Tình yêu điên rồ dành cho Ðức Giêsu – SN ngày 25.03.2024

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Monday, March 25, 2024

Extravagant love for Jesus

Gospel Reading: John 12:1-11

1 Six days before the Passover, Jesus came to Bethany, where Lazarus was, whom Jesus had raised from the dead. 2 There they made him a supper; Martha served, and Lazarus was one of those at table with him. 3 Mary took a pound of costly ointment of pure nard and anointed the feet of Jesus and wiped his feet with her hair; and the house was filled  with the fragrance of the ointment. 4 But Judas Iscariot, one of his disciples (he who was to betray him), said, 5 “Why was this ointment not sold for three hundred denarii and given to the poor?” 6 This he said, not that he cared for the poor but because he was a thief, and as he had the money box he used to take what was put into it. 7 Jesus said, “Let her alone, let her keep it for the day of my burial. 8 The poor you always have with you, but you do not always have me.” 9 When the great crowd of the Jews learned that he was  there, they came, not only on account of Jesus but also to see Lazarus, whom he had raised from the dead. 10 So the chief priests planned to put Lazarus also to death, 11 because on account of him many of the Jews were going away and believing in Jesus.

Thứ Hai , ngày 25.03.2024   

Tình yêu điên rồ dành cho Ðức Giêsu

Ga 12,1-11

1 Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su đến làng Bê-ta-ni-a, nơi anh La-da-rô ở. Anh này đã được Người cho sống lại từ cõi chết.2 Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối thết đãi Đức Giê-su; cô Mác-ta lo hầu bàn, còn anh La-da-rô là một trong những kẻ cùng dự tiệc với Người.3 Cô Ma-ri-a lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giê-su, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm.4 Một trong các môn đệ của Đức Giê-su là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, kẻ sẽ nộp Người, liền nói:5 “Sao lại không bán dầu thơm đó lấy ba trăm quan tiền mà cho người nghèo? “6 Y nói thế, không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp: y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung.7 Đức Giê-su nói: “Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy.8 Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có; còn Thầy, anh em không có mãi đâu.”9 Một đám đông người Do-thái biết Đức Giê-su đang ở đó. Họ tuôn đến, không phải chỉ vì Đức Giê-su, nhưng còn để nhìn thấy anh La-da-rô, kẻ đã được Người cho sống lại từ cõi chết.10 Các thượng tế mới quyết định giết cả anh La-da-rô nữa,11 vì tại anh mà nhiều người Dothái đã bỏ họ và tin vào Đức Giêsu.

Meditation: Do you know the love that knows no bounds? As Jesus dines with his beloved friends, Mary does something which only love can do. She took the most precious thing she had and spent it all on Jesus. Her love was not calculated but extravagant. Mary’s action was motivated by one thing, and one thing only, namely, her love for Jesus and her gratitude for God’s mercy. She did something, however, a Jewish woman would never do in public. She loosed her hair and anointed Jesus with her tears. It was customary for a woman on her wedding day to bound her hair. For a married woman to loosen her hair in public was a sign of grave immodesty. Mary was oblivious to all around her, except for Jesus. She took no thought for what others would think, but what would please her Lord. In humility she stooped to anoint Jesus’ feet and to dry them with her hair. How do you anoint the Lord’s feet and show him your love and gratitude?

Love unbounded and poured out in gratitude

The Gospel of John records that the whole house was filled with the perfume of the ointment (John 12:3). What Mary had done brought sweetness not only in the physical sense, but the spiritual sense as well. Her lovely deed shows the extravagance of love – a love that we cannot outmatch. The Lord Jesus showed us the extravagance of his love in giving the best he had by pouring out his own blood for our sake and by anointing us with his Holy Spirit. The Apostle Paul says that nothing will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus (Romans 8:39). Do you allow the love of Christ to rule in all your thoughts and intentions, and in all your words and deeds?

The cost to the giver shows the true beauty and goodness of a heart filled with love and gratitude

Why was Judas critical of Mary’s lovely deed? Judas viewed her act as extravagant wastefulness because of greed. A person will view others according to what is inside their heart, mind, and soul – the inner core of their being. Judas was an embittered man and had a warped sense of what was precious and valuable, especially to God. Jesus had put Judas in charge of their common purse, very likely because he was gifted in financial matters. The greatest temptation we can face will often come in the area of our greatest strength or gifting. Judas used money entrusted to him for wrong and hurtful purposes. He allowed greed and personal gain to corrupt his heart and to warp his view of things. He was critical towards Mary because he imputed unworthy motives. Do you examine your heart correctly when you impute wrong or unworthy motives towards others?

