chúng đủ để quở trách tội lỗi mà họ đã phạm. Mục tiêu cuối cùng trong hành động của Ngài là sự hoán cải của họ.

Chúa Giêsu ghét tội lỗi trong cuộc sống của bạn với cùng một niềm đam mê hoàn hảo. Đôi khi, chúng ta cần một lời quở trách thiêng liêng để đưa chúng ta đi đúng đường. Đừng sợ để cho Chúa quở trách bạn trong Mùa Chay này.

Hôm nay, hãy suy gẫm về những phần trong cuộc sống của bạn mà Chúa Giêsu muốn tẩy sạch. Hãy để Ngài phán trực tiếp và cương quyết với bạn để bạn được thúc đẩy ăn năn. Chúa yêu bạn bằng một tình yêu hoàn hảo và mong muốn mọi tội lỗi trong cuộc đời bạn được tẩy sạch.

Lạy Chúa, con biết rằng con là một tội nhân cần đến lòng thương xót của Chúa và đôi khi cần đến cơn thịnh nộ thánh của Chúa. Xin giúp con khiêm nhường đón nhận những lời quở trách yêu thương của Chúa và để cho Chúa xua đuổi mọi tội lỗi khỏi cuộc đời con. Xin thương xót con, lạy Chúa yêu dấu. Xin thương xót con. Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy nơi Ngài.

Comments are closed.

phone-icon