“Give us, Lord, a lively faith, a firm hope, a fervent charity, a love of you. Take from us all lukewarmness in meditation, dullness in prayer. Give us fervor and delight in thinking of you and your grace, your tender compassion towards me. The things we pray for, good Lord, give us grace to labor for: through Jesus Christ our Lord.”  (Prayer of Sir Thomas More, 16th century)

Suy niệm: Bạn có biết tình yêu không biên giới không? Khi Ðức Giêsu dùng bữa với những người bạn thân thiết của mình, Maria làm một điều mà chỉ có tình yêu mới có thể làm. Cô đã lấy cái quý giá nhất mà cô có để dành tất cả cho Ðức Giêsu. Tình yêu của cô không thể tính toán được bởi vì nó quá sức. Hành động của Maria được thúc đẩy bởi một điều, một điều duy nhất, đó là tình yêu của cô dành cho Ðức Giêsu và lòng biết ơn của cô đối với lòng thương xót của Thiên Chúa. Tuy nhiên, cô ta đã làm một điều mà không một người phụ nữ Do thái nào dám làm nơi công cộng. Cô đã xõa tóc mình ra và xức chân Ðức Giêsu bằng nước mắt của mình. Theo phong tục, người phụ nữ trong ngày cưới phải cột tóc của mình lại. Vì một phụ nữ có chồng mà xõa tóc nơi công cộng là dấu hiệu của sự trơ trẽn nhất. Maria rõ ràng đã không để ý đến những người xung quanh mình, ngoại trừ Ðức Giêsu. Cô không nghĩ gì về những gì người khác sẽ nghĩ, nhưng nghĩ về những gì có thể làm vui lòng Chúa của mình. Trong tinh thần khiêm tốn cô đã hạ mình để xức dầu lên chân Chúa và lau sạch chúng với tóc của mình. Làm thế nào bạn xức chân Chúa và bày tỏ cho Người tình yêu và lòng biết ơn của mình?

Tình yêu vô hạn và bày tỏ lòng biết ơn

Tin mừng Gioan kể rằng cả nhà tràn ngập mùi dầu thơm (Ga 12,3). Những gì Maria đã làm đem lại sự ngọt ngào không chỉ trong mùi thơm thể chất, nhưng cả mùi thơm thiêng liêng nữa. Việc làm yêu thương của cô bày tỏ sự điên rồ của tình yêu – một tình yêu mà chúng ta không thể so sánh được. Chúa Giêsu đã bày tỏ cho chúng ta thấy sự điên rồ tình yêu của Người trong việc cho đi điều quý giá nhất Người có, bằng việc đỗ chính máu mình ra cho chúng ta và xức chúng ta bằng Thánh Thần của Người. Thánh Phaolô Tông đồ nói rằng không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu (Rm 8,39). Bạn có để cho tình yêu của Ðức Kitô cai trị trong mọi tư tưởng và ý định, trong mọi lời nói và việc làm của mình không?

Cái giá của người cho đi bày tỏ vẻ đẹp và sự tốt lành đích thật của một tâm hồn tràn đầy tình yêu và lòng biết ơn

Tại sao Giuđa chỉ trích hành động yêu thương của Maria? Giuđa nhìn hành động của cô như sự phí phạm điên rồ bởi vì lòng tham. Một người nhìn những sự vật dựa theo những gì phát xuất tự trong tâm hồn. Giuđa là một người cay độc và có cảm giác xuyên tạc những gì cao quý và giá trị, đặc biệt đối với Thiên Chúa. Ðức Giêsu giao cho Giuđa trách nhiệm giữ túi tiền, rõ ràng bởi vì ông có khả năng trong những vấn đề tính toán. Cám dỗ lớn nhất chúng ta có thể đương đầu thường sẽ đến trong lãnh vực hay khả năng mạnh mẽ nhất. Giuđa đã sử dụng tiền bạc được giao phó cho ông cho những mục đích sai trái và tai hại. Ông để cho lòng tham và tính tư lợi huỷ hoại lòng mình và làm méo mó cái nhìn của mình về mọi sự. Ông chỉ trích Maria bởi vì ông đổ tội cho những động cơ vô giá trị. Bạn có xét mình đúng đắn khi bạn quy tội cho người khác về những động lực sai trái hay vô giá trị không?

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một đức tin sống động, một đức cậy vững vàng, một đức mến sốt sắng, một tình yêu mến Chúa. Xin lấy khỏi chúng con tất cả những gì lãnh đạm trong suy gẫm, sự uể oải trong cầu nguyện. Xin ban cho chúng con sự sốt sắng và vui thích trong việc suy tưởng về Chúa và ơn sủng của Chúa, lòng trắc ẩn dịu dàng của Chúa dành cho con. Lạy Chúa, Những gì chúng con cầu xin là xin ban cho chúng con ơn sủng để làm việc: nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. (Lời cầu nguyện của thánh Thomas More, thế kỷ 16)

 

Comments are closed.

phone-icon